Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
فرخنده باداول ما مه، روزتجدید تعهد به انقلاب پرولتری ،

گرامی باداول ما مه، روزتجدیدتعهدبه انقلاب پرولتری

 

اول ماه مه روزابرازنفرت وانزجارازجهان طبقاتی وتجدیدتعهدوسوگندبه سرنگونی انقلابی آن ،بازهم ازراه میرسد. کارگران آگاه، کمونیستهای انقلابی،عناصرپیشروومترقی،زنان آزادیخواه واقلیت های تحت ستم دست به دست هم داده در کوچه هاوخیابان های جهان به مارش می پردازند. درفش های سرخ رادستان نیرومندهزاران هزارکارگرورنجبربه آسمان بلندمیکنند. شعارهای"کارگران سراسرجهان متحدشوید!"و"ماازاستثماروستم این نظام بیزاریم" فضای هزاران هزارکوچه وخیابان رازینت میبخشند. فریاد"نابودبادجامعه طبقاتی!"و"سرنگون بادنظامی که براستثماروستم بنایافته!"درفضای شهرهای بزرگ وکوچک دنیا طنین افگن میشود. مرتجعین حاکم برگیتی پولیس مسلح به انواع تسلیحات مدرن وتوپ های آبی رابرای سرکوب فرامیخوانندونشان میدهندکه"آزادی بیان"،"آزادی اعتصاب واعتراض" در"دموکراسی"آنها جزپرده تزویری بیش نیست. آنهاکارگران وزحمتکشان راحتی چندساعتی هم آزادنمیگذارندتاآزادانه نفرت وانزجارشان راازجهانی که آنهاحاکم آنند، ابرازکنند.

 

لردهای امپریالیست نیک میدانندکه جهان به سازندگان آن تعلق داردوآنهاآنراغضب وصدها ملیون انسان رابه حاشیه نشینان تهی دست مبدل ساخته اند. جنگ های ویرانگرانه وخانمانسوزی آنهابرسراستیلابرمناطق مهم استراتیژیک گیتی رابه جهنم تحمل ناپذیری مبدل کرده اند. تمرکزوتراکم ثروت دردست عده معدودی ازآنهاخلقهای آسیا، افریقا وامریکای لاتین رابه خاکستر سیاه نشانده است.کاوش وتخریب دشت ودمن، دریاهاوکوهسارهابه خاطرسودوثروت حیات برروی زمین رابه نابودی کشانیده است وسرانجام قلدری وزورگوئی آنهاخلقهای جهان رابرسردوراهی تعین کننده قرارداده است.آنهابایدانتخاب کنندکه یابه همین شکل تماشاچیان مظلومیت واسارت خودباقی میمانندویابه پا می خیزندودرمقابل امپریالیست هاوسگ های زنجیری شان بپامی ایستندومیگویند"بس است! شماجهان رابه جهنم تحمل ناپذیری مبدل کرده اید. درجهان تحت نظام شمابیشترازیک ملیاردانسان گرسنگی میکشند، عایدات تنهایک تن از شماثروتمندان بیشترازمحصولات ناخالص ملی چندین کشورافریقائی،آسیائی وحتی اروپائی میباشد. درنظام شما، یک مشت کفتارهای امپریالیست خودرا"جامعه بین المللی"نامیده وخواست های شان راازطریق سازمان نام نهاد"ملل متحد"مشروع وبه جنگ های تجاوزی، لشکرکشی های اشغالگرانه وچپاولگری های رهزنانه دست میزنند. شماباتجاوزولشکرکشی و"تغیررژیم"های تان خلقهای کشورهای عقبمانده راتحقیروتوهین میکنید.درنظام شما شگافتن دل کوه ها، خشکانیدن دریاها، نابودی جنگلات، برهم زدن تعادل زیست انواع موجودات زنده درطبیعت، امرعادی بشمارمیرود. شمابرای بدست آوردن سودوسودمضاعف قوانینی راکه خودوضع کرده اید،نقض میکنید، باتولیدصدهاهزارتن موادزهری وریختن آنهادردریاها زندگی خلقهای کشورهای عقبمانده آسیا،افریقا وامریکای لاتین را به جهنم گرسنگی کشیدن ومحناج بودن تبدیل کرده اید. بنابه این دلایل وصدهای دیگر، نظام شمابایدهرچه زودتروسریعتربه بخشی از تاریخ گذشته بشریت مبدل شود. جهانی که در آن نظام شما وجود نداشته باشد زیباوزیباتر اززیباست."

