Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
خزان

 

خزان

 

خزان امسال می آید

ولی، محزون وغمگین است

نه با خود خوشه یی دارد

نه باغش سرخ ورنگین است

♫♫♫

خزان امسال می آید

چو حسته رهروی از راه

توگویی کزارزگان وجلال آباد بگذشته

ویا درکندهاروکندزوهلمندسفر کرده

که اینگونه

نگاهش سرد بیحال

و جبینش تنگ وپرچین است.

♫♫♫

حزان امسال می آید

وسردی یی نفس هایش

به شام شهری دراشغال میماند

نه میخک از شعف لرزد

نه چهر یاسمین گلگون

نه ساق ارغوان بگرفته پای سرو را دربر

و قلب لاله همچون سالهای قبل خونین است.

♫♫♫

خزان امسال می آید

توگوئی درشبستان مزار وکابل وغزنی

شبی رابا یتیمان درکنارغول ها خفته

وبااو بیوه ها از سردی دی حرف ها گفته

 

 

3 عقرب 1390

د. شفق