Friday, 10/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۲۲ حمل ۱۳۹۹
ÇÔÚÇÑ

 

تذکر ناشر:

دوست محترم آقای ودود وفادار،

درودهای صمیمانه مارا متقابلا بپذیرید. ماشعر ارسالی تان را که ننوشته اید شاعر آن کیست وشما"توصیه به میرویس محمودی "عنوانش داده ایدبه نشر میسپاریم. اما از شما دوستانه خواهش میکنیم که یامخالفت بامیرویس محمودی را آگاهانه و ازموضع کمونیستی به پیش ببریدویا آنرا قطع کنید. این موجود آدم نمای هرزه وفحاشی است که شمارانیزببادفحش و ناسزامیگیرد. اگرشمابه این امر آگاه نباشید که فحاشی وهرزه گی اسلوب مبارزه طبقاتی بورژوازی بوده وبه رویزیونیست های رسوا تعلق دارد، بدون شک بعداز چندفحش وناسزا ازجانب این فحاش بی تربیه دیگر نوشته نمی کنیدوکناره گیری می کنید. این گونه های وهوی برپاکردن وسپس کناررفتن، این بی تربیه بددهن راجری ترمیسازد. بقیه بخودتان مربوط است .پدرود---شورش

 

 

توصیه به میرویس محمودی

 

هرکس که بداند و بداند که بداند

رخش سهند برگنبد خضران بجهاند

هر کس که بداند ونداند که بداند

بیدارکنیدیش که چنان خفته نماند

هر کس که نداند وبداندکه نداند

لنگان خرک خویش بمنزل برساند

هر کس که نداند و نخواهد که بداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

هر کس که نداند ونداند که نداند

حیفست که چنان جانوری زنده بماند

ارسالی : ودود وفادار