Monday, 30/03/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
کارنامه توطئه هاوسیاست های جنایتکارانه

کارنامه توطئه هاوسیاست های جنایتکارانه

نظام سرمایداری

 

گرد آورنده : ا. ستیز

 

 

مقدمه :

درپایان فاکت های مسلمی ازسیاست های جنایت کارانه وتوطئه های امپریالیزم وسوسیال امپریالیزم سرمایداری را مطالعه میکنید.این نوشته طی سه بخش منتشرمیگرددکه فصل اول آن درموردسیاست های امپریالیزم اضلاع متحده درجهان میباشد.درفصل دوم سیاست های امپریالیزم اضلاع متحده رادرشرق میانه مطالعه میکنیدوبخش سوم کارنامه سیاستهای توطئه گرانه سوسیال- امپریالیزم اتحادشوروی میباشد.

این فاکت هاروزنه کوچکی است بریک گوشه یی ازتابلوی جنایات جهانی- تاریخی نظام سرمایداری . آنچه راکه"ویکی لیکس"امساال از افغانستان طی 90 هزارصفحه بیرون داد،دراینجافقط دریک سطرگنجانیده شده است.بااین قیاس میتوان کرانه های تجاوزگری واشتهای اشباع ناپذیرسلطه جوئی وغارتگری سرمایداری راتصورکرد.جنایاتی که هیچ نظام اجتماعی درتاریخ بشرنظیرومانندآنراندیده، نظامی که هیچ رژیم اقتصادی- سیاسی درتاریخ قادربه اجرای یک درهزارمیلیونم جنایات آن نبوده است ونظامی که دست طبقات حاکمه گیتی درسراسردوران زندگی اجتماعی بشررادرخونریزی، ویرانگری وقتلعام ازپشت بسته است.

مناسبات تولیدی سرمایداری منبع ومنشای این جنایات است. گرگ های امپریالیست که حامیان این مناسبات میباشند، باچنگ ودندان به جان خلقهای جهان افتاده اند. ستم، استثماروغارتگری این کفتارهای گرسنه،کاردرابه استخوان خلقهای گیتی رسانیده اند.ازآسیای جنوبی گرفته تا سواحل غربی افریقاآتش سوزان جنگ زبانه میکشد. هرروزصدها وهزارهاانسان مظلوم وزحمتکش بخاک وخون می غلطد. پدرها کشته می شوند، اطفال یتیم وزنان درماتم زندگی وخانواده بربادرفته شان سیه پوش میگردند. کفتارهای وحشی درجستجوی ثروت دل کوه هارا می شگافند، دریاهاودریاچه هارابه بسترخشک ریگ وجغل مبدل میسازند،انواع موجودات زنده رابرای ابدازلیست موجودات زنده حذف میکنند و نظام همزیستی موجودات طبیعت رادرمقیاس جهانی برهم میزنند،ملیون هاخانواده زارع، شبان وماهیگیررابرخاکسترسیاه می نشانند. هنگامی که چندی ازقربانیان این آزمندی اشباع ناپذیربه حیث پناه جو،مهاجروکارگربسوی آنهارو می آورند،باغیرانسانی ترین وحتی وحشیانه ترین شکلی موردتحقیر،آزارواذیت پولیس این نظام قرارمیگیرند. بیادبیاوریدخشونت های وحشیانه پولیس فرانسه، استرالیاویونان رابا پناهندگان افغانستانی. یک مرتبه اهانت، تحقیروتوهین پناهنجویان ومهاجرین رادرممالک غربی تجسم کنید.

