Wednesday, 01/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
چهارشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹
ãÈÇÑÒå Ïæ ÎØ

 

مبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم را

گسترش وغنای بیشتربخشیده وازرفقای ما به دفاع برخیزیم

باانشعاب رونداکونومیزم ازسازمان جوانان مترقی،جنبش دموکراتیک نوین افغانستان عملابه دوقطب متضادتقسیم شد. قطب انقلابی کمونیست وقطب ضدانقلابی اکونومیست. قطب انقلابی درنیمه دوم دهه هشتادقرن گذشته حالت جذرراپشت سرگذاشت. تجاوزامپریالیستهای ناتوبرافغانستان ازاحادافغانستانی آگاه به اهداف تجاوزواشغالگری امپریالیزم میطلبیدتابطورقاطع درمقابل تجاوزموضع بگیرد. ضد تجاوزامپریالیستهانبودن یکفردآگاه بمعنی باتجاوزبودن وضدیت باآزادی خلق افغانستان بودوهست.

اماهنوزپاشنه های سربازان اشغالگرخیان های کابل راکثیف نکرده بودندکه سامااعلامیه"حق تعین سرنوشت مردم مارافراموش نکنیدواصل شایسته سالاری رارعایت نمائید"بیرون داده ودرآن از اشغالگران خواست که "آنهارااستخدام کنند"زیرا"شایسته این کارهستند". درهمین زمان بخش آلمان سامایابخش عمده آن به طرفداری ازاشغال افغانستان حتی تشکیل یک جبهه متحدضدامپریالیزم را تحریم کرد. بخش هالندساماوسازمان رهائی یکی ازاعضای بلندپایه سامارابه پابوسی ظاهرشاه به روم فرستادندتادولت پوشالی ایراکه جلسه ننگین بن شرعی ساخته بود،استحکام بخشند. ساماوسازمان رهائی بانشان دادن فیلم های جنایت وزن ستیزی طالبان دراطریش،ایتالیا،فرانسه وبلجیم ازطریق کانالهای تلویزیون"مخصوص"این مطلب رابه اذهان عامه رسانیدندکه"تجاوزناتوبرافغانستان به معنی مبارزه علیه اینگونه بیدادگری هاوزن ستیزی های طالبان است".آنهاازاینطریق مهلک ترین ضربه را برمبارزه ضدجنگ وضدلشکرکشی امپریالیستی اروپائی واردوبادورساختن مردم ازاطراف نهادهای ضد جنگ وتجاوزامپریالیست ها، این نهادهارامنزوی ساختند.

بخش داخل ساما باساختن دوحزب پارلمانی عملاازنظرسیاسی به کمک امپریالیستهای اشغالگرناتو شتافتند. بقیه السیف آن دراروپابخاطرحمایه ازاشغال کشورواستحکام دولت دست نشانده کرزی دست به تبلیغ زده و این دولت مزدوروننگ تاریخ این سرزمین را"مردمی وتابع اراده توده ها" خواندند. آنها باایادی معروف امپریالیزم مانندعلی احمدجلالی به خلوت رفته ووقتی ببیرون آمدنداعلان کردند که "دولت حاضراست جنایتکارانی ماننداسدالله سروری رابه دست مردم بسپاردتامردم آنهارامحاکمه کنند!". رهبران سامادرستایش ازدموکراسی امریکائی کتاب نوشتند."روضه خوانان"سامائی ازطریق"پالتاک"وندویرجلسات عمومی علیه مائویزم اعلام جهادکردند.

