Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
ای خلقها ای نیروی سازنده تاریخ بپاخیزید

ای خلقها ای نیروی سازنده تاریخ بپاخیزید

 

مکن ای خلق حرف پادوان ارتجاع باور

تونیرویی جهان سازی ولیکن خود نمیدانی

به زوردست تو محو از جهان ظلم وستم گردد

اگر خیزی بپا و رهبری یی خویش را یابی

تو ای کاریگر ودهقان وسقا ب وجوالی ها

بمثل کودکان تاکی هراسان زین هیولائی

زظلم ظالمی بر ظالم دیگر پناه جوئی

نجات خویش را تاچند از ورد و دعا جوئی

به لب مهر صبوری و توکل برخدا جوئی

ولیکن دردرون سینه یکسر شورو غوغائی

بیابشکن زلب مهرسکوت وبرد وباری را

طلاطم کن وموج ایجاد کن چون بحرطوفانی

بشو آماده یی میدان استثمار و استعمار

به چهر از خشم چین انداز مثل ابر سیلابی

بمیدان عدوی خویش چون رعدخروشان رو

که تا از نعره وخشمت ستمگر را بلرزانی

ستمگریافته چون پرورش باخون مظلومان

بخونخواری ازآن کرده ست پیداعشق وشیدائی

شده ازکم حریفی آنچنان مغرور نیرویش

که خواند مالک روی زمین خودرا به تنهائی

ولی ای خلق زحمتکش توآن سازنده نیروئی

که کس را در جهان نبود به رزم تو توانائی

به عالم محو تنها ظلم گردد از قیام تو

اگر خیز بپا و رهبری یی خویش را یابی

بیابد عاقبت خلق ستمکش رهبر خود را

نباشدهیچ"حافظ" جای تشویش وپریشانی

حافظ شورش

15 ثور 1390مطابق 5 می 2011