Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
مدافعین حقوقی امپریالیست ها از حقوق بشر دم میزنند

مدافعین حقوقی امپریالیست ها از حقوق بشر دم میزنند!

 

نوشته : الینگار

 

براساس گزارش سرویس خبری رادیوبی بی سی دسته ای ازقضات معروف وحقوق دانان سرشناس اروپائی وامریکائی دراین اواخراعلامیه ای رابیرون داده اندکه درآن گفته میشود"مبارزه علیه تروریزم بسیاری ازاساسات حقوق بین المللی رانقض میکند!".این اعلامیه می افزایدکه"درین کارزار،شکنجه،راندیسیون (Rendition اختطاف مخالفین) موردپیگردوتعقیب قراردادن افرادمظنون به تروریزم و...غیره انجام مییابد!". آنهابرای اعتباردادن به اعلامیه شان می افزایندکه"این حقایق بعدازیک سلسله تحقیقات گسترده به دست آمده اند!".این حرف ها کاملا صحیح میباشندولی تعجب اینجاست که چرا8 سال بعدازاشغال افغانستان و5 سال بعدازاشغال عراق گفته میشوند؟

لازم به"تحقیقات گسترده"نیست تابه این حقیقت که بورژوازی خودآنراساخته وپرورش داده پی بردکه لشکرکشی واشغال نظامی دوکشورمستقل نقض قوانین بین المللی میباشد. لازم نیست که واردجزئیات بحث شدوبه قضات وقانون دانهای عالیجناب "متمدن" ترین ممالک دنیانشان دادکه این عمل درمعاضدت واختلاف بامنشورسازمان ملل قرارداشته ومخالف تمام فیصله های های شورای امنیت این سازمان میباشد. یعنی باهمین سادگی میتوان مشاهده کرد که قضات محترم خودرابه مسخره های سیرک سیاسی- تبلیغاتی امپریالیست هاتبدیل ساخته اند. اکنون بیبنیم که"این تحقیقات گسترده" چقدر خنده آور است.

 

درماه جنوری 2002 تمام تلویزیون های امریکاواروپاوتقریباتمام روزنامه های آنهاعکس هائی رااززندان مخوف گوانتانامونشان میدادند.دراین تصاویر افرادی ملبس به پوشاک نارنجی دیده میشدندکه چارزانوبه حالت رنج آورروبه زمین نشسته، دست های شان برعلاوه بنددر دست کش مخصوصی جاداده شده وپاهای شان راازقسمت زانوبپائین بارانهای شان چنان بسته بودندکه یابایدچارزانوبزمین بنشینندویابروبخوابند.چشمهای آنهاراباگوگل تیره(عینک پلاستیکی بزرگی که فلزکاران بخاطرحمایه چشم وجهره شان استفاده میکنند)پوشانیده ودهن شان رابادهن بندسفتی ازآن نوع که جراحان وداکترهای شفاخانه بهنگام عملیات به دهن میزنند، بسته بودند. بعضی ازروزنامه هاداستان انتقال برخی ازآنهاراازافغانستان وپاکستان به آنطرف اقیانوس اطلس نیزنوشته بودندودراین داستانهاگفته میشدکه آنهاساعت هاباهمان وضعیت دست وپابسته برکف آهنین هواپیمامانندجانوران افتاده بودند. اکثریت شان مجبورا دردر یونیفورم های شان رفع حاجت کرده و"مدافعین حقوق بشروآزادی انسان"به آنها برای رفع حاجت شان کمک نکرده بودند، چه رسد به اینکه اجازه استفاده ازتوالت های هواپیمارابدهند. واقعا اروپائی ها وامریکائی ها"ملل متمدن وپیشتازمدنیت" بشریت اند!

 

درسال 2004 عکس هاوداستانهای تکان دهنده ای که ازابوغریب پخش شد، خون رادرعروق بشریت منجمد ساخت. به تعقیب آن زندان امپریالیستها دربگرام،با وجودمعروف نبودن آن، توانست توجه محدودرسانه هارا جلب کند. به تعقیب این ها دستگاه اطلاعات امپریالیستها درکوچه وخیابانهای شهرهای دنیا به تعقیب مخالفین شان پرداختند. آنها یک این افراد رااخطاف نموده به اروپای شرقی، مصرو افغانستان انتقال دادند. این مسئله تحت عنوانRendition مدتی توجه رسانه های خبری جهان راجلب کرد وآنهم به ایندلیل که یکی ازچهره های سنگین سویسی درعقب آن قرارداشت.شایدتنهادرموردراندیسیون یا اختطاف مخالفین بیشترازیک هزارگزارش درانترنت موجودباشد،چه رسدبه "رعایت حقوق بشردرزندانهای ابوغریب،بگرام، مصر،جمهوری چک،پولند...وغیره. آیاحضرات قضات وحقوق دانهای بزرگ اروپاوامریکادراین ایام درغاربااصحاب کحف درخواب بودندویادردنیای خلسه وخارج ازعالم هستی بسر میبردندکه متوجه"نقض حقوق بشر"نشدند؟