سازمان رهائی درحالیکه نفس تجاوزواشغال افغانستان راتائیدمیکندباسهمگیری جنایتکاران جهادی در دولت وبه ویژه درپارلمان نمایشی افغانستان دست به صحنه سازی وماجراجوئی زدتاتوجه جریان های رفرمیست پارلمانی، فیمنیست بورژوائی واپوزیسیون حزب یاائتلاف حاکم اروپائی رابخودجلب کند وازسناچ های آن ها سودببرد. به تعقیب این نمایشات شعبده بازانه دیدیم که نتنهاتعدادانجوهای سازمان رهائی وراواتزائید یافتند،بلکه آنهادرکنفرانسهای بین المللی امپریالیستهابرسرافغانستان شرکت وبه آنهاتوصیه میکنندکه چگونه کشورراغارت وتوده های تحت ستم وسیه روزآنرااستثمارکنند.این درطی این 12 سال این دوسازمان مانندخلق وپرچم ازهرفرصتی کوشیده اند تاخودرابه ارباب بزرگ شان نزدیک ترکنند، آنهابه دستوراربابان شان عناصرخائین بخلق،خائین به استقلال افغانستان وخائین به تاریخ میهن رابه اروپادعوت وازطریق آن هابه پاچه ارباب دم شان رامیمالند.این میهنفروشی وبی غیرتی سامائی هاواعضای سازمان رهائی که باخصلت سلحشورانه خلق افغانستان وفرهن گ آزادی طلبانه مردم این سرزمین درتضادقرارداردفقط میتوانست ازجانب جنبش مائویستی افغانستان نقد شود. زیرااین هاخصایص ایدئولوژیک- سیاسی وخطی میباشندنه خصایص فردی وشخصی افراد. وقتی خیانت به خلق وخیانت به میهن، خیانت به تاریخ وخیانت به فرهنگ تاریخی اهالی افغانستان به این حدمیرسد،دیگرچه تفاوتی بین سازمان رهائی وساماازیکطرف وخلق وپرچم ازطرف دیگرباقی میماند؟

به اینصورت جنبش مائویستی افغانستان باقبول تمام خطرهادست بمبارزه علیه این ایادی بیعاروشرف باخته امپریالیزم زدند. این مبارزه درمدت تقریبایک دهه امروزبه رودخروشانی مبدل شده که میرود تا تمام نام ننگین این کتله های وطنفروش رادربطن زمان به زباله دان تاریخ بیاندازند.

جنبش مائویستی افغانستان ازرفقای متمابل به کمونیزم که تاهنوزبه ماهیئت ساماآگاه نیستند،رفیقانه میطلبدکه هرچه زودترحقیقت مارکسیزم لنینیزم اندیشه مائوتسه دون(وازنظرمامائویزم)رادریابند.و رهائی توده های میلیونی اسیرافغانستان رابرتعلقات خصوصی،منطقه وی ورفاقت های شخصی شان رجحان داده وعلیه اپورتونیزم میهنفروشانه سامابمبارزه برخیزند.جنبش مائویستی افغانستان به آن عده ازاعضای ساماکه تاکنون علیه جنبش مائویستی افغانستان دست به تخریب وتوطئه نزده اند،میرساندکه مجیدشهیدبهترین دوست کمونیست هابودواگرآنهابه مجیدشهیداحترام قایلند،بهتراست درمبارزه دفاع ازمنافع ملی مردم افغانستان وشخصیت گرامی مجیدشهیدبرعلیه جناح انحلال طلب وانشعاب گرساما تحت اربابی سیدغلام علی مشرف(سیدحسین موسوی)دست بمبارزه بزنند.

جنبش مائویستی افغانستان به ساما(ادامه دهندگان)بمثابه بنگاه وارگان گزارشگری"سیا"می بیندوفقط آنهائیکه ازوابستگی به"سیا"ننگ ندارند، بااین تشکل رابطه میگیرند.

