Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
با الحام از نوشته رفیق حسین دهقانپور در مورد"فدرالیزم و اعلام جهاد کمیته حقوق بشر فارو علیه آن"

با الحام از نوشته رفیق فولادگر در مورد"فدرالیزم و اعلام جهاد کمیته حقوق بشر فارو علیه آن".

ماهئیت حقوق بشر

 

آنانکه از حقوق بشر حرف میزنند آن حرف همه هوائی وبی پا وسر بود

گرگان وروبهان سگ چوپان نمیشوند این از پی فریب طریق دیگر بود

خانزداگان اصل بکار فریب خلق از اولیای خویش هنرمند تر بود

شمشیر کفر داشتی بابا سپر ز دین فرزند را سلاح"حقوق بشر" بود

آزادیی زنان و وتروریزم و امنیت بهر ستمگران جهان سه سپر بود

این داعیان حق بشر بهر قتل خلق از قاتلان حرفوی سفاک تر بود

این دشمنان خانه شریکند دوستان ازتوپ وتانک غرب خطر ناک تر یود

غافل مباش که ناله قاتل پی فریب بالین مقتول از همگان زار تر بود

دزدی که وقت دزدی بودرهنمای دزد کارش زدزد های دیگر چاق تر بود

پس مانده های کاسه یی ارباب بهر شان درطعم وفهم برده ها پر طعم تر بود

کار عمال حق بشر در دیار ما ویرانی یی منازل صد کور وکر بود

برقلب حق پسند بود حرف حق شفا لیکن بقلب دشمن حق نیشتر بود

حیرت مکن زگفته یی حافظ چوبشنوی گر بنگری حقیقت ازاین تلختر بود

حافظ شورش

حمل 1391