راه نجات ازدست این نظام غارتگرتنهاوتنهاازطریق جنگ خلق تحت رهبری طبقه کارگرمیسراست.تنهاازاین راه است که به آزادی واقعی میتوان رسید. امابدون وجودیک جنبش کمونیستی وقبل ازآن بدون وجودیک حزب کمونیست انقلابی هیچگونه جنبش مقاومت انقلابی قابل تصورنیست. ازجائیکه تعدادروشنفکران مزدورواستفاده جوکه امروزانقلابی اندوفردامزدوروپارلمان نشین درتمام ممالک تحت ستم،از روشنفکران انقلابی وضدامپریالیست بمراتب بیشتراند، ازجائیکه تسلیم طلبی،فرصت جوئی ومزدورمنشی خصایل عمده روشنفکران ضد انقلابی اندوازجائیکه این روشنفکران دربطن جوحاکم ضدانقلابی وداشتن امکانات اقتصادی،سیاسی وفرهنگی کارمیکنند؛ آنهامشکل بزرگ شکل گیری و تکوین جنبش های انقلابی میباشند.آنهامانندمیکروب های توبرکلوزسیستم تنفسی راآلوده ونظام جریان خون رازهری میسازند. سمپاشی وتخریب آنهاازظهورجوانقلابی ضدامپریالیستی جلوگیری مینمایند. فرزندان کارگران ودهقانان ملل تحت ستم بجای آنکه بسوی ایده های انقلابی ومبارزه جویانه روآورند، به واسطه این فضابسوی ngo بازی، جامعه مدنی، مبارزه پارلمانی واحزاب سیاسی وابسته کشانیده میشوند.

برای روشنفکرافغانستان که درحال حاضربه تمام معنی درآزمونگاه تاریخ قرارگرفته، بیشترازدوراه وجودندارد. راه انقلاب وآزادی وراه ضدانقلاب ومستعمره بودن. بخشی ضدانقلابی وتسلیم طلب راه شان راانتخاب کرده است. افرادی منسوب به این بخش به بهانه مخالفت با ارتجاع طالبی برچکمه های خون آلودسربازان 43 کشورمتجاوزسرمایداری بوسه میخوابانند،درپارلمان فرمایشی ومزدوررژیم شرکت می جویند، ازطریق خدمت درngo های ویرانگرانه آنها درراه استحکام سلطه امپریالیزم وارتجاع میکوشند. ازراه نیرنگ های"مدنی" ستمگری امپریالیزم را نهادینه میسازند.وبخش بی عرضه آن درغرب یاچپ وراست به غیاث اللغات تاسی جسته وبرای ایجاد تشتت فکری و ذهنیت مجازی واژه درجمله استعمال میکنندویاواژه های درجمله استعمال شده ضدانقلابی دیگران رابه نشرمی سپارند.نقش این موجودات در معادلات اقتصادی- سیاسی جهان کنونی همانانقش کرم ها درمصرف ته مانده های غذادرسبدآشغال میباشند.

امابخش انقلابی نیزراهش راانتخاب کرده است.این بخش که ازنظرکمی بایدخیلی بزرگ باشد،متاسفانه خیلی کوچک است.آنهابجای آنکه متراکم وفشرده دریک صف واحدبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی افغانستان کارکنند، درحالت پراگندگی بسرمیبرند.بخشی ازافرادمنسوب به این بخش علیرغم باورشان به اینکه بدون وجودیک حزب انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمیتواندوجودداشته باشد، بازهم نتنهاهدفمندانه برروی ایجادحزب کمونیست انقلابی افغانستان کارنمیکنند،بلکه حتی آنراشعارهم نمی دهند.

مائویست های افغانستان، معتقدندکه افغانستان برای امپریالیست هاجائی است که ازآنجامیتوان سیاست واقتصاد آسیای جنوبی وآسیای مرکزی را کنترول کردوبرعلاوه آن یک هشتم ثروت تمام دنیادراین سرزمین قراردارد. لذاآنهابه هیچوجه افغانستان رابه رضاورغبت ترک نخواهند گفت. خلق افغانستان یابایدتسلیم شوندکه درآنصورت حرف ازمقاومت و مبارزه خطاست ویا بایدبرای آزادی واستقلال ملی اش مبارزه کنند و امپریالیستهای استعمارگرراازکشورخارج سازند.آنانیکه راه آخرراانتخاب میکنندویاکرده اند،بایدبدانندکه این امربدون وجودیک حزب انقلابی ممکن نیست. کسی که وجود حزب کمونیست انقلابی را درحرف قبول داردولی درعمل برای آن هدفمندانه وبطورمشخص هدفگیرانه کارنمی کند، نتائیج عملی(سیاسی)مخالف بودنش باامپریالیزم وارتجاع درحدوحدودحرف های آرمانگرایانه روشنفکررادیکال خواهدبود نه بیشتراز آن.

