Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
Election- 2014

 

تقلب گسترده"انتخاباتی" به تشدید تضاد بین دودسته بندی

ارتجاع مزدورانجامیده ونظام استعماری درافغانستان رادچار

بحران شدید وعمیقی کرده است

بتاریخ 7 جولای 2014 (16سرطان 1393) کمیسون"مستقل"انتخابات نتایج اولیه دوردوم "انتخابات"رئیس دولت پوشالی رااعلان کرد. دراین دورتعداد آرای اشرف غنی احمد زی (4485888-56%) وتعدادآرای عبدالله(عبدالله)(3461639-43%) اعلام شد.کمیسون انتخابات کل تعداد آراء این دوررا(8109493) خواند. رئیس این کمیسون همچنین گفت که ازحدود(23) هزارمحل رأیگیری آرای حدود(6) هزارمحل مشکوک است. درحالیکه ستاد انتخاباتی عبدالله ونماینده ملل متحد درکابل ونماینده اتحادیه اروپا میگویند که دربیش از(7) هزارمحل رأیگیری آرای مشکوک وتقلبی درصندوقها وجود دارد. وعلاوتاً ستاد انتخاباتی عبدالله مدعی است که دردوردوم انتخابات درکل بیش ازدومیلیون رأی تقلبی به صندوقها وجود دارد ؛ زیرا دردوردوم تعداد کمتری ازمردم درانتخابات شرکت کرده اند وخبرنگاران وناظرین دیگری نیزگفته اند که دردوردوم تعداد شرکت کنندگان نسبت به دوراول کمتربوده است. وتیم عبدالله درروزهای گذشته صحنه های مواردی ازاین تقلبهارابه خبرنگاران نشان داده است که مهمترین آن موضوع انتقال برگه های رأی درروزانتخابات بوسیله (امرخیل)رئیس دارالانشاء کمیسون"مستقل"انتخابات درمحلات معینی بوده است.دردوراول"انتخابات"تعدادآرای عبدالله(2972141-45%) وتعداد آرای اشرف غنی 2084547 ( 31.6%) اعلام شد. دردوردوم زلمی رسول با(11.4%) آراء، رسول سیاف با(7.3%) آراء وگل آغا شیرزی با(1.6%) آراء با تیم داکترعبدالله ائتلاف کردند. وهمچنین دائود سلطان زوی با(0.5%)) آراء ، قطب الدین هلال با(2.7%) وهدایت امیرارسلان با(0.2%) با تیم اشرف غنی ائتلاف کردند. وبرهمین مبنا است که عبدالله میگوید که دردوردوم انتخابات باید آرای بیشتری راکسب میکرد وصحبت ازدومیلیون رأی تقلبی دراین دوردارد که گویا بنفع رقیبش به صندوقها ریخته شده است.

