Saturday, 29/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی
طومار سیاه

کارنامه توطئه هاوسیاست های جنایتکارانه

نظام سرمایداری

گرد آورنده : ا. ستیز

 

مقدمه :

این فاکت هاروزنه کوچکی است بریک گوشه یی ازتابلوی جنایات جهانی- تاریخی امپریالیزم امریکا. آنچه راکه"ویکی لیکس"امساال از افغانستان طی 90 هزارصفحه بیرون داد،دراینجافقط دریک سطرگنجانیده شده است.بااین قیاس میتوان کرانه های تجاوزگری واشتهای اشباع ناپذیرسلطه جوئی وغارتگری امپریالیزم امریکا راتصورکرد.جنایاتی که هیچ نظام اجتماعی درتاریخ بشرنظیرومانندآنراندیده، نظامی که هیچ رژیم اقتصادی- سیاسی درتاریخ, قادربه اجرای یک درهزارمیلیونم جنایات آن نبوده است ونظامی که دست طبقات حاکمه گیتی درسراسردوران زندگی اجتماعی بشررادرخونریزی، ویرانگری وقتلعام ازپشت بسته است.

مناسبات تولیدی سرمایداری منبع ومنشای این جنایات است. گرگ های امپریالیست که حامیان این مناسبات میباشند، باچنگ ودندان به جان خلقهای جهان افتاده اند. ستم، استثماروغارتگری این کفتارهای گرسنه،کاردرابه استخوان خلقهای گیتی رسانیده است.ازآسیای جنوبی گرفته تاسواحل غربی افریقاآتش سوزان جنگ زبانه میکشد. هرروزصدها وهزارهاانسان مظلوم وزحمتکش بخاک وخون می غلطد. پدرها کشته می شوند، اطفال یتیم وزنان درماتم زندگی وخانواده بربادرفته شان سیه پوش میگردند. کفتارهای وحشی امپریالیست درجستجوی ثروت دل کوه هارا می شگافند، دریاهاودریاچه هارابه بسترخشک ریگ وجغل مبدل میسازند،انواع موجودات زنده رابرای ابدازلیست موجودات زنده حذف میکنند و نظام همزیستی موجودات طبیعت رادرمقیاس جهانی برهم میزنند،ملیون هاخانواده زارع، شبان وماهیگیررابرخاکسترسیاه می نشانند. هنگامی که چندی ازقربانیان این آزمندی اشباع ناپذیربه حیث پناه جو،مهاجروکارگربسوی آنهارو می آورند،باغیرانسانی ترین وحتی وحشیانه ترین شکلی موردتحقیر،آزارواذیت این نظام قرارمیگیرند. بیادبیاوریدخشونت های وحشیانه پولیس فرانسه، استرالیاویونان رابا پناهندگان افغانستانی. یک مرتبه اهانت، تحقیروتوهین پناه جویان ومهاجرین رادرممالک غربی تجسم کنید.

راه نجات ازدست این نظام غارتگرتنهاوتنهاازطریق جنگ خلق تحت رهبری طبقه کارگرمیسراست.تنهاازاین راه است که به آزادی واقعی میتوان رسید. امابدون وجودیک جنبش کمونیستی وقبل ازآن بدون وجودیک حزب کمونیست انقلابی هیچگونه جنبش مقاومت انقلابی قابل تصورنیست. ازجائیکه تعدادروشنفکران مزدورواستفاده جوکه امروزانقلابی اندوفردامزدوروپارلمان نشین درتمام ممالک تحت ستم،از روشنفکران انقلابی وضدامپریالیست بمراتب بیشتراند، ازجائیکه تسلیم طلبی،فرصت جوئی ومزدورمنشی خصایل عمده روشنفکران ضد انقلابی اندوازجائیکه این روشنفکران دربطن جوحاکم ضدانقلابی وداشتن امکانات اقتصادی،سیاسی وفرهنگی کارمیکنند؛ آنهامشکل بزرگ شکل گیری و تکوین جنبش های انقلابی میباشند.آنهامانندمیکروب های توبرکلوزسیستم تنفسی راآلوده ونظام جریان خون رازهری میسازند. سمپاشی وتخریب آنهاازظهورجوانقلابی ضدامپریالیستی جلوگیری مینمایند. فرزندان کارگران ودهقانان ملل تحت ستم بجای آنکه بسوی ایده های انقلابی ومبارزه جویانه روآورند، به واسطه این فضابسوی ngo بازی، جامعه مدنی، مبارزه پارلمانی واحزاب سیاسی وابسته کشانیده میشوند.