الینگار22 جولای 2010

 

بخش اول

توطئه های جهانی امپریالیزم امریکا

 

 

1945-1949* اشغال چین برای جلوگیری ازپیروزی انقلاب. بیش از113 هزارسرباز،600 فروندهواپیما و بیش از150 فروند کشتی جنگی دراین عملیات شرکت داشتند.

1949-1946 *اشغال یونان توسط پنج هزارسربازنیروهای مشترک امریکا وانگلیس به کمک بیش از200 فروندهواپیما برای سرکوب انقلابیون ملی- دمکراتیک واحیای نظام پادشاهی درآن کشور.

1955-1946 * صرف مبلغ 6 میلیون دلار سالانه به طور متوسط برای حمایت از شبکه سابق جاسوس نازی ژنرال " راینهارد کیلن".

1947 --- * اشغال پاراگوئه جهت سرکوب شورش توده ای در آنکشور.

53 1948 * کمک به رژیم ارتجاعی فلیپین با اعزام بیش از 90 هزار نفر نیرو برای سرکوب مبارزات مسلحانه زحمت کشان در آنکشور.

68 1948 * پرداخت مبلغ 30 میلیون دلارسالانه به طورمتوسط به رهبران کارگری وسیاسی ایتالیا برای جلب حمایت آنان از کاندید اهای ضد کمونیست در انتخابات آن کشور.

1949 --- * کمک نظامی به نیروهای ضدکمونیست در جنگ داخلی یونان.

1953-1949 * سازماندهی و حمایت ازیک جنبش مقاومت ناموفق دراوکراین .

1961 1949 * حمایت ازنیروهای 12 هزار نفری چین ملی در برمه تحت فرماندهی ژنرال " لی می " برای تجاوز به خاک جمهوری خلق چین که ناموفق بر جا ماند.

1952 1950 * تخصیص کمک های مالی ونظامی به" جنبش آزادیبخش و استقلال طلبانه " در لهستان که با موفقیت روبرو نگردید.

1950 --- * تلاش مذبوحانه و ناموفق برای سرنگون ساختن انورخوجه در آلبانی.

1953 1950 * براه انداختن جنگ تجاوزکارانه در کوریا به کمک 350 هزار نفر نیرو ، 100 عراده تانک ، یک هزاروششصد فروند هواپیمای جنگنده و بیش از سیصدفروند کشتی جنگی ، استفاده از اسلحه های شیمیایی و بیولوژیکی و بمب های ناپالم در مقیاس وسیع.

1954 1951 * پیاده کردن نیرو های پاراشوتی در خاک جمهوری خلق چین که کاری از پیش نبردند.

1953 --- * براه انداختن کودتا با همدستی انگلیس و صرف مبلغ 10 میلیون دلار علیه حکومت دکتر مصدق و از آن پس حمایت بیدریغ از رژیم جنایت کار پهلوی و محول ساختن نقش ژاندارمی امریکا در منطقه و تامین سرکوب خلق های منطقه بدست آن .

1953 --- * براه انداختن کارزار تبلیغاتی و مبادرت به کشتار و غلبه یافتن بر جنبش مقاومت " هوک " و برپا ساختن دولت دست نشاندۀ "رامون مکسی َسی"درفیلیپین.

1953 --- * سرنگون ساختن دولت " خوزه فیگوره " در کستاریکا

1954 --- * به روی کار آوردن دولت دست نشاندۀ " نگودین دیم " در ویتنام جنوبی .

1954 ---* روفتن زیرپای " اوتوجان" ریس سازمان جاسوسی آلمان غربی و جایگزین کردن او توسط " رینهارد کهلن " .

