Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
تسلیم طلبان سامائی را افشا کنید

 

 

تسلیم طلبان سامائی را افشا کنید

 

بودیک زمان گروهی که بیهوده میزدند

لاف از ادامه کاری و پیکار بی امان

رفتند وبست عهد غلامی چو برده ها

باشندکنون چو قمری به دربار دشمنان

دادند تفنگ خویش به اغیار این گروه

چون وعده های چرب گرفتند زخادیان

از عدل و داد نام گرفتن خطا بود

تا که بود عدوی ستم پیشه در جهان

بازوی خلق زبار ستم کی شود رها

سرمایه داری تا که بود حاکم زمان

اشک یتیم کودک دهقان و کارگر

باشد روان بگونه آنان ز بهر نان

آن مرشدی که کرد فراموش این سخن

دفنش کند بخاک دوصد بار پیروان

"حافظ" مبر زیاد که تسلیم شدن خطاست

آموزدرس عبرت از این مشت بی ایمان

حافظ شورش

کانادا می 2011