Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
دروغ های شاخدار؟

 

دروغگوئی ،جعلکاری ،لمپنی وفحاشی زادۀ ایدئولوژی بورژوازی ،رویزیونیستی

واپورتونیستی است

 

 

جای تعجب نیست که علی امیری یک تن از نویسندگان وتحلیل گران!" وب سایت بی بی سی(تریبون رسمی امپریالیزم انگلیس)چندی قبل به لجن پراگنی ،دروغگوئی وبهتان برضدسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)پرداخته وبه زعم بیمارگونه ش ازعملکردوموجودیت آن انکار نموده است . نویسندگان بورژوازی درطول تاریخ موجودیت شان همیشه نیروهای (م-ل-م)رادست کم گرفته وبرضد آنهاازانواع واقسام دروغ، جعل ،بهتان،فحاشی ، تحقیر وتوهین کار گرفته اند. دروغ های شاخداری که امپر یالیست هادرموردرفیق استالین پخش نموده اندوآنرابه دیکتاتوری متهم کرده اندهمه به آن آشنائی دارند. واقعیت اینست که امپریالیست ها بخاطرغارت ودارائی های کشورهای دیگردست به هزاران نوع جنایت وآدمکشی زده ،به حاکمیت ملی آنها تعرض نموده ودولت های دست نشانده خویش رادرآن کشور ها مستقرمینمایند. تجاوزبه عراق ،افغانستان ولیبی درسالهای اخیرمشت نمونه خروارازجنایت وآدمکشی امپر یالیست ها ودر رأس آنهاامپریالیزم جنایت کارامریکا است. اما نویسندگان اجیرووجدان باخته مانندعلی امیری به جای آنکه جنایت واشغال افغانستان رابه دست امپر یالیست ها محکوم نماینددهن کثیف شانرابرضدشعله ایهاکه بااتکا به نیروی خودبر ضدامپریالیزم ،سوسیال امپر یالیزم ودولت های دست نشانده آنها مبارزه نموده ومینمایند، بازنمود ه ولجن پراگنی مینماید. دراین لجن پراگنی ها برضدشعله ای ها نه تنها امپریالیست ها واجیران فرومایه شان بلکه تمام تسلیم طلبان ،رویزیونیستها واپورتونیست های رنگارنگ اشتراک دارند . مخرج مشترک تمام این هادروغگوئی ،جعل کاری ،لمپنی وفحاشی است . حال چه فرق میکند که این ها ازسایت امپریالیستی بی بی سی لجن پراگنی نمایندیااز سایت استخباراتی "افغانستان آزاد-آزادافغانستان". یک باردیگرتوجه خوانندگان عزیزرابه دروغگوئی سایت بورژوازی بی بی سی وسایت استخباراتی"افغانستان آزاد - آزادافغانستان" ونویسندگان اجیرآنها جلب می نمائیم .

علی امیری جارچی و" تحلیل گر!" سایت امپریالیستی بی بی سی تحت عنوان: شعله جاویدخاکستری... مینویسد :"نام اصلی شعله جاوید سازمان جوانان مترقی بود". میرویس نادان محمودی جارچی سایت استخباراتی ورویزیونیستی"افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" نام سازمان جوانان مترقی را"سازمان جوانان انقلابی "مینویسد. وهردوی آنها دروغ میگویند. زیرا امپریالیزم وریزیونیزم پشت وروی یک سکه بوده وهردودشمنان قسم خورده جنبش مائو ئیستی افغنستان میباشند. بیائید به دروغگوئی دونویسنده فحاش وبی تربیه دیگر سایت استخباراتی افغانستان آزاد -آزادافغانستان "آزادل "استاد دانشمند" میرویس نادان محمودی وشاهدروشنگرشاگرد دروغین آزادل توجه کنیم که چه دروغ های شاخداری راسرهم بند میکنند. طنز قضیه دراین است که نوکران امپریالیست ها ورویزیونیست ها درافغانستان به نام های مغز متفکر،دانشمند،استاد وچه وچه معرفی میشوند.اشرف غنی احمد زی منتقدخودرابچه خرخطاب میکندومیروس نادان محمودی مرده گاو وآزادل و

شاهدروشنگربی ناموس وهیچ فرقی درفحاشی بین آنهاموجودنیست. زیرا ایدئولوژی بورژوازی ورویزیونیستی دروغ گوئی، جعل کاری ،لمپنی وفحاشی است . مادرنوشته های گذشته درمورد دروغگوئی نویسندگان لمپن وفحاش فحش خانه استخباراتی افغانستان ازاد-آزاد افغانستان موسوی،خالقدادپغمانی، س- رها ،میرویس نادان محمودی ،کبیرتوخی دیگر همپالگان شان به تفصیل صحبت کرده ایم . دراین نبشته توجه شمارابه دروغگوئی دونفر از نویسندگان دیگر سایت استخباراتی "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان"استادوشاگرد دروغین آزادل وشاهدروشنگر معطوف میداریم تا ببینید که این ها چقدراحمق ،بی تربیه ولچک هستند .

