Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
"چگونه زیستن" یا"چقدر زیستن"؟

"چگونه زیستن" یا"چقدر زیستن"؟

 

آنها میکوشند تا نفرت از نظام حاکم

وعشق به سرنگونی کامل انقلابی آن

درنجوا باقی بماند،

گویا که سوگند خورده اندنگذارند

خلق به انقلاب روآورند،

واژه های بلندو

جملات"ازهرچمن سمنی"شان

چون پیچک زهری

برتنه تناورافکارانقلابی می پیچند.

 

♦♦♦

 

این هاتاریکی رادوست دارند،

حدیقه های شان با خم وپیچ مغاره های فسادخوگرفته اند،

خورشید را با چتر حیله

وآسمان را با نیرنگ وافسونگری میپوشانندو

ازفردائی که انقلاب می آید، سخت درهراسند.

 

♦♦♦

 

عقاب ها درروشنائی خورشید آسمان را بزیرمیکشند

ولی خفاشان در ویرانه های دنج

درمغاره های تاریک و

درپستی های مرداب

به جستجوی خوراک می برآیند،

زیرا برای عقاب"چگونه "زیستن" مهم است و

وبرای اینها"چقدرزیستن"!

 

سخیداد