Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
شط پایمردی

 

 

شط پایمردی

 

 

در شط پایمردی ودر آخرین نبرد

جز مرد عهد بسته ومردان قهرمان

تاب مقاومت

زدگر ناکسان خطاست

مردان نیمه راه

پر از مکرواز ریا

در لحظه ء مقاومت اولین نبرد

دستی بگوش گرفته

جبین بر زمین زدند

فوران