Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÇÔÚÇÑ

 

دررثای رفیق اکرم یاری

بهر یاران است یاری، یاد تو حرف مدام ای رفیق راه آزادی یی خلق ای نیکنام

برتو ای بنیانگذار شعله ئئ جاوید باد ازهمه همسنگرانت صد درود وصد سلام

تو به کشور مشعل آزادگی افروختی سوختی گرچه خودای رزمنده یی عالی مقام

پیروانت بیرق رزم ترا افراشته ازپی احیائی خطت می کنند جهد مدام

تابودخون درعروق یکتن ازمائویستها راه و رسم "شورش"ورزم ترابخشد دوام

تانگرددجنگ خلق آغازودشمن تارومار راحت وآرامی بر"مائویست"ها باشد حرام

ریشه یی سرمایداری تانیفتد در جهان رزم "مائویستان"بااستثمارباشد ناتمام

کلتور و عادات و جمله عامل ابقای آن سوخت باید تا دیگر نبود ز استبداد نام

گرزروی صدق میخواهی توآزادی خلق بی وجودحزب این خواهش بودیکحرف خام

غیر محو ظلم واستبداد وبیداد از جهان

غیرآزادیی انسان نیست حافظ را مرام

حافظ شورش

دلو 139112