Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق انقلا ب

 

15-9-2010 فوران

 

 

من عشـــق انقلاب به ســــر پروریده ام

مجـــنون صفت به کوه وبیابان دویده ام

 

دیدم هـزار رنج وغم اندر فـراق دوست

آن رابه میل خویــــش زجانان خریده ام

 

لیکن من آن نیم که بگردم زعزم خویش

باآن که ظلم وجـور رقیــبان کشــــیده ام

 

جز انقلاب چاره نبـــاشـــد برای خـــلق

این نکته را ز شخص سخندان شنـیده ام

 

در دفتــــــر محبــــت من با خط زریـن

ثبـت است وفا وعهد من آنراگــــزیده ام

 

فوران کنـد زرگ رگ من خون انقلاب

ماننــد آن قــــلم که سرش رابریـــــده ام

 

در سـر نپـرورم به جز از مهروراستـی

چـــون پـــردۀ فریب وریا را دریـــده ام

 

دارم زخاطــــرات زمان یک حـــکایتی

روزی اگـــر به کلــــبه جانان رسیده ام