Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

چرا؟

دردا، که شام فتنه ندارد سحر چرا؟ خیزد غبار فتنه ز هر بام و در چرا؟

تاکی خراب وبرهم ودرهم اساس ملک؟ بی سرنوشت کشور و ما، دربدر چرا؟

این کشتی شکسته و این بحرپرخطر وین ناخدای خفته وموج خطرچرا؟

این مردم ستم زده تا روز رستخیز در بحر حادثات زمان غوطه ور چرا؟

"مارابه رخت وچوب شبانی فریفتند" این گرگهای گرسنه خیره سر چرا؟

دیروز، اگرزحادثه بد بود حال ما امروز، ما نگرکه شدازبد، بدترچرا؟

دیروز، اگر زمعرکه راندیم خصم را امروز، بار طعمه خصم دگر چرا؟

دیروز، عقاب قله پامیر بوده ایم امروز، چون کبوتری بی بال وپرچرا؟

دشمن درون خانه ومادربرون در او طرح نقشه ریزد و ما بی خبر چرا؟

دربیشه ای که مامن خلق شریف ماست جای عبورومسکن هر جانور چرا؟

ماگرنه خشک وبی حرکاتیم چون درخت بر ما جفای اره و جور تبر چرا؟

امداد غیر، زهرهلایل بودبه ما ما را بر آن هنوز گمان شکر چرا؟

بیگانه در تهاجم فرهنگ ما بود ما غافل از تهاجم این حیله گر چرا؟

این کاروان که هفت طلسم ستم شکست مانده کنون به بند طلسم دگر چرا؟

دزدی که هست متهم جرم و اختلاس دارد مقام و منزلت بیشتر چرا؟

نبود شریک دزد، اگر میر کاروان ! او را بود ز کیفر خاین حذر چرا؟

آوازه فساد اداری به هر کجا باشد بلند و نیست زکیفر خبر چرا؟

برخیزوخودبگیربکف سرنوشت خویش! تسلیم پیش حکم قضا و قدر چرا؟

مائیم وخاکبازی و غافل زخویشتن وان دیگری کشیده به مریخ سر چرا؟

برپابخیز، گوش ودل ودیده بازکن ! هنگام وحدت است،چنین کوروکرچرا؟

ما، روی اگربه وحدت ملی نیاوریم دیگر امیدواریی فتح و ظفر چرا؟

ارسالی:

" جنبش انقلابی جوانان افغانستان"

www.afghanistanrmy.org jawanaan@gmail.com