Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
خلق آزادیخواه ایران دیگر فریب نخواهند خورد

جمهوری اسلامی, دژ کهنه ای درمحراق آتشفشان،

 

خلق آزادیخواه ایران پس ازسه دهه باردیگرامپریالیزم وارتجاع رابه نبردمی طلبند. بازهم هزاران زن ومرد، پیروجوان، دختروپسردرخیابانهای بزرگ پایتخت وسایرشهرهای کشوردست به تظاهرات میزنندو به اشکال مختلف تنفرشان راازاستثماروستم ابرازمینمایند. دیگربه وضاحت دیده میشودکه دیوارهای فرتوت دژ جمهوری اسلامی درز برداشته اند. تلاشهای سردمداران رژیم وحملات وحشیانه"سپاه وبسیج"برخلقی که جزمقاومت تاسرنگونی کامل رژیم، هیچ انتخاب دیگری ندارند،تاکنون تاثیراساسی نداشته است. خلق ایران به این حقیقت پی برده که طبقات حاکمه ایران بیشترازهرزمان دیگرمتفرق شده اند . نفاق آنهادیگربه حدی رشدکرده که آنهادروغ هاوتقلب کاری های یکدیگرشان راافشا میکنند . دراین میان امپریالیست های غربی بیطرف وعاطل نشسته به صحنه نگاه نمیکنند. آنها دستگاه غول پیکرتبلیغاتی ورسانه یی شانرادرموازات تحریکات عملی ودیپلوماتیک بکارانداخته وباتمام قدرت میکوشند خشم بیکران خلق این کشورراکانالیزه کنند.انگارکه مردم ایران نمیدانندکه دراین نمایش خیمه شب بازی هریک ازاین ریاکاران سیاست بازکه پیروزشود، پرکاهی راازکوه های رنج بیکران آنهابرنمیدارد. یکی باروش آشنا،بسرکوب ومحدودکردن آزادی های مردم ادامه میدهدو دمارازروزگارخلق درمی آورد ودیگری بارفرم دراعمال استبدادوستمگری برعمراین رژیم ضدمردمی می افزاید . امپریالیستهابه این توهم دامن میزنندکه گویاپیروزی یکی بردیگری به حال خلق تفاوت ایجادخواهدکرد . درهای وهوی این توطئه غدارانه،عناصرفرصت طلب واستفاده جو تلاش می ورزندتاتنفروانزجارخلق راازکل نظام درحدودتفاوت رنگ تیره" و"سبز" محدودسازند.توگوی که اگرنتائیج این درامای کمیدی چیزدیگرمیبود، خلق ایران ازرفاه،آسایش،قدرت خریدوحداقل آزادی های مدنی برخوردارمی شدند وتازیانه و شلاق"سگ زرد"باچماق وریسمان دار"شغال برادرش"فرق میکند!. اماخلق کبیرایران بهیچصورتی این باربازی گزینش یک"بد"رابر"بد"دیگرنخواهندخورد. ماافغانستانی هاضرب المثلی داریم که میگویم"آدم عاقل را دو بارازیک سوراخ مارنمی گزد".خلق ایران رایک دفعه ازسوراخ"شاه برود،هرکه می آیدبیاید"افعی امپریالیزم وارتجاع گزیده است.آنهادیدندکه شاه وساواکش رفت ولی خمینی و جلادانش آمدند. اکنون برخی میگویند"خداکفن کش قدیم رابیامرزد". اماخلق ایران اینبارنمیگذارندمردم بازهم اینطورقضاوت کنند. آنهااینبارآگاهانه بسوی یک انقلاب مردمی حرکت خواهند کرد.

 