ازآنجاییکه دریک کشورمستعمره که دراشغال نظامی ده ها کشورامپریالیستی وارتجاعی قراردارد وسیزده سال است که دولت دست نشانده ای متشکل ازگروه ها وافراد خاین ومزدور، جنایتکار، قاتل مردم وویرانگران کشورازجمله(گروه های جهادی، ملیشه های مزدورروسی، خلقی پرچمیها، بخشهای ازتشکیل طالبان وگروه های وتعدادی ازگروه های رویزیونیستی واپورتونیستی مانند سازمان رهائی- راوا، سازمان انقلابی،ساما، ساما- ادامه دهندگان ودیگرگروه ها وعناصرهمسنخ آنها)برمردم حاکم هستند وبرگزاری انتخابات ها یک ترفند امپریالیستی ارتجاعی بیش نیست. وهمچنین اعلام ارقام فوق یک نمایش مسخره به جهت فریب اذهان توده های مردم افغانستان ودرسطح جهان میباشد. زیرا درتمام این مدت ودرهردورازنمایشات "انتخاباتی" این قدرتهای امپریالیستی بوده اند که تصمیم نهائی را گرفته اند. آنهااند که تصمیم میگیرند که چه قماش عناصروگروه های باید به پارلمان ومجالس ولایتی راه یابند وکدام مهره ها ازمزدوران شان درکابینه جای داشته باشند وکدام مهره دررأس نظام پوشالی قرارگیرد. چنانچه صبغت الله مجددی که جناح اشرف غنی راحمایت میکند قبل ازآغازدوراول "انتخابات" درباره ای سرنوشت انتخابات گفت که:من درباره انتخابات رئیس دولت"استخاره" کرده ام ودرشرایط کنونی افغانستان به صلاح نیست که داکترعبدالله برای رسیدن به چوکی ریاست جمهوری رقابت کند. همچنین چگونگی انتخاب اعضای کمیسون های انتخاباتی ومیکانیزم شمارش آراء وطریقه انتقال صندوقهای رأی دریک مرکزطوری تنظیم شده است که امکان تقلب را برای همه مزدورانی که دراین پروسه ها اشتراک میکنند( به تناسب قدرت ونفوذ آنها دردولت مزدورومحلات شان)، آسان میسازد. چنانکه دردوراول همین انتخابات صدها هزاررأی تقلبی وجود داشت ازجمله (هشتاد هزار) آن متعلق به عبدالله بود. درحالیکه دولت مزدورمدعی است که هزاران نفرناظروشاهد ازطرف کاندید ها وباصطلاح افراد بی طرف گمارده میشوند بعلاوه ناظران خارجی تا جریان انتخابات را نظارت ومشاهده کنند. همچنین مسئله جریان انتقال صندوقهای رأی ازهزاران محل ومرکزرأی گیری به مراکزولایات وازآنجا به مرکزکابل وشمارش آنها طی دوماه خاصتاً در" انتخابات" رئیس دولت پوشالی حساب شده وروی منظورمعینی توسط قدرتهای امپریالیستی امریکائی واروپائی وارتجاع حاکم مزدورآنها طرح وبه منصه اجرا درمی آید واین طرزالعمل انتخاباتی بیانگرخواست وهدف قدرتهای امپریالیستی حاکم است. وآنچه که دولت دست نشانده توسط ارگانهای مربوطه اش منجمله کمیسونهای انتخاباتی، والیهاوحکام ولسوالیها ازتقلب گسترده درانتخابات ها انجام میدهندمنظورنظروهدف باداران امپریالیست شان نیزمیباشد.وبرخلاف نظر"متفکرین" وقلم بدستان اجیرومزدوراستعماروامپریالیسم که طی سیزده سال اخیردروصف شرایط استعماری حاکم برخلق وکشوروآرایش "دموکراسی" وارداتی امپریالیستها قلم فرسائی کرده اند؛ عملکرد دموکراسی استعماری دریک کشورنیمه فئودالی ومستعمره با موجودیت روابط ومناسبات طایفه ای وقبیله ای وآنهم درجامعه ای که صاحبان قدرت ازصدرتا ذیل ازگروه های وطنفروش، خاین، جنایتکاروقاتل مردم افغانستان باضافه مشتی تکنوکرات وگروه های اپورتونیست ورویزیونیست خاین، وطنفروش وخود فروخته تشکیل شده است؛ لذا نباید انتظاری بیش ازاین داشت. دولتی که غرق فساد ورشوه بوده وستون فقرات اقتصاد آنراکشت خشخاش وتولید تریاک وهیروئین وحشیش وقاچاق تشکیل میدهد وهمه این فسادها وجنایات امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنها علیه خلق وکشوروکشتاروغارتگریهای امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورزیرنام کذائی"مبارزه با تروریزم" و"دموکراسی" و"جامعه مدنی"صورت میگیرد. وسیزده سال است که امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده ودیگرمزدوران واجیران آنها با تبلیغات دروغین توده های خلق رابا سراب " انتخابات" اغواکرده اند. دموکراسی یک پدیده ای طبقاتی است واین همه خیانتها وتقلبها ناشی ازسرشت وخصلت طبقاتی طبقات حاکم ارتجاعی مزدوروامپریالیستهای جنایتکاروغارتگراست. ودربحران کنونی دولت دست نشانده وگروه های ارتجاعی رقیب آنقدرافتضاح ببارآورده اند که حتی با مراجعه به قوانین پوشالی دولت دست نشانده امکان یافتن راه حل را برای شان مشکل ساخته است. وطی هفته های اخیربا وجود توصیه باداران خارجی شان نتوانسته اند بنوعی مصالحه وسازش دستیابند.