1954 ---* اشغال گواتمالا توسط مزدوران تعلیم یافته سیا تحت حمایت جنگنده های امریکایی برای سرنگون ساختن دولت " جاکویو آرینز گوزمان " و برپا کردن دیکتاتوری " کارلوس کاستیلو ".

1955 ---* طرح ریزی سؤ قصد ناموفق به جان چوئن لای در راه سفرش به کنفرانس باندونگ .

1956 --- * تخصیص کمک های مالی و نظامی برای سازماندهی " جنبش مقاومت " نا موفق در مجارستان و براه انداختن کارزار تبلیغاتی گسترده در حمایت از آن .

1956 ---* ایجاد " نیروی پلیس ضد کمونیستی " ( بی ار آ سیPRAC ) تحت رژیم دست نشاندۀ باتیستا.

1956--- * تلاش نا موفق برای سرنگون ساختن دولت ناصر درمصر.

1956 --- * سرنگون ساختن دولت " غازی " در سوریه .

76 1956 * تخصیص کمک های مالی سالانه به طور متوسط به ملبغ 750 هزار دلار به ملک حسین بنا به اظهارات دولت امریکا این کمک ها در سال 1976 ( پس از افشا شدن ) متوفق شد.

1958 ---* سرکوب نا آرامیهای توده ای در لبنان به کمک 14 هزار تفنگدار دریایی که توسط ناوگان ششم مورد حمایت بودند .

1958 ---* تخصیص کمک های مالی و نظامی ( منجمله هواپیما های بمب افگن بی -52) به نیروهای شورشی در تلاش ناموفقشان جهت سرنگون ساختن دولت سوکارنو در اندونزی.

1958--- * تامین امکانات مالی و نظامی چریک های تبتی تعلیم دیده در امریکاه برای تلاش نا موفق شان در جنگ علیه انقلابیون کمونیست چینی .

1959--- * سؤ قصد نافرجام به جان " پرنس سهانوک " در کامبوج .

1960 --- * ایجاد"بخش عملیات ویژه سیا برای برنامه ریزی و طراحی تمام کودتاها وهمه عملیات تروریستی در سراسر جهان . به طورمثال این بخش 70 تا 80 میلیون دلارصرف کودتای شیلی ،30 تا 40 میلیون دلار صرف تاثیرگذاری بر روند اوضاع سیاسی درایتالیا نموده ونیزبیش از 20 میلیون دلاربرای کمک به سازمانهای تروریستی در آفریقا به طور سالانه تخصیص می دهد.

1960 --- * تخصیص کمک نظامی به دولت گواتمالا برای سرکوب نیروهای شورشی.

1960---* تخصیص کمک های بدون نتیجه به نیروی های شورشی " هولدن روبرتو" در آنگولا

1960---* تخصیص کمک های نظامی ( منجمله به کارگیری 400 نفر از نیروهای ویژه امریکا ) برای بازپس گیری " جار " و "مکونک " از نیروهای " پانت لوئو " در لائوس .

1961---* تلاش ناموفق جهت سرنگون ساختن رژیم کوبا در" پالایاجیرون" توسط بیش از 1500 نفر مزدور مسلح شده توسط امریکا و تعلیم یافته در آنکشور با حمایت 80 فروند جنگنده و 35 فروند کشتی جنگی امریکایی با هزینهء 62 میلیون دلاری .

1961-1965* ارسال کمک های مالی سالانه به طور متوسط 300 میلیون دلار به قبایل "مونگ " و" مئو"برای تهیه تدارکات و تامین "ارتش کلند ستاین(کلتد ستاین= سری ومخفی)" ( 35 هزار نفری ) و نیز به 17 هزاره مزدور تایلندی در حمایت از دولت " فئومی نوساوان " علیه شورشیان پاتتلائو در لائوس .

1962 1961* طرحریزی و اقدام به انجام 6 سوء قصد نا فرجام به جان فیدل کاسترو در طی این دوره .

1962 ---* سرنگون ساختن دولت " خوزه و لاسکوایبارا " در اکوادور .

1961 ---* مهیا ساختن اوضاع منتج به قتل " رافائل تروجیلو " در جمهوری دومینیکن .

