Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
بمن میگویی بخند ۔ ۔ ۔ ۔ عزیز من ، مھربانم

خندہ ھای من

 

بمن میگویی بخند ۔ ۔ ۔ عزیز من ، مھربانم

2خندہ ھایی تو زیباست

آری و من می خندم ، قاہ ، قاہ ، قاہ

اینست خندہ یی من

با اقیانوسی از درد ، با طوفانی از غم

من می خندم ولی طفلم می گرید، گرسنہ است

نہ این جا

بلکہ در افریقا

غرق خونست در فلسطین

پا برھنہ ست در افغانستان

در زندانھایی جمھوری اسلامی- در ایران

 

٭٭٭٭٭

 

آری می خندم و قاہ قاہ می خندم

من سیرم و محفوظ

باید بخندم عزیزی من

لباس زیبایی سرخ بتن می کنم و شادمانہ برای لحظاتی کوتاھی می رقصم

"صرف برای تو "

عزیز ترین کسم

من می خندم چو ھیچ غمی ندارم

1یا بعضی دیگری احساس می کنند کہ من غمی ندارم

چون

در مزا ر ع شخم نمی زنم ،با داس دستم پر آبلہ نشدہ است

در کار خانہ ذوب نمی شوم

از سرما نمی لرزم و لحافی گرمی دارم

در گرما نمی سوزم وخانۂ سردی دارم

لیکن ای عزیزی من ؛

من چشم دارم ،من چشم دارم ،من چشم دارم و می بینم

احساس دارم و درک می کنم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

با تمام و جودم

من می بینم زن را درزیر شلاق استپداد در ھر کجا

می بینم جوان را در قید و زنجیر و زولانہ در ھر کجا

آری ، می بینم بر بالایی دار ارتجاع

می بینم آزادی مصلوب است در ھمہ جا

 

٭٭٭٭٭

 

خندہ زیباست آری آری آری

لیک اکنون دگر زمانیست

کہ تبسم نیز موجی از درد است

وقتی بسوی قارہ ھا می نگرم

طفل گرسنہ را در ایتوپیا مینگرم

این دیگر طفل افریقا نیست

این فر زند منست و من مادرم آخر

زمانی می بینم کودکم در عراق و فلسطین غرق خون است

وقتی می بینم کودکم آوارہ ، برھنہ ، گرسنہ دور از روشنایی علم

در زبالہ ھایی افغانستان در جستجویی لحظۂ حیات است

آری ای جان ، جان ، جان

4وقتی می بینم پسر ودختر جوانم را در ایران

در زندان جمھوری اسلامی زیر شکنجہ

در پاکستان زیر یوغ مذھب مصلوب

بستہ ، افسردہ پا در زنجیر

زمانی می بینم ۔ ۔ ۔ دست ھای آسمان

از زبالہ دان تاریخ

کرم ھای متعفن را

بر تخت پا دشاھی جھان می نشاند

وقتی می بینم زالو ھای خون آشام

بر دست و پای انسان آزاد می چسپد

و خونش می مکد

دگر خندیدن ،جرم است و خیانت "بہ نزد من"

آری غمست در اندرونم کہ جانم می خورد

و من با این اقیانوس درد و طوفان غم چگونہ می خندم

حیرانم من!

 

سوما "کاویانی"