 

این"تحقیقات گسترده" ازاین جهت نیزخنده آوراست که در لای اوراق"هاندبوک" صورت گرفته است وزیرابیچارگی ندیدن حقایق عینی خنده آورترین فکاهی میشود. چه چیزی میتوانداین"هاندبوک" هارا بیشتر ازاین مسخره کندکه بعدازمشاهده قتلعام ده هاهزارانسان بیگناه درعراق و افغانستان،استفاده ازکلاهک های یورانیوم دیپلت ورادیواکتیف ، بمب های فاسفورودیسی کتر،قتل عام زنان وکودکان درعروسی ها،فلوجه، موسی قلعه،سنگین ، پنجوائی...وغیره، بازهم نامی از "تحقیقات گسترده" برده شود. اگرحقایقی به این بزرگی استنتاج"یک تحقیقات گسترده"باشد، معلوم نیست که کشف حقایق کوچکترازاین به چندصدهزارسال نیازدارد. به اینطریق می بینیم که واژه هابرای وجدانی که حاضربه پذیرش حقایق نیست،چگونه ازمحتواتهی میشوند.

 

اماچه چیزی باعث گردیده که قضات وحقوق دانان عالیجناب ازپشت میزهای صیقلی چوب سدروصندل شان متوجه حال نزار"بنی آدم" گشته اند؟ وتازه برای حمایه ازحقوق بشردست"به تحقیقات گسترده"ای به این "مقیاس" میزنند؟ آیااین گربه هایک مرتبه صالح وخداپرست شده که عندالله وبه رضای خدا به شکارموش برآمده اند!

این اعلامیه بعدازآنکه بارک اوبامااعلان کرد زندان مخوف وضدانسانی گوانتانامورامی بندد، صادرمیشود، یعنی بخشی ازیک کارزاری است که طی آن امپریالیست هابرای تخفیف دادن حدت وشدت تنفروانزجارخلقهای گیتی ازنظام حاکم، براه انداخته اند.

 

امپریالیست هاکه مانندگاوهای وحشی درمیان حلقه های آتش نفرت خلق های دنیاقرارگرفته اند،هرگونه مکاری،حیله گری ونیرنگ رامورداستفاده قرارمیدهند تا چهره درنده ودندان خون آلودشان رامخفی سازند. یکی ازدلایلی که درعقب این حیله قراردارد،گسترش سایه مرگ آوربحران اقتصادی برسراین نظام میباشد. آنهامیترسندکه مبادا این بحران باایجادبی ثباتی های سیاسی درسراسرگیتی، نظام حاکم رابه گورستان تاریخ بسپارد. اگر پای چنین ترس وهراسی درمیان نباشد، چه ساده لوحی میتواندذهنش راقانع کندکه هیئت حاکمه اضلاع متحده امریکابیک بارگی بچه آدم صالح شده وجدان انسانی پیدا کند؟ چه کسی میتواند قبول کند که هیئت حاکمه نظامی که ازبدوپیدایشش با کشتار وقتلعام، به بردگی کشانیدن انسان واعمال تبعیض ضدانسانی پرورش یافته ووقتافوقتابه حمله پرداخته ودستش تا کنون تامرفق بخون ملیونهافلیپینی، کوریائی،ویتنامی؛ گرانادایئ، پانامه ای،افغانستانی وعراقی رنگین است، یکباربه فریادوجدان انسانی گوش بدهد وضدانسانی بودن ومخالف موازین بین المللی بودن رامشاهده کند! اعلامیه آقایان قضات وحضرات قانون دانهای اروپاوامریکاعلیه مبارزه باتروریزم، نیز مانند رئیس جمهورساختن بارک اوبامایک ترفندامپریالیستی است. امااین ترفندآنقدرناشیانه هست که بجای مرمت خرابکاری ها، برزخم خونین خلقهای عراق، یمن، افغانستان، مصر،الجزایر، فلسطین،مراکش، اندونیزیا، فلیپین، پاکستان، کشمیر...وغیره نمک می پاشد.

پایان تبصره اول