 

کارگران افغانستان اول ماه مه امسال را بازهم تحت اشغال استعماری امپریالیست ها ازسرمیگذرانند. برای اکثریت عظیم آنهااین روزبیشترازیک رخصتی اهمیت ندارد. زیرااهمیت این روزمستقیما متناسب بادرجه آگاهی سیاسی- طبقاتی وسطح تشکل این طبقه میباشد که بدبختانه بعدازمتلاشی شدن جنبش شعله جاویدتحت رهبری"سازمان جوانان مترقی"دراین موردبطوروسیع نتنها کارنشده، بلکه ضرباتی که ازجانب خلق- پرچم واخوان ازیکطرف وجریان های اپورتونیستی وبه ویژه ساما وسازمان رهائی واردگردیده اند، جریان رشد وانکشاف آگاهی سیاسی- طبقاتی طبقه کارگرافغانستان رابه عقب برده است. بعدازکودتای ثور1357 نتنهاخلق وپرچم طبقه کارگرافغانستان رابسوی برده گی سوسیال- امپریالیزم شوروی برد،نتنهاآنهاوبرادران اخوانی شان به کشتارکمونیست های انقلابی دست زدندواین طبقه رابدون رهبری گذاشتند، بلکه"اعلام مواضع ساما"و"جبهه مبارزین مجاهد"سازمان رهائی دست آوردهای انقلابی این طبقه رانیزعملادرجهت خدمت به امپریالیزم وارتجاع رهنمون گردیدند. روشنست که طبقه کارگر کشورنمیداند "یکم ماه مه"چیست.این بیگانگی طبقه کارگربا تاریخ خونین وپرافتخارش، دربیگانگی اینگونه سازمان هاریشه داردکه درحرف خودراانقلابی وحتی مارکسیست- لنینیست ومائوتسه دون اندیشه میخوانندوکارگران را فریب میدهند ولی درعمل به امپریالیزم وارتجاع اسلامی خدمت میکنند. بدینسان اول ماه مه، برای کمونیست های انقلابی وعناصرضدامپریالیزم وضدارتجاع افغانستان فهرست مفصلی ازتجدیدتعهدووفاداری رامی گشاید. تجدیدتعهد به مبارزه علیه نظام سرمایداری درسطح بین المللی، تجدیدتعهد به مبارزه علیه نظام نیمه فئودال- مستعمراتی درافغانستان، تجدید تعهدبه مبارزه علیه امپریالیست های اشغالگروایادی تسلیم طلب آنها. تجدیدتعهد به مبارزه برضدتسلیم طلبی، رویزیونیزم، اکونومیزم واشکال دیگراپورتونیزم. برای یک کمونیست واقعی اول ماه مه تنهاروزبازگویی جنایات نظام سرمایداری وتکرارمظلومیت خلقهای جهان نیست، بلکه قبل ازهمه روزتعین اولویت های سیاسی- ایدئولوژیک مبارزاتی اش میباشد. به همین دلیل است که مائویست های افغانستان دراین روزفرخنده یکباردیگربرروی کار اصولی وپیگیردرجهت ایجادحزب کمونیست انقلابی افغانستان تاکید می ورزد. ما باردیگر لازم میدانیم براین اصل تئوریک کمونیستی اشاره کنیم که طبقه کارگردرهیچ کشوربشمول افغانستان، بدون داشتن حزب رهبری کننده اش یعنی حزب کمونیست هیچگاه وهرگزبصورت یک طبقه در نمی آید، چه رسد به اینکه بمنافع سیاسی- طبقاتی اش آگاه شود.

 

زنده بادکمونیزم !

به پیش بسوی تاسیس حزب کمونیست انقلابی افغانستان !

اول ماه مه 2010 رابه روزاول فعالیت کمونیستی- انقلابی تبدیل کنید!

 

مائویست های افغانستان

اول ماه می 2010