Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

 

 

 

فوران

7-10-2010

 

 

 

انقلاب سرخ

 

 

مرا ز میـهنم امــــــید این چنــــــین باشد

که پای اجنبی از کشـــــورم بیرون باشد

 

همیشه این سخنِ نیــک ثبت تاریخ است

که کاخ ظـــلم وستــم زود واژگون باشد

 

زبمبــــاردمان مَهیـب قوای اشغــــــالگر

جوان وطفل وزن ومرد غرق خون باشد

 

فریب وچال وریا است کار استــــــعمار

که فکروعمل آن سیاه وقیـــــرگون باشد

 

نوید میدهد عصـــــیان وشورش خلق ها

که ارتجاع زمان زود سر نـــــگون باشد

 

زسنگ سنگ وطن این سخن بگوش آید

که انقلاب وطن سرخ ولاله گـــون باشد

 

فضـــای کشور ما روز جشـــــن آزادی

مثال آب زلال صاف ونیـــــــلگون باشد