دولت پوشالی قبل ازاعلام نتایج اولیه دوردوم "انتخابات"؛ زدوخورد بین دوگروه ازمحصلین پوهنتون کابل را(که بدون شک بوسیله ای عوامل دولت زمینه سازی شده است) بهانه وتمسک قرارداده و پوهنتون های سراسرکشوررا الی تاریخ(11) ماه اسد تعطیل اعلام کرد که مردم بوضوح منظوردولت را فهمیدند. فردای اعلام نتایج اولیه دوردوم انتخابات، بتاریخ (8) جولای ستاد انتخاباتی تیم " اصلاحات وهمگرائی" گردهمآئی تشکیل داده وبارد نتایج اولیه انتخابات،عبد الله رارئیس جمهورافغانستان اعلام کرد. همچنین عبد الله اعلام نتایج ابتدائی را "کودتا علیه آرای پاک مردم" خواند واز"مثلث ارگ ریاست جمهوری، کمیسون انتخابات وتیم انتخاباتی رقیبش(تین تحول وتداوم- اشرف غنی)" یاد کرد که تصمیم گرفته اند نتیجه تقلب به نفع رقیبش را اعلام کنند. درهمین روزعطا محمد "نور"والی ولایت بلخ متحد عبد الله گفت که:" ما ازهمین اکنون حکومت مشروع با زعامت داکترعبدالله را اعلام میداریم وخودرا ملزم به پیروی ازآن میدانیم". لیکن عبدالله ظاهراً به طرفدارانش گفت که:" بمن فرصت بدهید، من با اوباما رئیس جمهوروجان کری وزیرخارجه امریکا تلفنی صحبت کرده ام وقراراست که جان کری روزجمعه آینده به افغانستان بیاید ومارا درپروسه کمک کند وما تا آن روزمنتظرمیمانیم وحکومت خودرااعلام نمیکنیم". ولی مطبوعات غربی ازقول جان کری وزیرخارجه امریکا گزارش داد که :" هرنوع اقدام درجهت کسب قدرت ازطرق فراقانونی قطع حمایت مالی وامنیتی ایالات متحده امریکا وجامعه بین المللی ازافغانستان را درقبال دارد". درواقع این اخطاری بود که باداربه نوکرش صادرکرد. همچنین "جیمزدابنز"نماینده ویژه امریکا درافغانستان وپاکستان درصورت عدم موفقیت درحل این بحران، نسبت به احتمال تجزیه افغانستان هوشدارداد.اما عملی شدن گفته ای تیم عبدالله مبنی بررئیس جمهوراعلام کردن عبدالله (بطوریک جانبه ) نوعی "تمرد مزدورانه است. زیرا دولت پوشالی بدون کمک وحمایت همه جانبه مالی، امنیتی، تسلیحاتی وسیاسی امریکا وناتوامکان دوام ندارد. وعمده ترین رکن این دولت که ارتش وسایرنیروهای امنیتی است بدون کمک دولت امریکا وناتوفرومیپاشد وبعلاوه اختلافات گروهی، ملیتی وسمتی درون ارتش که توسط جناحهای مختلف ازدسته بندیهای ارتجاعی دامن زده می شود، ارتش وکل دولت پوشالی را به شدت تضعیف کرده وزمینه رابرای ضربه وارد کردن ازجانب گروه های طالبان وحزب اسلامی وحقانی به کمک ارتش وآی اس آی دولت پاکستان مساعد میسازد. درآنصورت انسجام نسبی کنونی دولت دست نشانده ازبین رفته وقطب بندی بین گروه های ارتجاعی مربوط به ملیتهای مختلف کشورشکل گرفته وهرجناح آن با حمایت وکمک دولتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی برمناطق تحت نفوذ وتسلط شان حکومت خواهند کرد. ودرنهایت چیزی شبیه شرایط دوران دولت اسلامی گروه های جهادی ملیشه ای بوجود خواهد آمد که دررأس جناح ارتجاع مربوط به ملیت پشتون، طالبان ودررأس ملیتهای غیرپشتون جناح دیگرارتجاع عمدتاً "ا ئتلاف شمال" قرارخواهد گرفت. همه این احتمالات بستگی به خواست واراده امپریالیسم امریکا ومتحدین آن درناتو دارد که چه نقشه(یا نقشه های) پنهانی(چون درعراق ومنطقه شرق میانه) درباره افغانستان ومنطقه جنوب ومرکزآسیا دارند. اگرامپریالیسم امریکا نظرداشته باشد که افغانستان رادرشرایط فعلی اش حفظ کند، به بحران کنونی خاتمه میدهد وهردوجناح ازمزدورانش خیلی ناتوان ترازآن هستند که بتوانند ازقول باداران شان سرپیچی کنند. درغیرآن بحران کنونی بین جناحها ودسته بندیهای ارتجاعی مزدورامپریالیسم واستعمارعمیق ترشده وگسترش خواهد یافت. وامپریالیستهای امریکائی ومتحدین آنها دربحران ایجاد شده توسط خود آنها ومزدوران شان نقشه های شوم وغارتگرانه شانرا درافغانستان ومنطقه پیاده خواهند کرد.