جمهوری اسلامی نتنها خلق ایران رابرخاک سیه نشانیده بلکه، دمارازروزگارخلق افغانستان نیزدرآورده است. همانگونه که خلق ایران هیچزمانی عزیزان شان راکه بواسطه این رژیم جلاد به تیربسته شده اند، فراموش نخواهندکرد، خلق افغانستان مارش جبری فرزندان شان رابرمزرعه های ماین ضدپرسونل در خرمشهروسایرجبهات جنگ علیه عراق ازیادنخواهندبرد. همانگونه که خلق کرد،لر،ترک،بلوچ وعرب تحقیر،اهانت وسرانجام ستمگری ملی فارس رادرپناه این رژیم ضدانسانی تحمل کرده ومیکنند،پناهنده های افغانستان نیزباپوست وگوشت شان نیش زبان،فحاشی واهانت رواداشتن راکه این رژیم جنایتکارعلیه آنهابطورسیستماتیک اشاعه وگسترش میدهد، ازیاد نخواهندبرد. جمهوری اسلامی درعین وعظ "اسلام مرز ندارد"پناهندگان افغانستانی را درکمپ های پناهندگان، بارهاازآسمان بزیرآتش گرفته وصدهاتن آواره راکه برای نجات جان شان ازتوحش وویرانگری ارتش متجاوز اتحادشوروی به آنسوی مرزپناه برده بودند، به شهادت رسانیده است. جمهوری اسلامی هزاران تن ازافغانستانی هائیراکه تن به مزدوری شان نمیدادندودر دسته های مسلح ملیشیای سازمانک های مزدورمانندنصر،نهضت،رعد، حرکت و..غیره درنمی آمدند،در کوچه هاوخیابان هادستگیروتحویل رژیم مزدورخلق وپرچم میکردوآنهانیزبدون سوال وجواب این آزادگان را در مقابل جوخه آتش قرارمیدادند. جمهوری اسلامی جهت ایجادتفرقه وجلوگیری ازوحدت برادرانه خلق افغانستان وایران، تمام جنایات اجتماعی جامعه ایران رابپای پناهندگان افغانستان ریخته ومیریزد . همین رژیم بودکه خداراشاهدمیکشیدوسوگندمیخوردکه "خفاش شب افغانی است"وهمین رژیم است که ازهرواقعه یی درجهت تحت فشارقراردادن پناهندگان افغانستانی استفاده میکند . همین رژیم است که حق باسوادشدن رااز اطفال پناهنده افغانستانی گرفته وآنهارابرخلاف تمام معیارهای انسانی ازحق تعلیم وتربیه محروم ساخته است. جمهوری اسلامی یکی ازعاملین عمده بی ثباتی وعدم امنیت درافغانستان بوده وازهمان سال 1358 به اینطرف با سازماندهی دسته جات مزدورومیهنفروشی مانندنصر، نهضت، حرکت وغیره درریختن خون مردم آزادیخواه افغانستان درموازات امپریالیزم وسوسیال- امپریالیزم سهم گرفته است . این رژیم یکی ازعاملین درجه اول نفاق وخانه جنگی درافغانستان وتمویل کننده وسازمان دهنده بزرگ آن بوده وهست. این رژیم یکی ازاولین رژیم های است که حکومت دست نشانده امپریالیست هاراکه براساس معاهده ننگین بن بمیان آمد، برسمیت شناخته ودرجهت تحکیم وثبات آن کارکرده است . این رژیم تنهادشمن خلق ایران نه بلکه دشمن خلق افغانستان وخلق های آزادیخواه منطقه نیزمیباشد . مبارزه علیه این رژیم وسرنگونی آن تنهاوظیفه تاریخی خلق ایران نه بلکه وظیفه خلقهای سراسرمنطقه میباشد. بدون سرنگونی این رژیم امرآزادی خلق افغانستان ازپنجال خون آلودامپریالیستهاتحت قیادت امپریالیزم امریکا،کاری است بس مشکل . سرنگونی این رژیم بر خلاف تصوربرخی باعث شادکامی امپریالیست ها نه، بلکه کمرآنهارامی شکند. زیرا این رژیم یکی از ستون های ایجاد ثبات نظام حاکم جهانی میباشد.

 

هموطنان عزیز افغانستانی که درایران پناهنده هستید!

جمهوری اسلامی دشمن شماست. این رژیم چه چیزی راکه شمامیتوانیدتصورکنید،برسرشمانیاورده است؟ خشم 30 سال ناشی ازاستثمار، ستم، تحقیر،توهین واذیت راکه متحمل شده ایدمتراکم ساخته وآنرادوشادوش برادران وخواهران ایرانی تان درجهت سرنگونی این ننگ تاریخ بشریت رهاسازید. برادران جانبازایرانی تان رادرمیدان نبرد باسگان وحشی "سپاه" و"بسیج" تنهانگذارید، ازاستفاده ازرنگ"سبز"جداخودداری نمائید،رنگ شماسرخ است وفقط این رنگ شمارابادوستان واقعی ایرانی تان پیوندمیدهد. درتظاهرات ضدرژیم فعالانه سهم بگیریدوبه هیچ کسی اجازه ندهیدشمارابه بهانه افغانستان بودن تان ازسهمگیری درنبردهستی سازسرنگونی جمهوری اسلامی محروم سازد. باتمام مخالفین رژیم کمک کنیدولواینکه کمک شمادرحدیک گیلاس آب تهیه کردن برای یک همرزم ایرانی تان باشد. این راه نمادی است ازدوستی خلق افغانستان وخلق ایران.

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

نابود باد امپریالیزم، فئودالیزم وسرمایداری دلال!

زنده باد کمونیزم!

مائویست های افغانستان`

24جون 2009

آدرس مکاتبه با ما

P.O. Box 1
Station H
Mountreal Qubek
H3G   2K5   
Canada

آدرس الکترونی ما

Shoresh2008@gmail.com

آدرس صفحه الکترونیک

www.shoresh.eu