1966 1961 * براه انداختن برنامه سبوتاژ(تخریب)درکوبا؛ دربرگیرنده حمله به هدف های ساحلی و استفاده از عوامل بومی خود برای مسموم ساختن و از بین بردن محصولات ؛ ذخایر وغیره ؛ در تلاش تضعیف دولت کاسترو در کوبا در طی این دوره .

1962 --- * ایجاد " اداره امنیت عمومی " با بیش از 400 کارمند بعنوان " مستشاران امنیت عمومی " در 45 کشور جهان و بودجه متجاوز 50 میلیون دلار در سال جهت کمک به نیرو های پلیس حکومت های دست نشانده و سرسپرده امریکا.

1962 ---* فرستادن بریکاد نظامی امریکایی 5 هزار نفری به تایلند در دفاع از دولت آن کشور جهت مقابله با آزادیخواهان پاتتالائو .

64 1962 * سازماندهی موفقیت آمیز شورشها واعتصابات واعتراضات کارگیری علیه دولت " شدی چگن " در کینیا.

1964 1962 * سازماندهی موفقیت آمیز کارزار تبلیغاتی و اعتصابات کارگری علیه دولت " جوائو کولارت " در برزیل و سرنگون ساختن آن .

1963 ---* براه انداختن کودتا در جمهوری دومینکن و سرنگون ساختن دولت " جوان بوش " .

1963 ---* طرح ریزی توطئه موفقیت آمیز قتل " نکودین دیم " در ویتنام .

1963 --- * سرنگون ساختن دولت "کارلوس جولیو آروسنا " در اکوادور .

1973 1963 * تخصیص کمک های نظامی ومالی به ملا مصطفی بارزانی علیه دولت عراق .

1964 --- * دادن کمک مالی 20 میلیون دلاری به " ادوارد فری " برای شکست دادن سالوادور آلنده در انتخابات شیلی که باموفقیت روبرو شد .

1964---* تعلیم دادن فنون قتل ، شکنجه و بازپرسی به پرسنل پلیس و جاسوسی اروگوئه به قصد در هم شکستن " توپامارو" ها .

1964 ---* تخصیص کمکهای مالی ونظامی منجمله هواپیما B26و28T به" ژوزف موبوتو"،"سیریل آدولا " و بعدا موسی چومبه درکاتانکا واعزام نیروهای امریکایی ، انگلیسی وبلژیکی به کنگو برای به سرنگون ساختن رژیم آنکشوروسرکوب جنبش انقلابی و قتل " پاتریس لومومبا " . بیش از ده هزار نفرنیرو و 60 فروند هواپیما جنگنده دراین عملیات شرکت داشتند.

1964---* نیروهای امریکایی در منطقه پاناما مردم را که خواستار خروج این نیروهاز پاناما و کسب استقلال مجدد آن کشور بودند ، قتل عام کردند.

1967 1964 * اجرای " طرح فونیکس " مبنی بر قتل بیش از 20 هزار نفر برای نابود کردن ساختار سیاسی ویت کنگها در ویتنام .

75 1964 * شرکت در جنگ تجاوزکارانه در ویتنام با استفاده از بمب افگن های استرایژیک وموردحمله قرار دادن هدف های غیرنظامی توسط کشتی های جنگی ، اسلحه های شیمیایی و ...

1971 - 1964 * اجرای " طرح عملیات آ- 34" سابوتاژنیروهای ویژ امریکا درویتنام شمالی .

1965 ---* اشغال جمهوری دومینیکین توسط چهل هزار نفر نیرو و حمایت 273 فروند هواپیما و 50 فروند کشتی جنگی برای سرکوب وحشیانه ی شور توده ای در آن کشور .

71 1965 * اجرای طرح های " برنز درخشان " و" آتش رخشنده " سابوتاژ و حملات نظامی توسط نیروهای ویژه امریکا و قبایل " نان " و مئو" تحت فرماندهی ژنرال " وان پائو " در لائوس که نا نمام ماند.

