Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

رسم مردان

 

میبینمت، میبینمت

روسوی زندان میروی

با جرم عشق کارگر

بایاد دهقان میروی

 

میبینمت، میبینمت

بارسم مردان میروی.

ذیحق مبارز مستقل

نی مضطرب نی منفعل

بر داشته سر، پاکدل

باعزم وایمان میروی

 

میبینمت ، میبینمت

با رسم مردان میروی.

آنسان که باید بینمت

افراشته قد، بینمت

با فخر بیحد، بینمت

آسوده وجدان میروی

 

میبینمت ،میبینمت

بارسم مردان میروی.

بدخواه تو ننگین بود

دستش زخون رنگین بود

از عاقبت غمگین بود

اما تو شادان میروی

میبینمت ، میبینمت

بارسم مردان میروی.

بس راه ها سنجیده ئی

راه نکو بگزیده ئی

باظالمان جنگیده ئی

بافخر شایان میروی

 

میبینمت ،میبینمت

بارسم مردان میروی.

اکنون به زندان بینمت

فردابه میدان بینمت

در بین یاران بینمت

بافتح رخشان میروی

می بینمت میبینمت

برسم مردان میروی

"لاهوتی"