Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 
 
 
 
 

شورش خلق 
 

شورش  خلق بار دیگر گشته آغا ز در وطن

تا کند جارو ز کشور هر نوع زاغ و زغن

دشمن خلق گرچه کوشدخویش رامخفی کند

چون بر روی  نازنینی همچو خال اندر ذ قن

لیک مردم  می شناسد دشمن   مکار  خلق

گرچه ماند ریش وپوشد  هم کلاه وهم چپن

دست بدست هم دهیم ای رهروان انقلاب

تا بیفتد شور ومستی چون گلاب اندر سمن

ای  وطنداران مبارک  شورش خلق   کبیر

تا  کند نا بو د آخر این همه رنج و محن

خصم خلق راهمچومیخ خیمه میخواهم مدام

سربه سنگ وتن به خاک وگردنش اندر رسن

باشد آن روزی که بینم  دشمن  مکار خلق

با تن پوسیده  افتد چون  شغاد   اندر کفن

عند لیب خوشنوامستی  نماید  روز و شب

تا بیا ید انقلا ب  از کوهسا ر ان و  د من