Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی

 

 

بیانیه "کمیته همبستگی با خلق افغانستان"

به مناسبت کشتاربزدلانه 13 تن از جوانان پناهنده افغانستان درایران

شرایط زندگی درافغانستان درطی تقریبا4 دهه نمادی ازجهنم عریان راتمثیل میکند. درطی 12سال اخیرکفتارهای امریکائی وناتوبالاشخواران داخلی آخرین بازمانده های گوشت راازاستخوان مردم کشورمیربایند. مس، آهن، نمک، نفت وگازکشوربه حراج گذاشته شده وپول ناچیزآن بجای آنکه درد میلیون هاجوان بیکاروآرزوی کارداشتن را، مداواکندبه هزاران شکل حیف ومیل میشود. سران مجاهدین وسردمداران رژیم برای شان قصرهای سبزسربفلک ساخته وازپول مردم ودارای ملی ده و صدهابادیگاردوموتروان استخدام وبه هزاران نوع عیاشی وتفریح مشغولند.عوایدبندرهاومالیات برعایدات درجیب چندخائین سرازیرشده وبحساب های شان دربانک های خارجی ریخته میشوند.

جوانان بیکاربه امیدکاروغریبی به ممالک همسایه رومی آورندتاقرانی کمائی کنندوپری ببال خانواده شان بزنند.درایران آنهابه نصف مزدکارگرایرانی استخدام میشوندوسنگین ترین وحقارت آمیزترین کارهاراانجام میدهند.استخدام کننده ایرانی باتکبرخاص"ایرانی"وحقارت آمیزترین برخوردغیرانسانی باآنهارفتارمیکند.هرجاسنگ بری،خشت زنی،حمالی،صفائی کاری وغیره کارهای پست میسرشود، کارگرافغانستانی به آن تن درمیدهدتاخانواده اش رازنده نگه دارد. شوئنیست های ایرانی همراه با عوامل رژیم باخشن ترین روش غیرانسانی آنهاراتحقیر،توهین واذیت میکنند."افغانی خر"،"افغانی مادرقحبه"،"افغانی بی مغز"،"افغانی سربر"،"افغانی دزد"،"افغانی بیعرضه"و...غیره دربین ایرانی ها به اصطلاحات معمول مبدل شده اند.هرفسادورهزنی،هرجنایت وقتل تااینکه دیگرنتوانندمخفی کنندبه پناهنده بیچاره افغانستانی نسبت داده میبشود."خفاش شب" تااینکه دیگرنمیشدمخفی اش کرد، "افغانی" بود! وبهمین قسم ده هامورددیگر.افغانستانی حق کارومسافرت درشمال ایران راندارد.افغانستانی حق معالجه وتداوی راندارد. بیمارستان هابرخلاف قوانین انسانی ومروج درسراسرجهان افغانستانی بیماررانمی پذیرند. داکترهای ایرانی آنهارامعاینه نمیکنندوادویه فروشی هابه آنهاادویه نمیفروشند. قوانینی که بحیث استانداردزندگی جامعه انسان متمدن پذیرفته شده، درایران "متمدن" وجودندارد. مثلا حق آموزش وپرورش یکی از آنهاست.

چندماه قبل به تعداد13 تن ازجوانان هرات بنابه اوضاع" زمین سخت وآسمان دور"افغانستان، دل به دریازده راهی ایران شدند. درمرزایران وافغانستان مامورین مرزی جمهوری اسلامی آنهارا دستگیر وبطوروحشیانه بدون هیچگونه پرسش ومحاکمه به قتل رسانیدند.مقامات جمهوری اسلامی بادرک اینکه برافغانستان یک رژیم بی غیرت وفاسد، مزدورووطنفروش حاکم است وجرائت نمیکندازاهالی کشوروناموس مملکت درمقابل زورگوئی های بیگانه هادفاع کند، حتی زحمت تحویل دادن جنازه جوانان شهیدوبیچاره اافغانستان رابه خانواده های شان بخودندادند. جوانانی که به امیدزیربال پدر را گرفتن آشیانه راترک گفته بودندهنوزقرانی ازایران کمائی نکرده بودندکه سرب های داغ پاسداران جنایتکارجمهورس اسلامی راکمائی کردند.ازمدت هابه این طرف پدران ومادران این شهدابه مقامات وزارت خارجه رژیم کابل عرض برده وبالاوپائین دویدند، امارژیم بنا به مزدوروحقیربودنش هیچ کاری برای آنهانکرد. رژیم که دفتررئیس جمهورآن باپول آخندهای ایرانی بچرخدچطورجرائت میکند که درقبال کشتارجوانان افغانستان براین هیولای وحشی قرون اوسطائی اعتراض کند؟

دیروز، روزیکشنبه خویش وقوم این شهداناچاربه کنسولگری ایران درهرات رفتندتاجنازه دلبندان شان راطلب کنند، اماباهمان لحن متکبرانه"ایرانی" و"زبان حیله گرانه آخندی"ازآنهاپاسخ منفی دریافت داشتند. آنهاناچاردست به اعتراض زدندوشعاردادند"مرگ برجمهوری اسلامی"، "نابود باد رژیم قرون اوسطائی آخندهای ایران"،"مرگ برشوئنیزم فارس". پولیس رژیم فاسدکابل بیدرنگ سررسیدوبه قصدسرکوب اهالی مظلوم که خواهان جنازه های دلبندان شان بودند،صف آرائی کرد. ننگ برچنین رژیم و پولیس آن.

"کمیته همبستگی با خلق افغانستان"رفتاروحشیانه شوئنیست های فارس وسگان زنجیری ملاهای ایران را باشدیدترین کلمات محکوم نموده ومراتب همدردی وتسلیئت خودرابه بازماندگان آنهاابرازمیدارند.

مادرعین اینکه تهدیدات قلدرمنشانه وزورگویانه امپیریالیست هاراعلیه خلق ایران شدیدامحکوم میکنیم ، خاطرنشان میسازیم که حوصله وتحمل انسان وانسانیت ازجنایت رژیم آخندهاوشوئینیزم چندش آور ایرانی بسررسیده است. شوئنیست های ایران ورژیم وحشی حاکم برآن درعین ادعای"متمدن"بودن و لاف وگزاف"مرکزعلم"و"فلسفه"بودن، بااینگونه اعمال ضدانسانی شان نشان میدهندکه باانسانیت چقدر فاصله دارند وکتمدن بودن را بگذار جایش باشد.

ماازتمام سازمانهاواحزاب انقلابی،پیشروومترقی،انسانگراومخالف ستمگری وشونینزم ضدانسانی ملیت فارس میخواهیم که شوئنیزم ملیت فارس وبربریت آخندوچلی حاکم برایران رامحکوم کنند.

مادرضمن ازتمام آنعده افغانستانی هائی بی دفاعی که درایران شکنجه شده ومورداذیت وآزارسگان ملاوچلی قرارگرفته میطلبیم که بامادرتماس شوند. دردهای شانرابانام های مستعاربه مابنویسند

نیست ونابود باد جمهوری اسلامی ایران

نابود باد شوئینزم نفرت انگیز فارس

کمیته همبستگی با خلق افغانستان

20 قوس 1391