Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
عفریت آزمند،

عفریت آزمند

 

عفریت آزمند،

مغرور خودپسند

ام الفساد دهر

این دیو اهریمن

درپرده های تاریک پندارخام خویش

غرق توهم است

 

♦♦♦

 

پنداربرتری

رویای سروری

عشق ستمگری

برخلق این جهان

چون رشته های پیچک خشکیده بردرخت

دربرگرفته قلب پرازکینه یی اورا

 

♦♦♦

لیکن

او چون کلاغ پیر

برشاخه های نازک و خشکیده یی درخت

برباروی حصارکهن دردل کویر

اندرمسیرسیل خروشان خشم خلق

بی ترس وبی خیال زده آشیانه یی

 

♦♦♦

 

ای موج خشم ها

ای قهربیکران

ازیادواره های دور

از دور ازمنه

ازدانه های اشک زنان ودوشیزه گان

ازآه آتشینی که خیزد زپای قلب

ازاشک گرمی کزسرحرمان چکیده است،

خیزید کاین ستمگرمنفورخودپرست

درپرتگاه نیستی حتمی رسیده است

د. شفق