برای روشنفکرافغانستان که درحال حاضربه تمام معنی درآزمونگاه تاریخ قرارگرفته، بیشترازدوراه وجودندارد. راه انقلاب وآزادی وراه ضدانقلاب ومستعمره بودن. بخشی ضدانقلابی وتسلیم طلب راه شان راانتخاب کرده است. افرادی منسوب به این بخش به بهانه مخالفت با ارتجاع طالبی برچکمه های خون آلودسربازان 43 کشورمتجاوزسرمایداری بوسه میخوابانند،درپارلمان فرمایشی ومزدوررژیم شرکت می جویند، ازطریق خدمت درngo های ویرانگرانه آنها درراه استحکام سلطه امپریالیزم وارتجاع میکوشند. ازراه نیرنگ های"مدنی" ستمگری امپریالیزم را نهادینه میسازند.وبخش بی عرضه آن درغرب یاچپ وراست به غیاث اللغات تاسی جسته وبرای ایجاد تشتت فکری و ذهنیت مجازی واژه درجمله استعمال میکنندویاواژه های درجمله استعمال شده ضدانقلابی دیگران رابه نشرمی سپارند.نقش این موجودات در معادلات اقتصادی- سیاسی جهان کنونی همانانقش کرم ها درمصرف ته مانده های غذادرسبدآشغال میباشند.

امابخش انقلابی نیزراهش راانتخاب کرده است.این بخش که ازنظرکمی بایدخیلی بزرگ باشد،متاسفانه خیلی کوچک است.آنهابجای آنکه متراکم وفشرده دریک صف واحدبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی افغانستان کارکنند، درحالت پراگندگی بسرمیبرند.بخشی ازافرادمنسوب به این بخش علیرغم باورشان به اینکه بدون وجودیک حزب انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمیتواندوجودداشته باشد، بازهم نتنهاهدفمندانه برروی ایجادحزب کمونیست انقلابی افغانستان کارنمیکنند،بلکه حتی آنراشعارهم نمی دهند.

مائویست های افغانستان، معتقدندکه امپریالیستهابه رضاورغبت افغانستان ترک نخواهندگفت. خلق افغانستان یابایدتسلیم شوندویا باید مبارزه کنندو امپریالیستهای استعمار گر را از کشور خارج سازند.آنانیکه راه آخرراانتخاب میکنندویاکرده اند،بایدبدانندکه این امربدون وجودیک حزب کمونیست انقلابی ممکن نیست. کسی که وجودحزب کمونیست انقلابی را درحرف قبول داردولی درعمل برای آن هدفمندانه کارنمی کند، نتائیج عملی(سیاسی) کارش بیشترازحرف های آرمانگرایانه روشنفکرانه ارزش نخواهدداشت.

الینگاریکم اکتبر 2010

 

بخش دوم

طومار سیاه مداخلات امپریالیزم اضلاع متحده امریکا در شرق میانه

 

 

 

 

1-    1945 - 1918 جنگ برسرتقسیم مجدد جهان برای نفوذ استراتیژیک ونفت.

 

دربین سالهای 1920- 1928 امریکا ، قدرت انحصاری انگلستان رادر شرق میانه شکست و اورامجبور به امضای معاهده "توافق خط سرخ " نمود. طی این موافقت نامه ، هیچ یک از طرفین حق نداردکه نفت شرق میانه رابدون شرکت دگری استخراج واستحصال کند. بدین گونه"ستانداردآیل"و"موبیل"دوشرکت نفت امریکائی درکمپنی پطرولیم عراق سهیم شدند.

دربین سال های 1932 - 1934 هنگامیکه دربحرین ، عربستان سعودی و کویت ذخایرنفت کشف شد، شرکت های نفتی امریکائی دراین مناطق نیزامتیازاتی بدست آوردند.

درسال 1934 دفتراموردولتی ایالات متحده امریکامنابع نفت شرق میانه را"منبع شگفت انگیزقدرت ویکی ازبزرگترین جایزه های مادی درتاریخ جهان خواند" تئودورروزولت رئیس جمهورآنوقت امریکا درجریان مذاکره برسرتقسیم نفت شرق میانه به سفیرانگلستان گفت:" نفت خلیج از شما، آنچه مربوط به کویت وعراق می شودباهم تقسیم میکنیم، اما نفت عربستان سعودی ازماست".

بتاریخ 8 اگست 1944 بین امریکاوانگلستان معاهده ای تحت نام "انگلو-امریکن پطرولیم اگریمنت"امضاشد. ازین به بعد غارت وسودکشی ممالک امپریالیستی ازمناطبع نفت شرق میانه آغازمیشود، احصائیه اقتصادی نشان میدهدکه دربین سالهای 1948 تا 1960 این ممالک باسرمایگذاری 1.3 بلیارددالرمبلغ 12.8 بلیارددالرراتنهااز راه تصفیه و فروش نفت شرق میانه سود برده اند.

