Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

 

 

 

 

 

 

 

فوران

20-10-2010

 

 

نوای انقلاب

 

گرچنیــن در هجـــر رویت بگــــــــذرد ایام من

بعد مردن میــــرسد آخــــربه تو پیغــــــــام من

 

بس که ظلم کردند این اشغالــگران در کشورم

روز روشن را سیاه کــردند همچـون شــام من

 

سال ها شد روزوشب در عشـــق دیـــدار تواَم

پر بُوَدزین ســــاغــــر امیـــــــددایــــم جام من

 

گر خورم صــــــد تیر اندر راه عشــــق انقلاب

برنگردم من زراهم چون"حلاج"است نام من

 

واژه واژه شعــــــرمن باشـــــــد نوای انـقلاب

این بُوَد اشعــــــار من واین بُوَد پیغــــــــام من

 

میکنـــــم جان را فــــــــدا اندر رۀ عشـق نگار

گر شوم رسوا چومجنون باشـــد این انجام من

 

میرســــد فریاد شعـــــــرم تا به عرش آسمـان

تا نگار نازنــــــین یک لحظه گــــــردد رام من