Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

 

بحران مالی

ظلم و ا ستبد ا د ر ژیم قلابی ر ا ببین

آ ه مظلو ما ن شنو هر سو تبا هی ر ا ببین

بیست ملیون مردم کشو ر به زیر خط فقر

چورو رشوت رانگر هر سو فحا شی را ببین

خلق و پرچم و مجا هد کرد ه با هم اتحا د

چال و نیرنگ گلا بزوی و ربا نی را ببین

شهر کابل گشته مار کیت فسا د وهر ز ه گی

مکرو چا ل د ولت و شو رای ملی را ببین

کار دولت جز فریب وخدعه و نیرنگ نیست

کشت خشخاش رانگراین بی حیایی را ببین

میشود هر روز تجاوز بر زن وناموس خلق

ارتش ملی نگر این شرم سا ری را ببین

مر د م ا ز بیچا ر گی هر سو گد ا یی میکنند

قصر فرعو نی نگر غا رتگری ها ر ا ببین

چهل وسه کشوربه ملک ما تجاوز کرده است

میکنند هرروز بمبا رد کشت وکشتا ر راببین

د اد ه د ست ا تحا د با هم تما م خا ئنین

گر نبا شد با و ر ت شو را ی ملی ر ا ببین

میکنند هر رو ز مرد م اعتراض و اعتصا ب

خشم مردم را نگر این جا نفشا نی را ببین

سرنوشت د ولت کرزی چو خلق و پرچم است

شورش خلق را نظر کن جان نثا ری را ببین

عا قبت بنیا د استعما ر وغا رت د ر جها ن

میشو د نا بود ا ین بحرا ن ما لی ر ا ببین

فوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا