Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

 

بیادعبدالمجیدکلکانی شهید

 

"مجید" قله ای برفرازابرها

 

توچون عقاب دربلندی های روزگار

که با شهپرخونین زناوک دشمن

به چهره ئی افق سردوفسرده مینویسد

"بجز شراره های آتش شورش"

"بغیرنعره های رزم جنگ خلق"

"جزآفتاب گرم قلب رزمنده"

" سکوت وسردی یی این غمکده حکمران است"

♦♦♦

توچون خط رنگین آسمان این مامن

توچون صحیفه ای خونین تاریخ این خلق

زهندوکش تابابا وزآنجاتا هیرمند

بقلب پاره پاره ای این سرزمین جاداری

♦♦♦

ومن...

به لایه های سرخی آن رزم جوئی ها

به ابهت وبلندی یی این خلق بارور

به شوکت وشکوه مصاف آزمای تو

با صد درود آتشین سلام میگویم

ونام ترا باهزاربا نامی

بذهن روزگارفراموشکارمیگذارم

کابل- 24 جوزای 1391

د. شفق