Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
سلام

 

سلام

 

تو ای رفیق بزرگ

ای رفیق رزمنده

بتو درود وسپاس

بتو سلام سلام

بتو که رهبر وپیشوای راه خلق بودی

بتو که روز وشب اندر کنار خلق بودی

رفیق اکرم یاری

بتو درود وسپاس

بتو که مشعل آزادگی بر افراشتی

بتو که شعله جاوید را بلند داشتی

تور فته ای و اما راه تو درخشان است

درفش رزم تو جاوید در شبستان است

کسی که باور کامل به راه تو دارد

همیشه جنگ وستیز با عدوی تو دارد

هنوز رزم تو در قلب توده ها باقیست

هنوز ساغر تو دست مردم وساقیست

بنام نامی تو جرعه جرعه مینوشم

به راه رزم تو هر لحظه لحظه می کوشم

رفیق اکرم یاری رفیق رزمنده

همیشه راه تو جاوید وبازو پاینده.

فوران