Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
تعهد به ادامه دادن راه شهیدای جنبش دموکراتین نوین افغانستان

 

 

تعهد به ادامه دادن راه شهیدای جنبش

ای نخبگان راد و مبارز که نام تان گشتست ثبت صفحه یی تاریخ به جاودان

گرچند درمحابس و زندان زحدفزون دیدید وحشیانه تعب ها ز د شمنان

بردند صد فسون وجفادشمنان به کار لاکن نشد عیان تزلزل به عزم تان

حرفی بجزنجات ستمکش زبندظلم گوش ستمگران نشنید از زبان تان

ارزنده ترزجان شمانیست جان ما نه خون ماست تیره ترازرنگ خون تان

ماقول میدهیم که تاهست جان به تن

کوشیم در ادامه پیکار و راه تان

حافظ شورش

کانادا می2011