Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

 

فوران 1-4-2010

 

 

جهان باید شود آزاد

 

جهان باید شودآزاد

زدژخیمان استبداد

*

دراین ظلمت سرای سودوسرمایه

هزاران ، صدهزاران

مردم رنجدیده ومظلوم این گیتی

زقیدوبند استبداد

زاستعمار واستثمار

کنون بی خانه وبی جامه وبی آب و بی نان است

ببینید هرطرف

صدهاهزاران طفلک بیچاره ومظلوم

به مثل پندک گل واژه هستی آزادی

کنون دراین شب دیجوروظلمانی

به امید لب پرخنده ی داغدیده ی مادر

که شاید لقمه نانی را به چنگ آرد

شب منحوس ظلمانی استبداد را

هنگام شب تا صبح بیدار است

ببینید ظلم واستکبار جلادان سرمایه

که اکنون

صد هزاران مادر ماه پیکر گیتی

مثال سوسن وسنبل

مثال غنچه های گلبن نیلوفروریحان

که در پا ئیز فصل سرد وظلمانی

بدست باد پرپر گشته

ونابود میگردد

ولی سرمایداران

این جباران ستمگستر

به صدها طبل وصدها کوس

وصدها راکت ومرمی

زآسمان وزمین وبحر

برنابودی خلقهای مظلوم جهان

زصبح تاشام

حتی تا سحرگاهان

هزاران راکت وخمپاره وبمب را

به مثل تگرگ باران میریزند

نوای سرکش و توفنده ی خلقهای مظلوم جهان

فریاد میدارد

ندارد پایه ی دیرندگی

این غول وحشی سود وسرمایه

زمان اکنون زمان رزم وپیکار

هزاران، صد هزاران مردم

بی جامه وبی آب و بی نان است

دراین رزم ونبرد نابرابر

اندرین دریا ی طوفان زا

نظام های کثیف سود وسرمایه

سرانجام همچو "تیتانیک"

غرق گردیده ونابود میگردد

جهان مابعد آن است

جهان فارغ از ظلم وتبهکاری

جهان شورومستی وسر افرازی

جهان درس وتعلیم وجهان کار

جهان مردم سر شار

جهان صلح وآزادی وآبادی