Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
شعله و شورش

شعله و شورش

 

من شعله ام من شورشم من انقلاب و خیزشم من دشمنان خلق را آتش برای سوزشم

دشمن همه داندکه من آتش فشان درپوششم نفرت ازاین آدمکشان افگنده بردل جوششم

من نور بگرفتم بدل از اختر خاور زمین درمحو ظلمت ازجهان اندرتلاش وکوششم

آب شفایم من زبهر درد خلق ای مستبد! برزخم شمشیر ستم مرحم برای جوششم

نابودسازد شعله ام تخم ستم را از جهان من پیکر بیداد را آتش زنم با دانشم

من شمع راه مردم مظلوم وپا ترکیده ا م نابود سازد تیرگی را از جهان افروزشم

سدی نگردد مانع نورم ز قلب خلق ها هرچند که کوشد ابر های تیره بهر پوششم

سالم اگرطرح مرا دررزم ها گیرند بکار هفت آسمان جبر را آرد به زیر آموزشم

آنانکه می رقصید دی از افت من دررزمگاه بنگرکه میلرزندچسان ازرزم خواهی شورشم

بردندی گرخلق عرب راه وشئون من بکار افتیدی کاخ ارتجاع بررو زشور و تابشم

حافظ منم دور از چمن از هجرگل در سوزشم

باارتجاع زورگوی هیچگاه نباشد سازشم

2/21/2011

حافظ شورش