Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ
سیستم کثیف

 

فوران

12-2-2013

 

 

شعر چیست؟

 

امپر یالیزم ،نظــام جــباروستمگـر است

دشمن خلق رنجبرودهـقان وکارگر است

 

خون میچکد زدست وسـر پای این نظام

از بس مکـــیده خون همه خلق را تمام

 

این سیستم کثیـف جنایت کــند هـــر روز

اشغالگـری وظـلم وخیانت کند هـــر روز

 

از بهـرسود خویش بغــاوت کند هرروز

در حـق مرد وزن قســا وت کند هر روز

 

دمـوکـراسی ؟! یـا ور ویـار ستمگر است

دستش به خون خلق تا مرفق شناوراست

 

ننگ است براین دموکراسی ونظام غرب

بر ظـلم وبر قسـا وت وبراین نظـام حرب

 

بیش از ده ســال، کشـورما را تبـاه نمـود

در حـق مردمـان وطــن، صــد جفـا نمـود

 

ای وای بر این جنایت وبر این سـتمگری

ای وای براین خیـانت وبراین وحشیگری

 

جــلاد در لبــا س مــدافــــع بشــــر است

گرگ در لباس میش جفایش مکــرراست

 

مردم از این فـریب وجنایت به جان رسید

شـوروفغـــان بلنــد شــدوتاآســمان رسید

 

مردم از این نظــام کـثیف دل شکـسته اند

ازبمب وتوپ ووحشیگری سرشکسته اند

 

مـردم چــه شـدغــیرت *مسـلم وآذرت ؟

اکنون مگـرکه نیسـت به آزادی با ورت ؟

 

اشغـالگــران دشمن تسـت ای عــزیـزمن!

دشمن به تووعزت تست ای عزیزمن من!

 

غیـرت وافتخــار هـمین است که اجنبی ؟

فرمان دهــد به کشـورما همچو یک نبی ؟

 

اینهـا بــرای ما شــــرف وآبـــرو نـمـانـد

عـزت وافـتخار وجــلال وشکـــوه نمـانـد

 

وطن پرستی شـد شعـــا ر وطــن فـروش

جاسوس وخائنان همه هـستند درخروش

 

هـر چاپلوس وخائن وهـرفـرد نا سپاس

اندر لباس شــاعــر ومـداح وکــارشناس

 

ای هـرزه شاعران که دَم از شعـر میـزنید

روباه گـشـــته ایـد سخن از شــیر میـزنید

 

شعــری که شـور وهـــلهـلـه برپا نمیکند

جـنــگ وســتیزوغــلغــلـه هــرجا نمیکند

 

شعرنیست ای عزیزمن این مُدوفیشن است

چون دستۀ گلی به نگـــاروبه گلشــن است

 

شعر چیست؟ شعرناوک ضـد ستمگراست

نی خال وخط به کنج لب هـرسخنور است

ای شاعــران تابه کی این کبروایـن غـرور

این مستی ونشــاط واین جشن واین سرور

 

تا کی فـخـــر کـنید به القــا ب ســاخـتگی

مانـنــد طـــفلکان به پـول هــا ی یافتــگی

 

تا کی بـه خـال وخـط وبه زلــفــان تا بــدار

گــوئید غـــزل وقـطعـه وشـعـــرهای آبـدار

 

دُر د ری رامــکـــنـید زیــب هــــر ســـخن

در مدح هــر خــا ئن وهـــر دشمـن وطـن

 

از شعـــر هــــای داوُد ســــرمد حـــیا کنید

تا کی به شعــر وشاعـر ومردم جـــفـا کنید

 

ننگ وهـــزار ننگ به شـعــر وشـعــارتان

برمـدح وبـر ســتایـش وبــراین هــنــرتان

 

فـــردا ســر فگــنده به پیش ملـت شــــوید

در مسـند عــدالت خلـق بی عــــزت شـوید

***

ای شــاعـر وطن بســرا شعــر انقــلاب!

شعری به مثل آتش وشعـری به مثل آب

 

شعـری به سان شعـرعلی * حـیـدرلهیب

این بلبـل سخـنورواین شـا عــر نجـیب

 

شعری بسان شعرسخندان *ورستا خیــز

این شاعران که ضد ستم کـرده اند ستیز

 

تا خلق همه بسیج وهـمه یک صـدا شود

دَین وطـــن به شـورش وطغیان اداشود

 

تا جنگ خلــق در وطن آتش فشـان شود

مـــردم به شــورآمـده شــیر ژیان شـود

 

خورشــید انقــلاب به کشــور طلــوع کند

مـــردم به زنـــدگی نـوینش شـــروع کنـد

 

 

*مسلم : منظوراز ابومسلم خراسانی است. متولد(720م)که برضد خلافت امویان قیام نمود.

*آذر: منظور ازحمزه بن آذرک سیستانی است (179-213 هجری قمری) که بر ضد خلفای عباسی قیام نمود.

*داود سرمد، علی حیدرلهیب ، سیدال سخندا ن وعبدالالله رستاخیز :این چها رتن از شاعران انقلابی ومبارز جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) بودند. سیدال سخندان درزمان رژیم سلطنتی ظاهرشاه توسط باند جنایتکار گلب الدین دریک حمله مسلحانه برشعله ای ها در صحن پوهنتون کابل به شهادت رسید وسه تن دیگرشان بعد از کودتای شوم ومنحوس باند جنایت کار ووطن فروش حزب دموکراتیک خلق وپرچم دستگیر وبعد از شکنجه های وحشیانه اعدام گردیدند.