Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

]

جنگ خلق

 

رفیقان! ما برای جنگ خلق ایم

ز خلق ایم، و فدای جنگ خلق ایم

 

در این محفل مجال اجنبی نیست

DATAS/peoplewar.jpgیکایک آشنای جنگ خلق ایم

 

اگر دشمن شتابد بر ضد خلق

سواران رهای جنگ خلق ایم

 

برغم بزدلان بورژوازی

غو کوس و درای جنگ خلق ایم

 

گر استعمار صد نیرنگ سازد

به بیرنگی نوای جنگ خلق ایم

 

اگر "شورای ملی" مرتدان را،ست

به سنگر ها، صفای جنگ خلق ایم

 

درفش ما گزیده سرخی از خون

شهیدان لوای جنگ خلق ایم

 

نزیبد زنده گی در سایه ظلم

صف آهن، قوای جنگ خلق ایم

 

به راه سرخ و پاک صدر مائو

فناییم و بقای جنگ خلق ایم

 

فنای ما بقای جنگ خلق است

از آنرو ما فنای جنگ خلق ایم

 

چو ماهی رهسپار قلزم خلق

همیشه در شنای جنگ خلق ایم

 

اگر لال اند خرده بورژواها

گل سرخ صدای جنگ خلق ایم

 

تبار از شعله جاوید داریم

چریک باوفای جنگ خلق ایم

 

"نبرده"