1965---* تامین 17 هزار مزدور در حمایت از دولت " فئومی نوساوان " در لائوس برای مقاومت در برابر " جبهه ی آزادی بخش پائتلائو".

1965---* تعلیم دادن فنون قتل ، شکنجه و بازپرسی به پرسنل پلیس و جاسوسی پرو ( ونیز برزیل ، جمهوری دومینیکن همانند اروگوئه ) جهت مقابله با انقلابیون آنکشور.

1965---* سرنگون ساختن دولت سوکارنو در اندونزی و براه انداختن کارزار تبلیغاتی و ایجاد شرایط و اوضاع برای قتل عام بیش از 500 هزار ازاعضا و هواداران حزب کمونیست اندونزی جهت سرکوب هرنوع مقاومت در برابر دولت دست نشانده سوهارتو.

1967---* کمک به دولت بولیوی در به قتل رساندن " چه گوارا " .

1967---* سرنگون ساختن دولت " پاپاندرو" دریونان وروی کارآوردن دولت " پاپادرپولوس " و به تخت نشاندن "کانستانتین" .

1971 1967 * اجرای طرح های " دانیل بون " و"سلیم هاوس"درکامبوج توسط نیروهای ویژه امریکاونیز قبلیه " مئو" در کامبوج علیه دولت " سیهانوک "

1970 1969 * اقدام به بمباران خاک کامبوج به قصد ازبین بردن مناظق پایگاهی ویت کنکها در آنجا.

1970 ---* سرنگون ساختن دولت سیهانوک در کامبوج به کمک 70 هزار سرباز ، پانصد فروند هواپیماجنگنده و چهل فروند ناوجنگی از ناوگان هفتم.

1973 1970 * براه انداختن کارزارهای تبلیغاتی ، ترورواعتصابات کارگری وتظاهرات درشیلی وسرانجام سرنگون ساختن دولت سالوادور آلنده و قتل وی ( با صرف هزینه 4800.000 دلاری ).

1973 1970 * اقدام به کودتاهای نظامی در بلیوی و السالوداور علیه دولت های این کشور ها جهت جایگزینی آنها توسط رژیم های فاشیستی عریان.

1971 --- * برپایی " نامۀ " بین المللی کنترل مواد مخدر (آیی -این سی پی) که در واقع پوشش کمک های امریکا به دولت های دست نشانده اش برای سرکوب مبارزات انقلابی در آن کشورها . این برنامه بویژه پس ازانحلال " نامه امنیت عمومی " در 1973 نقش مهمتری در این زمینه به عهده گرفته و ایفا نمود.

1975 ---* سرنگون ساختن دولت ژنرال " واسکودو سانتوز کانکالوس " در پرتقال .

1975 ---* اعطای کمک های نظامی به نیروهای " هولدن روبرتو " و " یوناساویبی " جهت شکست دادن نیروهای " جنبش مقاومت برای آزادی آنگولا " ( ایم پی ال آ MPLA) در طی جنگ های داخلی و در آنگولا و تلاش ناموفق برای جلوگیری از به قدرت رسیدن و تشکیل شدن دولت از جانب (ایم پی ال آMPLA).

1976 ---* کودتای نظامی ناموفق برای سرنگون ساختن " دولت میخائیل مانلی " در جامائیکا.

1979 1976 * سه بار اقدام به سؤ قصد ناموفق به جان " میخائیل مانلی" در جامائیکا در طی این دور .

1984 1976 * ارسال کمک های مالی و نظامی به نیروهای " یونا ساویسی " طی تلاش های ناموفق جهت بستوه در آوردن ومتزلزل ساختن دولت " نتو " و دولت های بعدی .

1979 ---* تلاش ناموفق در سرکوب انقلاب و توطئه چینی علیه مبارزات خلق های ایران برضد رژیم شاه .

1980 1979 * وارد آوردن فشار های مالی بر دولت " میخائیل مانلی " جهت متزلزل ساختن و براه انداختن کارزار تبلیغاتی وتظاهرات که منجر به شکست وی در انتخابات گردید.

