Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
هنگامه و شورش

هنگامه و شورش

 

اختیاردل دهم زان ناله و فریاد را بسکه عالم گیر بینم جور و استبداد را

ارتجاع ونوکرانش هرطرف دارندتلاش تا به بند خویش آرند مردم آزاد را

طرح کرده ازبرای مطلب شان صدپلان تاکه سازند درلباس حق نهان افساد را

میدهدزوروسلاحش را نمای لایزال گوئی تا آخر ماند تیغ بکف جلاد را

گاهی باساز دموکراسی فریبد خلق را گاه به حیله می زند فریاد عدل وداد را

هرزمان چون عزم تادیب غلامانش کند سرکند بهرتهاجم حرف بی بنیاد را

این هیولا باهمه زور و سلاح رزم او پیش خشم خلق هاهم وزن باشد باد را

باشدعاجزازمهارخشم دشمن سوزخلق آب باشد ته نشین ساز کوره شداد را

سیل باشدخشم وقهرمردم تحت ستم چون شرر گیرد بسوزد صخره فولاد را

خشم مردم گرنداردسمت وسوورهبری آب ازین خیزش کند در آسیا بیداد را

خشم مردم گربیابدسمت وسوورهبری اززمین تا آسمان انگیزد استعداد را

کاسه لیس غیرمیخواهدوطن رابهرغیر دوست میگوید به حیله دشمن جلادرا

رهبرخیزش اگرمائویست باشدخلق ها گسترش بخشدبگیتی تخم عدل وداد را

بسکه میسوزددلم ازآتش جوروستم دل عنانش داده حافظ ناله و فریاد را

2/18/2011

حافظ شورش