Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
کاروان عاشقان
کاروان عاشقان

 

مرا جزهجر رویش علت این شور و غوغا نیست

بجز وصلش دل شوریده را دیگر تمنا نیست

دل صد چاک من گر مرحم از مهر رخش یابد

پی درمان او دیگر نیازی بر مسیحا نیست

مزن ای بلبل شوریده لاف ازعشق گل تنهاست

که درسوزازفراق روی گل قلب توتنها نیست

فزون ازداغ گل دل ها شرروردر جهان باشد

زهجرانش نمین اشک غم چهرتوتنها نیست

زآرمان وغم و شادیست ترکیب حیات ایدل

جزاینهازندگی رانزدمن مفهوم ومعنا نیست

اگرراه نجات از رنج و بیداد ستم جوئی

بجز پیکاردرنابودی یی رنج وستم راه نیست

شررشوشوخروشان تاستم ازریشه سوزانی

که رنج ودرد استبدادرا جزاین مداوانیست

بهم آمیزهم چون قطره ها کزابر می ریزند

که طوفان ستم اندازراجزقطره منشانیست

براهی روکه زان راه کاروان عاشقان رفته

که سرپیچی ازان جزبرمرادخلق گمراه نیست

رویزیونیزم مرتدازپی نفعش بما جنگد

که چون برهان مائویستی بکام اوگوارا نیست

رویزیونیزم حرف خلق راسازدسلاح خود

مگرترفندهای خلق و پرچم آشکارا نیست

کاپیتالیزم برچهربشرداغیست مرگ آور

بجزاز ریشه بر کندن دیگرراه مداوا نیست

مرامارکسیزم- لنینینزم - مائویزم است درمانگر

جزاین جراح بردرمان این مهلک توانانیست

که قهربی امان خلق باشد تیغ این جراح

مددگارش درین صحنه بجزحزب توانانیست

نقاب از چهره مردم فریبان دور کن حافظ

که درآئین ماباکج کشان جای مدارا نیست.

1/1/2011