Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

اینجا کجاست؟

 

اینجا دیارجادو و شلاق و ناسزاست

آنجا که گرگ های جهان میرسند بهم

اینجا شغال وافعی وگژدم ولاشخوار

باهم برادرند

صحرا وباغ وتپه ودیوار وبرج آن

ازنسل تا به نسل

از قرن تا به قرن

رنگین شده بخون وبه آتش طپیده است

فریادنان خواهی مردم آن همیش

تاگوش های عرش معلی رسیده است

Җ Җ Җ

اینجا به پای شب زده زنجیر آهنین

افسانه های دور شده رهنمود عقل

انسان را به سیرچمن می برد دیو

شیطان بسینه میزند سنگ رهائی را

کفتار ولاشخوار شده یاریکدیگر

ابلیس ودیودون خزیده زیریک لحاف

بر بسته های زهرزده نام انگبین

Җ Җ Җ

اینجابه جای خنده خزد نیشخند تلخ

برخشکی یی لبان زن ومرد شهروده

حزن وفسردگی

چون رنگ تار شب

برچهره ستارگان درشام مرگ شهر

منزل گزیده است

برپای رخش و پهلوی رستم ببین که چون

نیش سنان زدست برادر خلیده است.

د. شفق

24 قوس 139.کابل