هردوجناح این "نزاع انتخاباتی" که اشرف غنی وعبدالله دررأس آنها قراردارند نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات ومزدوران سرسپرده امپریالیسم بوده وازدشمنان قسم خورده خلقهای ملیتهای مختلف کشورهستند. این نزاع بین دوجناح ارتجاعی مزدورامپریالیسم برسرکسب قدرت دولتی است وهیچ ربطی به خواستها واهداف ملی وطبقاتی توده های مردم ملیتیهای کشورندارد. وتشدید تضاد بین آنهابخاطردستیابی به منافع گروهی شان است ولی آنچه که به توده های خلق افغانستان ازملیتهاواقوام مختلف مربوط می شود باید دربرابرترفندها وتوطئه های خاینانه امپریالیستهای اشغالگروارتجاع نوکرآن بیداروهوشیارباشند وبیش ازاین فریب نیرنگبازیهای آنهارانخورده ووسیله امیال شوم واهداف خاینانه آنهاقرارنگیرند. سیزده سال است که امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنها بنام"دموکراسی" و"حقوق بشر" وازطریق بکارگیری یک ماشین عظیم تبلیغاتی که صد ها ( ان جی او)نیزدرآن فعالیت دارند اذهان توده های مردم رامتوهم ساخته ونظام استعماری ودموکراسی اعطائی شان را"مدینه فاضله" جلوه داده وآنهارابا بازیهای "انتخاباتی" مشغول ومتوهم ساخته وازاین طریق نظام استعماری ودولت دست نشانده شانرا"مشروعیت"بخشیده ومزدورجدیدی رابجای مزدورسابق مینشانند. درهمه شرایط این وظیفه ای روشنفکران انقلابی مردمی ونیروهای آزادیخواه ومیهن دوست کشوراست تا ترفند ها وتوطئه های خاینانه وجنایتکارانه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدوروچهره های گروه های مختلف ارتجاعی وضدمردمی که درخدمت امپریالیستها ونظام استعماری قراردارند(خاصتاً گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی سازمان انقلابی، ساما- ادامه دهندگان ودیگرهمپاله های آنها) رابرای توده های خلق افشا کرده ودرجهت ارتقای سطح آگاهی سیاسی آنها مبارزه کنند. فقط ازاین طریق است که میتوانیم خلقهای ملیتهای مختلف کشوررابرای یک مبارزه انقلابی علیه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنها وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوربسیج وسازماندهی کنیم. ونجات واقعی خلقهای افغانستان ازطریق مبارزه انقلابی رهائیبخش وجنگ انقلابی خلق تحت رهبری یک حزب واقعاً انقلابی پرولتری(م-ل-م) وانقلابیون راستین میسراست.

10 جولای 2014

(پولاد)