Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

کاروان نرفتہ است

 

سوما کاویانی

 

نہ عزیزم کارگر!

hadi.jpg.jpgکاروان نرفتہ است

کاروان در انتظار قیام تست

تا رخش باد پایی تونرسیدہ ز راہ ۔ ۔ ۔

سفر ز ناممکنات است۔

سالھاست بار بستہ ایم، ما تا بپیش تازیم،

لیک سفر ما بسوی نور

بی قیام تو ؛ز ناممکنات است۔

ھیچ میدانی در این سفر نا خدا تویی

آری, آری

آری ،ھادی رھنما تویی

چہ میگویی کاروان رفتہ است ۔

دیریست بار بستہ است۔

نہ ۔۔۔ نہ ۔ ۔ ۔

نہ، کاروان بار سنگینی بدوش دارد

راہ ھا ھمہ بستہ است

راہ ھا پر ز خس و خاشاک و فتنہ است

لیک۔ ۔ ۔

در من آتشیست شعلہ ور و بس سوزان

در تو نیرویست،طاقت ور و بس پر توان

می خواھم این خس و خاشاک فتنہ را بسوزم

این حامیان جھل و سرمایہ را بسوزم

نہ عزیزی من بیتو نمیتوانم بہ پیش تاخت

بہ بازوان نیرو مند تو نیاز ماست

بگشا،بگشا راہ تا بپیش تازیم

ای کار گر !ای آتشین آتش فشان

ای جان من فدای تو باد

دیریست قافلہ در انتظار قیام تست

ای ھادی کاروان،

ای قا فلہ سالار انقلاب

تسخیر خواھیم کرد با نیروی تو، ما "آفتاب"