Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
فوران

 

 

فوران

11-4-2011

 

 

حزب کمونیست

 

شعــله ای بودم وهسـتم ضـد امپــــریالیزم

ضد خـلق وضد پرچم ضـد رویـزیــونیزم

 

سالها شد که به سرشـورش وطـغیان دارم

خواست من عدل ورفاه است وسوسیالیزم

 

با همه خلــق وطـن دوسـت وبرادر باشــم

خصم من خائن واشغالگر واپـورتونــیزم

 

آنقـــدر ظلـــم وستـــم کرد قـوای اشـغالگر

که نه چنگـیز وهلاکو ونه هـم فاشــــیزم

 

خلق کشورهمه درفـقر ومصیبت غرق اند

چون که سـرمایـه وبازاربود لیــبرالیــــزم

 

سالها شـد که قیــامت به فلسـطین برپاست

همه ازفتـنه غرب است وهم ازصهیونـیزم

هرکجا فـقـــر، پریشانی وسرگردانی است

تاکــه سـرمایه وســود، است و گلــوبالـیزم

مشـــعل راه رهـــائی همیـــدانی چـــیست

علم مارکسیز م لیننــیزم وهـم مائوئــیزم

 

دوستان جمع شـویدحزب کمونیست سازیم

تاکه پیــــروز شــویم بر ضـد امپــر یالیزم