 

شاهد رو شنگر در نوشته "شرم خوب است یانه "به تاریخ ۲۴ اگست ۲۰۱۳در سایت استخباراتی "افغانستان آزاد-آزادافغانستان "بعدازدوودشنام به رفیق"پولاد"درقسمتی ازنوشته اش دربارۀ شناخت آزادل می نویسد:"آزادل (این محترم را ازچهل سال به این طرف معرفت دارم وافتخارشاگردی ایشان راهم دارم...کاش به پیشنهاد محترم آزادل پیشنهاد مثبت میدادی وبه کابل می آمدی تا دررودرروصحبت میداشتیم .نظر به گفته وهدایت آزادل من میزبان شما می بودم ...،ما قبلاً تعهد به محترم (آزادل )سپرده بودیم که تو وامثالت هیچ نوع تحقیر،توهین وتجاوز صورت نگیرد.آزادل درنوشتۀ" اظهار امتنان ومخالفت "به تاریخ ۲۵ اگست ۲۰۱۳ درهمان سایت به جواب شاهدروشنگر مینویسد:"نوشتۀ هموطن گرانمایه را( منظورش شاهد روشنگراست ) خواندم.همین نوشتۀ محترم آقای شاهد روشنگر باعث شد تا در ارتباط به طرز تفکر ونوشته شان چند جمله بنویسم باید عرض بدارم که ازلطف ومرحمت جناب شما در مورد خودم ممنون بوده ومیخواهم روشن سازم که قسمتی از نوشته شان که درموردمن است فقط ازحسن نظرآن هموطن سرچشمه گرفته وبی اندازه محبت آمیز میباشد . من باخواندن چندین بارنوشته شان می نگارم :" در مجموع به سبک ونوشته شان مخالف میباشم .من شخصاً هنوز در مرحله ابتدائی فهم وآموختن قراردارم وسعی داشته ام درهرشرایطی که فرصت میسر گردد مطالعه نمایم چه رسد به اینکه شاگرد داشته باشم؟(تأکید روی کلمات از ماست ) امید وارم دوست عزیزدرنوشته های بعدی شان ازنوشتن چنین جملات درمورد من دقت بیشتری نموده زیاده روی ننماید . هموطن عزیزآقای روشنگر هر چه می نویسد تراوش اندیشه خود شان بوده ومثل هزاران هموطن حق دارندهرچه دل شان خواست بنویسند.فقط امید وارم دربارۀ شخص من غلو نکرده وبیش از اندازه

استحقاقم در بارۀ من چیزی ننویسد".

 

در این نوشته شاهد روشنگر ازدوستی وشاگردی خود به آزادل می لافد وجناب آزادل برخلاف آن مینویسد که"درمجموع به سبک ونوشته شان (منظورش شاهد روشنگراست)مخالف میباشم" هنوز خودم چـــیزی نمیدانم" چه رســـد به اینکه شاگرد داشته باشم "دراین نوشته آزادل ادعای شاهد روشنگر مبنی برشاگردبودنش راردمیکند. خوانند گان عزیز! طوریکه از نوشته های متضادآنها معلوم میشود ، یکی ازاین دو نفرحتمی دروغ میگوید ویا هردوی شان دروغ میگویند. تا جائی که من نوشته های آنهارا مطالعه نموده ام، هردوی این هافحاش ، بددهن ،بدزبان ودروغگوهستند واز تربیه سالم انسانی و اخلاق اجتماعی دورهستندوهیچ شکی دردروغگوئی وجعل کاری آنها وجود ندارد وهردوی اینهامانند چهارتک های سرچوک چهره های تقلبی وساختگی داشته وجنگ زرگری میکنندوباورکردن به سخنان ایشان مشکل است.بعضی اوقات فکر میکنم اگر اینها در دامان مادر بزرگ می شدنداینقدربی تربیه ولچک نمی بودند. دراینجا به طورنمونه قسمت های از نوشته های بی تربیه گی ولچکانه ای آزادل وشاهدروشنگررا نقل می کنم تا ببینید که اینها چقدربدزبان فحاش ،بی تربیه ولچک هستند .آزادل این مکارهزارچهره که بگفته مردم پیرشدومیرنی.تاهنوزآدم گری را نیاموخته است ودراین سن شصت سالگی هنوزهم فحاشی میکند واز دهنش گندبادمیشود. به این نبشته آزادل توجه کنید تا به شخصیت کاذب این مکارحیله گرآشنائی حاصل نمائید. آزادل مینویسد:"این بی ناموسان قدیم وبیدارشدگان فعلی مثل سگ به هرطرف دهان بازنموده فریادمی دارند" فکرکنم برای آزدل این ریش سفیدفحاش همین جواب کافی است که کسی که خودش بی ناموس نباشدبه کسی بی ناموس خطاب نمیکند .به بی تربیه گی شاهد روشنگر توجه کنیدکه چه مینویسد:" تو احمق بی ناموس وبی وجدان را در

هیچ جای ندیده واسمت رانشنیده ام.

به این احمق بی تربیه هم باید بگویم که کسی که بی ناموس نباشد به کس دیگر بی ناموس نمی گوید. این است عمق جهالت ،نادانی ، وبی تر بیه گی آزادل فحاش استاد دروغین وشاهد روشنگرفحاش شاگرد دروغین.حال ببینید که اینها کجا ؟،مبارزه کجا ؟ واندیشه مائوتسه دون کجا.؟ گرچه جفنگ نامه های همچو عناصر که ننگ جنبش انقلابی هستند نه از اخلاق وتربیه فامیلی واجتماعی برخوردار هستند ونه از دانش واخلاق انقلابی ارزش نقد کردن را ندارد وآنها خودشان باهر نبشته ای که بیرون میدهند نادانی وفرومایگی خودرا ثابت میسازنداما گاه گاهی لازم است که به پارس دهن کشادهای بی تربیه ولچک هم جواب گفت وبرای شان استخوان پرتاب نمود.

یکی از هواداران جنبش دموکراتیک نوین (شعله جاوید)

سه شنبه ۱۶ثور ۱۳۹۳