Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
کارگران ودهقانان افغانستان بپا خیزید

کارگران ودهقانان افغانستان بپا خیزید!

 

مشو دلتنگ ای همسنگر وهمرزم ورای من

حدیث زندگی از مکن شنو ای همنوای من

بوداززحمت من سفره ارباب وخان رنگین

بمثل جامه یی صد پینه یی اولادهای من

زکوی بیگ وخان شام وسحربوی کباب آید

زبهر نان چو دود حسرت شام و صبای من

صدای شوروشوق هرشب بقصرشان بپاباشد

چو فریاد وفغان کودکان بی نوای من

نگرکاین کفش من رنگین چویاقوت بدخشانست

ز خون دیده و آبله های دست و پای من

نمودم صرف عمری دردعا درمسجد ومنبر

نشد وا بند بیداد وستم از شانه های من

بیا ای کارگربا صدق با من دست یاری ده

میان خویش محکم بند از بهر رهای من

بمن بهر نجات از ظلم واستبداد یاری کن

شکن زنجیر استثماررا از دست وپای من

بپابرخیزای همرزم وهمزنجیروهمسنگر

که جزطغیان وشورش نیست درعالم دوای من

 

دراین پیکار ما بر دشمنا پیروز میگردیم

بودگرحزب مائویستی درین راه رهنمای من

حافظ شورش

28-04-2011