Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

فوران

1-12-2010

 

 

دلاوران رزمنده خلق

 

 

یادی از رفیق زبیر کوهستانی

 

بندگی درکارنیست!

 

زندگی آخرســـــــرآید ،بنـــــدگی در کار نیست

بنــدگی گر شــــرط باشد ، زندگی در کار نیست

 

گرفشـــاردشـــــمنان آبت کند،مســـــکین مشو

مرد باش ای خسته دل ، شرمندگی درکار نیست

 

باحقــــارت گـــــر ببـــــــارد بر سرت باران دُر

آســــمان راگو: برو، بارنـــدگی در کار نیست!

 

گـــر که با وابســـــتگی، دارای این دنـــیا شوی

دورش افگن ! این چنین دارندگی در کار نیست

 

گر به شـــرط پای بوسی، سر بمــــاند در تنت

جـان ده ورد کن ،که سرافگندگی درکار نیست

 

زنـــــــدگی آزادی انسان واســــــــتقلال اوست

بهــــر آزادی جدل کن !بنــــدگی در کار نیست

(لاهوتی)

 

رفیق زبیرکوهستانی دربین سالهای( 1331-1333 هجری شمسی) در قریه ده خم زرگرکوهستان مربوط ولایت کاپیسا متولد گردیده وبعد ازختم دوره ابتدائیه شامل لیسه میرمسجدی گردیده وآن رامؤفقانه به پایان رسانید.مشارالیه بعد ازفراغت از لیسه درسال 1352 عازم کابل شده وبه حیث تکنیشن در فاکولته زراعت پوهنتون کابل شامل وظیفه گردید.رفیق زبیر یکی از شعله ای های نترس ،شجاع ورزمنده بود که در دوران متعلمی ودرجریان وظیفه بیباکانه پرده از چهره ای دولت های ملاک کمپرادوری سلطنتی ظاهر شاه وجمهوری قلابی داود وماهیت نوکری باندهای مزدور،جانی وطن فروش وخائن خلق وپرچم وبرادران "اخوانی "شان برداشته وآنهارا نزد مردم افشأ مینمود .ازآنجائیکه رفیق زبیربه آموزش وتحصیلات عالی علاقه وافرداشت، بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور شامل فاکولته ساینس پوهنتون کابل شد وآن را مؤفقانه به پایان رسانید .رفیق زبیر درجریان تحصیلات خویش در جروبحث های که بین محصلان در اوقات فراغت صورت میگرفت همیشه شرکت نموده وازمشی انقلابی جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) قاطعانه دفاع میکرد .رفیق زبیر بعد از ختم تحصیل شامل وظیفه گردید. بادر یغ ودرد که بعد از کودتای ننگین وشوم هفت ثور 1357 رفیق زبیر نیزمانند هزاران شعله ای وانقلابی دیگراز طرف باندهای خائن ووطن فروش خلق وپرچم دستگیرگردید وبعد ازشکنجه های ددمنشانه وغیر انسانی اعدام شد. یادش گرامی وراهش پر رهروباد! یادآوری از دلاوران رزمنده خلق افغانستان بخاطری صورت میگیرد که باید ازایمانداری آنهابه اندیشه انقلابی وآرمان خلق وازاستقامت، دلاوری وشهامت آنها درراه مبارزه انقلابی بیاموزیم وراهی را که با خون آن ها گلگون شده است،منحیث رهروان راستین پیگیرانه ادامه دهیم. با روحیه تسلیم طلبی وانقیاد مبارزه سرسختانه نمائیم ومبارزات مترقی وانقلابی خویش را تا طرد سلطه استعماری اشغالگران امریکائی ومتحدین ناتوی آن وسرنگونی دولت دست نشانده وسایراجیران و نوکران داخلی آنها ادامه دهیم. در شرایط فعلی که عده ای از تسلیم طلبان چپ نما که منافع شان را درمنافع اشغال گران امریکائی وناتوئی جستجو مینمایند وبه خاطر بدست آوردن پوند، ایرو و دالر، برپاشنه های آهنین وخونچکان قوای اشغالگر بوسه میزنند وباآنها مشق دلربائی انجام میدهند؛ بمباردمان، کشتاروجنایت اشغالگران ونوکران داخلی آنهارا توجیه دموکراتیک مینمایند وبرمزارشهدای انقلابی کشور لجن تسلیم طلبی وفرومایگی می پاشند، برماست تا با قوت هرچه بیشتربه دفاع ازخط انقلابی ودست آوردهای مبارزاتی سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) ورهبران ورهروان صدیق و جان باختۀ آن به دفاع اصولی وانقلابی برخاسته وموج نوین مبارزات ضد استعماری وامپریالیستی وضد ارتجاعی را براه انداخته وبا ایجاد حزب انقلابی سراسری طبقه کارگربا خط رهبری مارکسسیستی- لنینیستی- مائوئیستی، مبارزات خویش راهمه جانبه گسترش داده وکشوروتوده های خلق را اززیریوغ استعمارامپریالیستهای اشغالگروحاکمیت پوشالی نوکران فرومایۀ داخلی آنها نجات دهیم. درود بی پایان برهمه رهروان راه آزادی وانقلاب مردمی که جان باختند اما مانند تسلیم طلبان شرف و آبرونباختند ومرگ را برزندگی دراسارت ترجیح دادند وهرگزتسلیم دشمنان ملی وطبقاتی نشدند.