Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

قهرمانی و جنبش بی سمت وسوی خلق عرب

 

اتحاد و خیزش خلق عرب برضد ظلم سخت افگنده بلرزه کاخ استبداد را

ارتجاع و خادمانش خوب دانسته که خلق بعدازین برخودنخواهدسلطه یی بیداد را

حربه ای کشتارجمعی شان دیگر ناید بکار خشم مردم سخت غمگین ساخته جلاد را

ازبرای این شکست خویش اربابان ظلم میخزند برسینه چون ماربنگرید صیادرا

هوش ای سنگرنشین دشمن شده قصدفریب گرتوخوردی گول ویران کنی ایجاد را

در نبرد با ارتجاع پیروز گردد خلق گر بشنود از صدر این پند واین ارشاد را

کزبرای خلق حزب انقلابی لازم است تا شرارخشم مردم سوزد استبداد را

غیرمائویستان اگر گوید کسی ازانقلاب دان که بیجاخانه داده درگلویش باد را

هیچ انگیزه نباشد غیر از عشق چمن بلبل و حافظ اگر سر میدهد فریاد را

2/21/2011

حافظ شورش