 

2-    1945 - 1955 سیاست تعویض رقبا وتهدید جهان به جنگ.

 

درسال 1946 هری ترومن رئیس جمهورامریکابه اتحادشوروی تحت رهبری استالین اخطار دادکه اگراتحادازکردستان و آذربایجان درشمال ایران خارج نشودامریکااتحادشوروی را هدف بمباردمان هسته وی قرارخواهدداد.

درنوامبر سال 1947 رژیم ایالات متحده امریکا از طریق سازمان ملل متحد داخل اقدام شده و طی صدوریک قطعنامه خاک فلسطین رابدوحصه تقسیم نمود. طی این قطعنامه بخش بزرگی ازخاک فلسطین یعنی 54% آنرابه دولت صهیونیستی داد، درحالیکه نفوس آن به 3/1 تمام باشنده آن سرزمین بالغ میشد.

درماه می سال 1948 جنگ بین دولت تازه ایجادشده اسرائیل وکشور های عربی مصر، عراق ، اردن و سوریه بر سرتقسیم غیرعادلانه خاک فلسطین در گرفت. درهمین سال براساس حملات اسرائیل بیشتر از 800000 فلسطینی مجبوربه ترک خانه ودیارشان گردیده و در لبنان ، اردن ، سوریه ، نوارغزه وساحل غربی پناهنده شدند. بعدازین جنگ اسرائیل 77% خاک مردم فلسطین رااشغال نموده ورژیم ایالات متحده امریکا نیزبلاوقفه آنرا برسمیت شناخت.

بتاریخ 29 مارچ 1949 "سیا"درسوریه کودتا کرد. این کودتا رژیم انتخابی مردم سوریه را برانداخته و یک رژیم کودتائی رادرآنجا تحت دیکتاتوری کلونل زعیم براریکه قدرت نسب کرد.

در سال 1952 اتحادیه نظامی ناتوتحت رهبری رژیم ایالات متحده امریکاوارد شرق میانه گردیده وترکیه را بحیث عضوپذیرفت.

درسال 1953 "سیا" درایران کودتاکرده وحکومت داکترمصدق را برانداخت . این کودتا به تعقیب ملی اعلان کردن نفت ایران که درساحه نفوذغارتگران انگلیسی بود، صورت گرفت. "سیا" بعداز برانداختن حکومت داکتر مصدق ، محمد رضا پهلوی را درایران براریکه قدرت نسب کردکه وی بنوبه خود در طی 25 سال بعدازآن دمارازروزگار مردم ایران در آورد. در سال 1955 رژیم ایالات متحده امریکا یک دستگاه راداررابرای جاسوسی ازداخل اتحادشوروی در ترکیه فعال ساخت.

 

3-    1956-1958 توطئه درمصر ، عراق ، اردن ، سوریه و لبنان.

 

درماه جولای سال 1956 جمال عبدالناصر ناسیونالیست عرب درمصراقدام بخریداری سلاح از اتحاد شوروی نمود. بتعقیب آن رژیم ایالات متحده امریکا فی الفور تمویل پروژه سداسوان (یگانه پروژه انکشافی مصردرهمین زمان) را متوقف ساخت. جمال عبدالناصردرپیامداین اوضاع کانال سوئزرابخاطرتمویل پروژه اسوان ملی اعلام کرد. درماه اکتبرهمان سال انگلستان ، فرانسه واسرائیل به مصر حمله کردند. آیزنهاور رئیس جمهورآنوقت امریکا به پشتیبانی از رژیم های متعرض بمصربه اتحادشوروی اخطارآمیرگفت که اگرازمصر دفاع کند امریکا ازاسلحه اتمی استفاده خواهد کرد. همان روزیکه فرانسه، انگلستان واسرائیل داخل اقدامات تجاوزکارانه به مصرشدند، " سیا"درتلاش کودتابرای برانداختن رژیم متمایل به چپ سوریه بود ،اما نظربه حساس بودن وضع این کودتاصورت نگرفت. موازی باین احوال اعتراضات مردم دراردن به تظاهرات ضددولتی مبدل شد.

درماه اپریل سال 1957 امپریالیزم امریکا شش ناوگان جنگی نیروی دریائی امریکا را در ساحل شرقی بحیره مدیترانه مستقرساخته ویک غند( بتلیون) ازنیروی دریائی امریکا را در لبنان"برای آمادگی مداخله دراردن " پیاده نمود. در اواخر همانسال "سیا"دست بتمویل رژیم ارتجاعی شاه حسین زده و بادادن میلیونها دالر در سال، به تقویه آن پرداخت.

