Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

فوران

29 - 4 - 2010

Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگر

 

کارگر سازند ه ئی د نیا ی پر گوهر توئی

ا ز برا ی خلق کشور بهترین رهبر توئی

 

آنچه تولید میشود اندر جهان از دست تست

آنکه سازد این جهان را گلستان ،کارگر توئی

 

انقلا بی تا به آخر هیچ کس مثل تو نیست

آنکه سازد سرنگون سرمایدار ، کارگر توئی

 

در قیام و انقلاب چیزی نخواهی داد زدست

پیشتا ز جنبش آزا د ی ئی کشو ر تو ئی

 

با دها قین متحد همد ست وهم سنگر شوید

رهبر وپیشوا ی این زحمتکشان کارگر توئی

 

می کنیم تجلیل ما ، روز ا ول ماه می

باعث آزادی ئی خلق جهان کار گر توئی

 

چشم ا مید تما م خلق کشور سوی تست

با عث ویرانی ئی کاخ ستم گستر توئی