Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
اكرم ياري، مبارز انديشه و عمل

اكرم ياري، مبارز انديشه و عمل

 

 

تو اي تناور جاويد

نگاه نافذ تو ساطعانه كوه ربود

و دشت بر خلجان تو مژه اي بربست

هنوز دست تو بر داس ها جاريست

هنوز رسم تو

هيكل تراش تيغ و شعار

هنوز نام تو اندر ستاره ها ساريست

به يادواره ي تو

رود گفته مي خشكد

و اشك، از ضميرتاوليان واژه مي شويد

يك هزارگلداني آب، در ته ي آن

به رهروي كه چه سالوس

به جاي تاول و خون

غنچه غنچه مي بويد

به چهر زرد او نفرين خفته مي رويد

ببين كه دست من و قبه ي دلت همراز

به پاي نام تو، اينك

زبان شعر من

چونان، شراره ها جاريست