Thursday, 09/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹
ÇÔÚÇÑ

باشد شعار ضد ستم محض نصف کار

بلبل چوکرد شکوه سحرگاه زجورخار

شدچشم مرغزارازآن قصه اشکبار

گفتا منال زین ستم ای دل شکسته بیش

خود را بده بعشق که از دست رفته کار

ماخیل رنجکش بجهان دوخته ایم چشم

مارا به قوم ودین وطن هیچ نیست کار

زیرا نژاد ومذهب ورنگ وطن بود

تیغ وسنان خصم به هنگام کارزار

ما آن طبقه ایم که با رنج زاده ایم

غم یار ماست تا دم رفتن ازاین دیار

بیل وکلنگ وداس و کراچیست یارما

درطول زندگی زسحر تا به شام تار

ماهرزمان که بند تفنگ را زدیم بمیخ

هیچ خیرخواه دهر نشد یار و غمگسار

کمتر کسیست ازپی درمان دردما

گر چند هر مقام طلب میدهد شعار

ضد ستم بودن نکند دردما دوا

باشد شعار ضد ستم محض نصف کار

تا مانیاوریم بکف سه سلاح رزم

نتوان شکست دشمن دون را بکارزار

صد سروعشق داده زکف جان دراین مسیر

حافظ تو نیز در پی این عشق جان گذار

حافظ شورش 6 سرطان 1391