سیدغلام علی مشرف(سیدحسین موسوی)وبقیه اپورتونیست های معلوم الحال دراین اواخریک لمپن بیسوادوکودن بی تربیه رابنام میرویس ودان محمودی("موم"ازاین ببعد)بخدمت گرفته وازراه دهن او کثافات هایشان رابیرون میدهند."موم"درحدی ازضعف اراده وفقرشخصیت وسوادقرارداردکه یکایک چرندیات آنهاراازدهن خودبیرون میدهد. اومانندچوچه سگ خانگی که تاهنوزنمیداندبرچه کسی عف عف کندوچه کسی راآرام بگذارد، دراین اواخربررفیق اکرم یاری شهیدپیشواوبنیان گذارجنبش کمونیستی افغانستان حمله کرده واوراآماج رذیلانه ترین الفاظ رکیک قرارداده است. این شاطرکودن که دهن گشادوجمجمه کاملاخالی داردچنان به ناسزاگوئی وفحاشی میپردازدکه گوئی درآغوش فحش و بدنامی بدنیاآمده ومادرجزکثافت چیزی دیگری دردهنش نگذاشته است.تهی مغزبی تربیه وسفیه تمام فحش هائی راکه زیرمنبراستادجاسوسش یادگرفته تکرارودادوبیدادبراه انداخته که ایهالناس!اینهابه شخصیت مجیدشهیدحمله کرده اند! نه! ای صاحب عقل دوعالم! بخدافسم آفتاب ازشرق طلوع میکند و ما به شخصیت مجیدشهیدچه که حتی به شخصیت توواستادانت هم(اگرمیداشتید)توهین نمیکنیم چه رسدبه شخصیت انسان بزرگی مانندمجیدکلکانی شهید. مجیدشهیدنزدمابزرگترین میهنپرست تاریخ افغانستان است. افغانستان تاکنون هیچ میهنپرستی مانندمجیدشهیدرانزائیده وایکاش حاصل جمع هندسی ظرفیت دماغ تووپالان دوزقبیله گرارفیقت به اضافه مطران روضه خوان تان به اندازه ای میبودکه روزی قادربه درک این مطلب میشدید.

"موم"شاطرک سفیه مارامتهم میکندکه میخواهیم نقش تاریخی خاندان محمودی رازایل سازیم.نه ای صاحب عقل هفت آسمان! بخداقسم که روزروشن است وماکمونیست هابه خاندان محمودی بعنوان یک فامیل میهنپرست، مترقی،دموکرات وحتی به شهادت رفیق پولادکه بعضی ازافرادمتعلق به این خانواده حتی کمونیست بوده اند،عمیقااحترام قایلیم. نسبت خونی موجودجمجمه خالی ای ماننداین شاطرک کودن وبیسوادوسنتریستی مانندسمندر، بانام نامی"محمودی"ننگ تاریخ مبارزاتی این خاندان وننگ هفت نسل آنهامیباشد. مدیرمسئول جریده"ندای خلق" ومدیرمسئول نشریه تاریخ سازوافتخارآفرین"شعله جاوید"ازاین خانواده می آیند. فریاداین خانواده ازعقب میله های زندان سلاطین آل یحیی کران تاکران افغانستان راتکان داده است، ننگ است که کودن بیسوادی ماننداین شاطرک جاسوس وآن سنتریست بی ستون فقرات با این خانواده بزرگ خودرا پینه بزنند. اینهابه نام نیک این خانواده خیانت ورزیده و باخبرچینی به امپریالیزم وارتجاع افتخارمحمودی بودن رادرلجنزارسنتریزم ومرداب عفونت بار جاسوسی ومبارزه علیه کمونیست هابربادداده اند. ننگ! عارو شرم باد نصیب این ها.