1979 ---* ارسال کمک های نظامی به نیروهای شورشی گلبدین حکمتیار، سید احمد گیلانی ودیگرملاهای مرتجع ودست راستی افغانستان جهت سرنگون ساختن حکومت وابسته به شوری در این کشور وتداوم کمک بدانها تا به اکنون.

1976 ---* تلاش ناموفق جهت متزلزل ساختن " فرانس آلبرت رنه " درسی شلز.

1980 ---* تجاوزناموفق به خاک ایران در منظقه طبس .

1980 ---* تلاش ناموفق در انجام کودتا توسط مزدوران علیه " موریس بیناپ " در گرانادا .

1980 ---* تخصیص کمک های مالی به حزب آزادی " یوجینیا شارل " جهت شکست دادن " الیور سرانیم " در انتخابات دومینیکن که موفقت آمیز بود .

1980 ---* به قتل رساندن "والتررادنی " رهبر اپوزیسیون دولت " فوریه برنهام " در گویان .

1980 ---* ارسال کمکهای مالی و نظامی به " آدولغو کارلو پورتوکاررو ، فرناندوچامورو راپاسیولی ، ادن پاستوراگومز ، آدریانا کیلن ، استید من فاکوت و افسران سابق " گارد ملی " ساموزا جهت تامین نمودن ، مسلح کردن نیروهای ضد رژیم ساندنیستا و " دولت " دانیل اورتگاساودرا " از طریق برپا ساختن پایگاه های در هندوراس و کوستاریکا در همسایگی نیکاراگوئه .

1981 --- * فروش هواپیماهای جاسوسی آواکس به عربستان سعودی برای کنترل هرچه بیشتر منطقه .

1981 ---* بالاخره سرنگون ساختن دولت فرانس آلبرت رنه " درسی شلز توسط کودتای نظامی .

1982 1981 * حمایت مالی از"سیروساگرراسکولام "برای بقدرت رساندن وی درانتخابات عمومی درسال 1982درجزیره موریس که باموفقیت روبرو نگردید.

84 1981 * براه انداختن کارزار های تبلیغاتی ، اقتصادی و انجام مانور های نظامی مصر ، سودان و خلیج سیدرا ؛ و بوجود آوردن سازمانی بنام " جبهۀ آزادییبخش لیبی " جهت متزلزل ساختن دولت معمر قدافی .

1982 ---* ورود بیش از 800 نفر تفنگ دار دریایی امریکا به لبنان در جهت استقرار " صلح در خاورمیانه " ، که امروز این رقم به 2000 نفر بالغ می شود. بیش از 30 فروند کشتی جنگی امریکایی در نزدیکی سواحل لبنان در گشت و گذارند.

1982---* کمک نظامی به " حسن هبره " جهت سرنگون ساختن دولت " گوکونی اودی " در چاد که با موفقیت ترین گردید.

1982---* سرنگون ساختن دولت " انجل آنیبال گورا " در گواتمالا توسط حکومت نظامی .

1982---* سرنگون ساختن دولت " سلسو تورلیو " در بولیوی توسط کودتای نظامی .

1982 ---* تخصیص کمک های نظامی به دولت اردن جهت ایجاد ، تجهیز و تعلیم دوتیپ از ارتش اردن به عنوان نیروهای ضربتی ویژه عرب در راستای اعمال سیاستهای امریکا بدون کمک اسرائیل.

83 1983 * تلاش نا موفق جهت سرنگون ساختن دولت " دسی بوترس " در سورینام . در طی این دوره سه بار این تلاش صورت گرفت.

1983 --- * اشغال گرانادا و سرنگون ساختن رژیم متمایل به شوری آن و به قدرت رساندن یک رژیم دست نشانده و ایجاد پایگاه های نظامی در آن کشور .

1986---* خارج ساختن " دوالیه " رئیس جمهور مادام العمر خود خواسته هائیتی در هنگام اوج گرفتن جنبش توده ای در آن کشور و روی کار آوردن حکومت ژنرال ها برای جلوگیری ار رادیکالیره شدن مبارزات توده ها .

