Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
تقدیم به آن انقلابیون شعله یی که راه سرخ انقلاب را ترک نگفته وبه سوسیال- امپریالیزم، امپریالیزم ومزدوران بومی آنها تسلیم نشده وبه نیئت دزدی و فساد راه پارلمان رفتن را درپیش نگرفته اند

تقدیم به آن انقلابیون شعله یی که راه سرخ انقلاب را ترک نگفته وبه سوسیال- امپریالیزم، امپریالیزم ومزدوران بومی آنها تسلیم نشده وبه نیئت دزدی و فساد راه پارلمان رفتن را درپیش نگرفته اند.

 

تسلیم طلبان چپ نما

 

آب دراین سرزمین گشته اشغال واسیر

در مسیر متضاد خود نگر گشته روان

چپ گرای انقلابی داده از کف بیگمان

همت وعزم وطنخواهی خود ای دوستان

در جوی سر درگمی ها میدودهرسونگر

چون سگ گم کرده صاحب ازپی هرکاروان

کرده گم چون دانش وآموزه های انقلاب

جلوه یک سان میکند درچشم شان سود وزیان

نزدآنان چون تمیزدزدوصاحبخانه نیست

بسته صف چون بردگان اندرصف غارتگران

بین چه آسان رفته استبدادوزندان وستم

وان همه خون جوانان مبارز زیاد شان

میکند حالا چنان ایشان بمردم وانمود

گویاآنکه نخورده آب از جایش تکان

الحق ای حافظ نه این حرف عناد وکینه است

این حقیقت مثل خورشید است برعالم عیان

حافظ شورش

9 جولای 2011 اول سرطان 1390

ادمانتن کانادا