مابه روضه خوان مرادخانی وسنتریست "سناتر باخته" ایکه درحقیقت پمپ کنندگان جمجمه خالی شاطرک بیسوادوگستاخ کوچه ای اندبصراحت میگوئیم که شماهرگزنمیتوانیدمبارزه سیاسیایدئولوژیک کمونیست هاراعلیه اپورتونیست هاورویزیونیست هابه عنادورزی قبیله ای هزاره وتاجک وهزاره وپشتون مبدل سازید. این دماغ عقبمانده وذهن تاریک شماست که تاهنوزدرهمان محوطه قبایلی تان دورمیزنیدوازلقب و نام خانوادگی تان محتوای ذهن عقبمانده تان پیداست. ماآگاهانه مشی انحرافی اپورتونیستی ساماراازموضع مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم نقدمیکنیم وخوب آگاهیم که درتهیه آن همانقدرکه اپورتونیست های تاجک وپشتون سهم دارند،اپورتونیست های هزاره نیزسهیم بوده اند. درتهیه این مشی درکنارمجید کلکانی تاجک،نادرعلی پویای هزاره قرارداشت،همانقدرکه عبدالقیوم رهبرتاجک دراین میان سهم داشت،عزیزطغیان هزاره سهم داشت.هم شیرآهنگرتاجک باراین انحراف ایدئولوژیکسیاسی راحمل میکند،هم انجنیرمحمدعلی هزاره،هم سیدغلام علی مشرف"سید"درآن نقش داشته وهم رسول جرائت واعظم دادفرآلتائی زبان. چه حماقتی مضحک ترازاینست که مشی ساما را"ساخته وپرداخته تاجکها"بخواندونقدآنرانیز"توهین به تاجکها"؟ ننگ براین بیسوادی سیاسی وعارنصیب این توطئه گری بادا.

مااین خط رابه دلیل آنکه غلط ، انحرافی،اپورتونیستی وبورژوائی بودوهست،نقدمیکنیم نه به ایندلیل که "تاجک هاآنراتهیه کرده اند".این برای ماهیچ اهمیتی نداردکه تهیه کنندگان آن ازکدام ملیت می آیندونقدماچه کسی رامیرنجاند.علم براساس خواهش افرادقضاوت نمیکند. مضاف براین چرااین مشی راانتقاد نکنیم؟بدلیل آنکه مجیدشهیددرآن سهیم است؟ویااینکه اگرآنراانتقادکنیم شمامارافحش خواهرومادر وزن وفرزند میدهید؟ویابراکرم یاری شهیدحمله میکنید؟نه شماکورخوانده اید،ماحتی جدامجدحضرات رانیز به دلیل دروغ گفتنش نقدمیکنیم ومیگوئیم دروغ میگفته وعوامفریبی میکرده است. ماازشماخواهش میکنیم که شماهم اینکاررابکنیدوازمارکس تالنین وازانگلس تااستالین وازمائوتسه دون تااکرم یاری شهیدراارگ می توانید نقد کنیدوچنان نقدکنیدکه افکارآنهاکاملازایل وباطل شوند؛بشرط آنکه نقدتان مانندنقدهای ماعلمی،سازنده وشرافتمندانه باشد. مااینکارراحتی ده سال قبل نیزبه سیدغلام علی مشرف(بخوان سرگزارشگرسیا)تیلیفونی گفتیم. اوآنزمان وعده میدادکه ساماومشی انحرافی آنرا نقد کند ومنتظررسیدن کتابچه یادداشتش ازافغانستان است.

