Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
ندا دختر رزمنده و دلاور خلق ایران که آزادی ومرگ رابر اسارت وخفت ترجیح دادوبا خون سرخ خویش جاده انقلاب آزادیبخش خلق ایران را سرخ وگلگون ساخت

 

 

 

فورا ن

2009/6/30

 

ندا دختر رزمنده و دلاور خلق ایران که آزادی ومرگ رابر اسارت وخفت ترجیح دادوبا خون سرخ خویش جاده انقلاب آزادیبخش خلق ایران را سرخ وگلگون ساخت

 

 

 

" ندا "

ندافریاد میدارد

 

بپاخیزید ای مردم

بپا خیزیدای مردم

بساط بنده گی وبرده گی وظلم واستبدادرا

ازکشورومیهن بر اندازید

ودر ویرانه های این نظام کهنه فرتوت

بنا سازید جهان فارغ از تبعیض جنس ورنگ

واستعمار واستثمارواستبداد

بپا خیزید ا ی مردم

خط قرمز زنید بر انتخابات دروغین

رژیم ارتجاعی سود وسرمایه

بپاخیزید ا ی مردم

ببینید خون سرخم را

نجات راه مردم انتخابات نیست

سراسر انتخابات نظام سود وسرمایه

همه جعل است وتزویروریاکاریست

بپاخیزید ای مردم

ببینید خون سرخم را

که بذر افشان کند گلهای سرخ انقلاب سرزمینم را

بپا خیزید ای مردم

بهم یکجا شوید ، دریا شوید ، سیلاب شوید

طوفان کنید بر پا

بساط این رژیم کهنه فرتوت

هماهنگ استعمار واستبداد را ازپا در اندازید

بپا خیزید ای مردم

ببینید خون سرخم را

که بذر افشان کند گلهای سرخ انقلاب سر زمینم را

ببینید خون سرخم را

ببینید خون سرخم را