Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
من مائویستم

من مائویستم

 

منم مائویست شورشگر ز نطفه ضد بیدادم مسیر من بود روشن من از هر بند آزادم

منم آن خنجرعریان منم چون شعله ها سوزان که ازمادربرای سوزش کاخ ستم زادم

ندارد غیر من سرمایه داری دشمن دیگر از آن دارد تلاش از بهربربادی زبنیادم

من آن آتش فشان خفته ام درقعر دریا ها شرار ریشه سوزنخل استثمارو بیدادم

چو روزی ازفشار آیم بجوش و منفجر گردم بخود لرزد بنای جور در عالم ز فریادم

برای خلق ها رزم رهائی بخش آموزم همانطوری که من آموختم درنزد استادم

من استبداد واستثمار را از ریشه سوزانم اگر مائویست های واقعی آیندبه امدادم

مراازامپراطوران سرمایه هراسی نیست نسازد گر حریف خانگی تخریب بنیادم

رقیبا تو مشو دلخور از حرفی که من گفتم

که جریان داده خون سرخ بقلبم روزایجادم

حافظ شورش

2 حمل 1390

(ارسالی مائویست های افغانستان ازادمانتن- کانادا)