Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
ویژه ی وبسایت سرخ "شورش"، و به امید انتشار در آن، تقدیم است

 

ویژه ی وبسایت سرخ "شورش"

تقدیم به رفیق ....(یکی ازفعالین مائویست های افغانستان- شورش) وکاروپیکار ثمربخش اش!

شعرذیل، درجهت پاس نهادن و ستایش انقلابیون پرولتری، و درمذمت خرده بورژواهای کثیفی که به

انقلاب ومارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم خیانت نموده اند ،سروده شده است.

 

نفرین به بورژوا!

 

ای نارفیق سست، فراموش کرده ای

صدها هزار کودک ،امشب به کشورت

از بهر لقمه نانی بیدار "خفته" اند!

و تو، تو مست زنده گی ننگبار خویش

خفته به آمریک،

با روسپی دالر

با ننگ غرب دست در آغوش کرده ای!

 

ای نارفیق مست که امشب به "فیس بوک"

و لای پاره های ورق های "دکترا"

سرمست "امتیاز" گرفتن، به خنده ای!

هرگز مبر زیاد که این "گشنه" توده ها

کز خون شان مکیده چنین "چاق" گشته ای

یک روز، و دور نیست

یک روز یخه ات را

تا دامنت به خشم و غضب چاک میکنند

آنروز توده ها

گیتی ز "نارفیق" و "دله" پاک میکنند!

 

ای نا رفیق کور

یونان به پای خاسته، سرخینه بسته است

و بورژوازی کثیف جهان در تب است و مرگ

از ترس شورش به حق توده های سرخ

از ترس خیزش ظفر انگیز توده ها،

ایتالیای رهرو یونان سرخرو.

 

ای نارفیق پست!

از وال استریت و ز طغیان توده ها

در ذهن تو، اگر چه به امریک می زیی

درسی نبست نقش!

آری که دفن توهماتی تو بورژوا!

ای رهسپار جهل، روان سوی ناکجا!

 

امروز هند باز به "چارومزوم دار"

سرخ سلام داده، و با گرز جنگ خلق

زی آسمان صاف سحر پرگشوده است

دیگر پرولتر

در کوره های رزم، کارآزموده است

دیگر پرولتر اسیر توهم نمی زید

 

از ما سلام سرخ به پیرو و جنگ خلق

از ما درود سوی فلیپین و رزم وی

از ما پیام سرخ به گردان ترکیه

از ما کلام سرخ به شیران جنگ خلق

جنگی که خلق را

در چار سوی کره خاکی کند به پا

این رزم رزم ماست

این شعر، شعر سرخ پرولتاریاست.

 

پیمان خویش را

با خون سرخ "یاری"

تجدید میکنیم

و خط سرخ را

تمدید میکنیم

 

بنگال را سلام

"سراج سکدر" اش را،

از ما درود داغ،

باید گرفت باز

از صدر انقلاب

از گونزالو سراغ

 

امروز روز ماست

امروز روز خیزش شیران آسیاست

امروز تازه اول" بهار" افریقا ست.

امروز چه گوارا

چی خوش، و چی گوارا

دارد به لب پیام:

از بهر سرنگونی دژ کثیف خصم

باید به پای خاست

باید صفوف آراست!

 

ای خرده بورژوا

سر تا قدم ریا

با مارکسیزم چسان میزنی قمار!

بازنده ای و باز نگونسار میروی

در صبح فتح خلق، سر دار میروی!

 

از ما سلام باد به روبسپیر هزار

از ما سلام باد به ژاکوبن کبیر

از ما سلام باد کمونارد های پار را

آن نادیان رونق فصل بهار را!

 

از ما سلام باد به لنین، به پیشوای سترگ پرولتر

از ما سلام سرخ به بلشویک کبیر

از ما سلام باد به پولاد انقلاب:

استالین کبیر

آن رهبر سترگ ستمدیده گان ارض

آن سرخ سرخ چیر!

 

از ما سلام باد به صدر پرولتر

از ما سلام باد به مائوی آهنین

آن پیشوای رزم زمان، رهبر گزین

آن ناجی زمین!

 

نفرین به گند و چرند "پراچندا"ی لعین

آن خادم جهان ستم، آن فروشیده آبرو

آن گشته به انگشتری بورژازی "نگین"!

 

نفرین به "نارفیق" که با پول اجنبی

"انجو" نهاده پی

و گشته غرق در نشه دالر و یورو

از یاد برده راه رهایی خلق را!

 

نفرین به "نارفیق" که در امریک و خاک غرب

از یاد برده خاک وطن، خاک دان خویش

نفرین به آن که به کانادا و فرانس

بیگانه گشته از غرور زمین و زمان خویش

 

نفرین به نارفیق که خورده فریب غرب

لم داده بر جهالت و آسوده بی خیال

از یاد برده مادر پیر و فقیر را

گردانده کور چشم "نهان" ضمیر را!

نفرین به آن که شاد و چه "آزاد" می زید

وز یاد برده خلق فتاده اسیر را!

 

نفرین به آنکه مام وطن را رها شده

در کام اژدهای اجانب، کند قبول

نفرین به آن که شاد زید بی خیال و باز

گوید هنوز قصه ی "دموکراسی" فضول!

 

ما ای وطن ترا به کام اجانب نمی نهیم

دنبال بورژوازی خاین نمی رویم

با "انجو" بازی سرخ و "کمونیست" نمی شویم

چون "راوا" و "رهایی"

دنباله چه برای "جامعه ی جهانی" نمی شویم

 

ای مادر بزرگ! ای میهن عزیز

ما پور تو، برای تو، قربان خاک تو

گردیم ما شهید، شهید مغاک تو

وز کف نمی نهیم یک دم، دامان پاک تو!

 

ما افتخار شهادت طلب کنیم

جانانه حمله بر ضد دیوان شب کنیم

بر ضد دشمنان خلق، هزاران غضب کنیم

فردای چیرگی،

آنگه طرب کنیم!

 

پیروز باد رزم ستمدیده گان تو

ما سجده میکنیم زمین و زمان تو

با آسمان برابر هرگز نمی کنیم

مشتی ز خاک در و آستان تو!

 

ما راهیان جنگ پر از افتخار خلق

داریم یک شعار،وهمانا شعار خلق!

تحت درفش سرخ کمونیسم و صدر خویش

خواهیم بود جنگ کنان در قطار خلق!

 

یا مرگ ما نصیب و یا فتح رزم سرخ

این خون سرخ ماست که کرده ست عزم سرخ

شمشیر میزنیم فقط در کنار خلق!

 

" نبرده"

6 حمل 1391