1986---* خارج کردن " مارکوس " دیکتاتور فلیپین که براثر رشد مبارزات توده ای در موقعیتی متزلزل قرار گرفته بود و روی کار آوردن " آکینو " به خاطر جلوگیری از رشد جنبش توده ها سمت و سوی رادیکال یافتن آن .

1986 ---* مبادرت به حمله ی هوایی به لیبی در پی تهدید دریایی در آبهای آن کشور در خلیج سید را و در نتیجه به خاک و خون کشیدن حدود 30 تن از اهالی بیگناه لیبی . در این حمله انگلستان فرود گاه های خود را در اختیار هواپیما های امریکایی قرار داد.

1985 ---* سهم هزینه نظامی امریکا از بودجه فدرال از 3/24 در صد در 1980 به 36 درصد در 1985 افزایش یافت.

*امریکااز1500 پایگاه نظامی درخاک 32کشورجهان برپاساخته است ودسترسی آن به پایگاه های کشورهای نظیر اسرائیل دارای محدودیت نیست.

*امریکاباعمان،سومالیاوکنیاقراردادهای نظامی امضا کرده که بنابرآنهامیتواندازپایگا های نظامی اینکشورهااستفاده کرده،آنهارا مدرنیزه نموده و نیزپایگاه های جدیدبسازد .از1983تا1987 واشنگتن مبلغ 1500میلیون دلاررابرای گسترش امکانات نظامی در آن مناظق صرف کرده است.

* ناوگان دوم وششم نیروی دریایی امریکادرمدیترانه واقیانوس آتلانتیک مشتمل بر 180 فروند کشتی جنگی ( شامل 7 ناوهواپیمابرضربتی وبیش از800 هواپیمای جنگنده) میباشند. امریکا140فروندکشتی جنگی و800 هواپیمای جنگنده دراقیانوس آرام وبیش از20 فروندکشتی جنگی و180هواپیمای جنگنده دراقیانوس هند دارد.

* تعداد سربازتفنگداران دریایی امریکا در سال 1978مشتکل از190.000 نفردراواخردهۀ هشتاد 200 هزارنفربود.

*بعدازجنگ جهانی دوم (1945)تاسال 1980(درمدت 35)امریکادربیش از100جنگ وعملیات خرابکاری علیه ملل دیگربطورمستقیم یاغیرمستقیم سهیم بوده است.

1986---* تخصیص کمک نظامی به مبلغ 100 میلیون دلار به ضد انقلابیون کنترا علیه دولت ساندنیست نیکاراگوئه

برنامه های دیگر توطئه گرانه سیاسی ، اقتصادی و نظامی امپریالیسم امریکا برای حفظ رژیم های دست نشانده کشور های تحت سلطه :

1 برنامۀ کمک های نظامی ( ایم آ پی MAP) جهت کمک به رژیم های وابسته به غرب درجهت سرکوب جنبش های انقلابی درآنکشورها.

2 برنامۀ فروش وسایط نظامی به خارج (ایف ایمایس FMS) برای سیراب کردن دیکتاتورهای غرب گراتوسط تکنولوژی آن کشور.

3 برنامۀ نظامی بین المللی آموزش وکارآموزی به قصد صدورفنون سرکوب به کشورهای دارای رژیم های فاشیستی وابسته.

4 قانون "حمایت ازنظامهای هواخواه امریکاکه درمعرض تهدیدند"که هماناحمایت ازرژیم های وابسته درشرف سرنگونی است .

5 " قرارداد کمک های خارجی " ( ایف آ آ FAA) جهت روی پا نگه داشتن رژیم های سست بنیاد هوا خواه غرب از نظراقتصادی وهرچه بیشتر وابسته نمودن آنها به غرب .

6 " قرارداد امنیت متقابل " ( ایم ایس آ MSA) که همانا تعهد حمایت از رژیم های ضد کمونیست همجوار چین و شوروی است.

پایان بخش اول

.

ماخذات:

1-         رادیو صدای سربداران

2-         کارگر انقلابی

3-         جهانی برای فتح