سیدغلام شاگردعزیزطغیان است، عزیزطغیان یکی ازرهبران وبنیانگذاران سامابود.او اولین کسی است که"تاریخ ملی هزاره"هارانوشت وبرای"تنظیم نسل نوهزاره مغول"درکویته- بلوچستان فرستاد وبه اینقسم برای راسیزم هزاره گی ایدئولوژی تهیه کرد."چنگیزشاهنشاه شاهنشاهان"اصطلاحی است که طغیان شهیدآنرابه دهن هزاره های ازدنیا بی خبرکویته داد.سیدغلام علی مشرف شاگرداو بیشتر ازهرکسی دیگربعدازعزیزطغیان درانسجام قبیله گرائی هزاره گی نقش داشته است.همین مطران روضه خوان بودکه درسال1361در"امدادهوتل"درکویته- بلوچستان به حیدرعلی کارمل میگفت که "اگر طغیان شهیدباقی میماندهزاره رابه یک ملت آزادشیعه تبدیل میکرد"وهم اوبودکه درسال 1362درکویته به رفیقش شاجی میگفت که"اگرمیخواهیدمن میروم به هادی ومقصودی درتنظیم نسل نو هزاره مغول میگویم که من وطغیان بودیم که کتاب تاریخ ملی هزاره هارانوشتیم"وامروزاین موجودانسان نمامائویست های افغانستان راهزاره گرامیخواند.همین موجودحقیربودکه آنروزهامیگفت "حاجی نعیم"(نام مستعار"محسن برادرحسن که درکودتای بالاحصارسازمان رهائی شهیدشد) دختران سازمان رهائی رابرای مقصودی(منظورعبدالحسین مقصودی وکیل ناهورورهبراتحادیه مجاهدین اسلامی افغانستان-نام امتدادآی.ایس-آی برای هزاره جات)میبردوازاوسلاح ومهمات دریافت میکند.این موجودمفتن امروزازهرکس دیگربیشترادای مداح"مینا"ی شهیدرادرمی آورد،درحالیکه دراوایل دهه 60 شمسی اورابه نام هائی یادمیکردکه عفت کلام ماراازذکرآنهابازمیدارد. این دروغگوی بی آزرم امروزماراهزاره ایست میگویددرحالیکه زمانیکه خودش رادرکنفرانس دوم غرجستان راه ندادند، اعتراض میکردکه"اگرهزاره نیستم،شبعه که هستم".زهی بی شرمی!زهی وقاحت وزهی بی آبروئی!

مائویست های افغانستان نه هزاره اند،نه تاجک، نه ازبک اندونه پشتون. نه آریائی اندنه مغول.آنها بخشی ازگردان جهانی پرولتاریااندودرراه نابودی تمام این تفاوت هامبارزه میکنند.هرزمانی که ما "ملیت"و"تعلقات ملیتی وقومی"پیداکنیم بهتراست وجودنداشته باشیم وخلق افغانستان حق دارندمارامانندچوچه سگان هرزه به تیرببندند.

رفقای مائویست!

گزارش گری وافشاساختن نام انقلابیون کمونیست کاری نیست که تنهاساما(ادامه دهندگان=بنگاه گزارشگری سیا) و"افغانستان آزاد- وب سایت جاسوسی"آنراانجام میدهد، بلکه این شیوه مبارزه این دون صفتان جاسوس علیه انقلابیون کمونیست میباشد. ازحزب توده ایران، چریک های فدائی خلق ایران (اکثریت) گرفته تاخائنین اپورتونیست کلمبیا، نیکاراگوا،چلی وباندوینوی خائین درهندازاین روش استفاده کرده ومیکنند. مابایداین روش دون صفتانه این خائنین جاسوس راکه قادربه مبارزه ایدئولوژیک وازپیش بردن بحث علمی نیستندباحوصله کمونیستی پاسخ بدهیم. به آنهادردرازمدت کم بها داده وبطورمتداوم، نقشه مندومدلل باسازمان فکری ونظام ایدئولوژیک این اپورتونیستهامبارزه کنیم. خطاهای شان را افشا نمائیم وخیانتهای ملی وطبقاتی تاریخی شانراموردتجزیه وتحلیل قرارداده وافشاسازیم. ماکمونیستیم وبخاطرجهان بدون استثماروستم مبارزه میکنیم این مبارزه بدون مبارزه با این هاممکن نیست.

زنده باد مارکسیزم لنینیزم مائویزم!

نابود بادجاسوسان توطئه گرامپریالیزم وارتجاع!

حمله بریک مائویست، حمله برتمام مائویست هاست!

مرگ براپورتونیزم ورویزیونیزم!

مائویست های افغانستان

4ثور 1392 مطابق 24 اپریل 2013