درسال 1958 رژیم های سوریه ومصر درائتلاف"جمهوریت متحده عرب "گردآمدند. این امرهمزمان بابرانداختن شاه فیصل دوم مزدورامریکائی در عراق بود. مداخلات امریکا ناسیونالیسم عرب رابه عصیان در آورده ودر لبنان، جائیکه " سیا " توانسته بود رئیس جمهور ابوجمیل رابقدرت برساند، موجب خیزشهای ضددولتی و ضدامریکائی گردید. امپریالیزم امریکا به خاطرحفظ "جمیل "براریکه قدرت 70 زورق زرهی و14000 سرباز امریکائی را در لبنان زیر عنوان " حفظ تعادل "پیاده نمود. امریکا بیباکانه اعلان کردکه اگرارتش لبنان در مقابل این تجاوز دست بمقاومت بزند و نگذارد که امریکا از تجاوزعراق بساحات نفت خیزکویت جلوگیری کند،ازسلاح اتمی استفاده خواهد کرد.

ازسال 1957 تا 1958 درطی یکسال"کرمیت روزولت "طراح "سیا"که درسال 1953 موفقانه توانسته بودبر انداختن رژیم عراق راطرح وعملی کند، بارها نقشه قتل جمال عبدالناصر را عملی ساخته و ناکام شد. رسانه های خبری سوریه ومصر گذارش میدهندکه "سیا "درظرف همین یکسال بیتشرازهشت بارتلاش نموده بودکه یکی از رژیم های مصر یا سوریه را بر اندازد تا ازاستحکام جمهوریت متحده عرب جلوگیری کند.

درسال 1960 رژیم ایالات متحده مخفیانه درجهت برانداختن رژیم عراق ازطریق جنبش کردها و قتل عبدالکریم قاسم داخل اقدام شد عبدالکریم قاسم یک تن از جنرالهای ارتش عراق بود که با اتحاد شوروی رابطه دوستانه قایم و ممنوعیت حزب کمونیست عراق را ملغی قرار داده بود.

رژیم ایالات متحده امریکا در سال 1963 توطئه کودتا را درعراق تقویه و حزب بعث را کمک کرد تا رژیم عبدالکریم قاسم را براندازد . ( دیری نگذشت که صدام حسین لجام این رژیم را بدست گرفت)."سیا" درضمن لیست مفصلی از نام وآدرس فعالین کمونیست را در اختیار رژیم کودتایی بعثی صدام حسین گذاشت. دسته های مسلح رژیم بعث بشکارکمونیست ها بر آمده وآنها را یک بیک گرفتارودرمقابل جوخه آتش قرار دادند. بدنبال آن این رژیم زندانی های کمونیست را نیز یک بیک از زندان ها بیرون کشیده وبدون محاکمه تیرباران نمود(عکس هائی دسته جمعی را که تلویزیون غرب درمدتی که صدام حسین زندانی بود از جنایات او نشان میدادند، درحقیقت امرگورهای دسته جمعی کمونیست های عراق بودکه سیا و پولیس صدام حسین آنهارادسته دسته اززندان بیرون کشیده و درمقابل جوخه آتش قرارمیدادند.). حزب بعث خود تعداد کشته شدگان کمونیست را درحدود 3000- 5000 نفر گذارش میدهد، درحالیکه حقیقت امر خیلی بیشتر ازاین هاست.

امپریالیزم امریکا در سال 1956 تعهد سپرده بود که به رژیم صهیونیستی اسرائیل اسلحه نفروشد ، اما در سال 1966 این تعهدرازیرپا گذاشته وبه اسرائیل جت های بمب افگنش را فروخت.

درماه جون سال 1967 اسرائیل بااسلحه امریکائی جنگ( شش روزه ) را براه انداخته و23% باقیمانده خاک فلسطین را که مشتمل بر ساحل غربی ، نوارغزه واورشلیم می شوداشغال نمود. دراین جنگ همچنین اسرائیل شبه جزیره صنعا رادرخاک مصروبلندیهای گولان رادرخاک سوریه بتصرف خود در آورد.

در 17 ام سیپتامبر 1973 عساکررژیم صدام حسین به پشتیبانی اضلاع متحده امریکا واسرائیل برکمپ های چریک های فلسطینی دراردن حمله نمودند. دراین حلمه نیروی هوایی اردن ازبمب های ناپالم امریکائی استفاده کردند. درهمین احوال امریکاکشتی هواپیمابردار(ایندیپیندینس)وشش ناوگان دریایی اشرادرساحل لبنان مستقرساخته وبعساکرش درداخل خاک ترکیه دستورآماده باش کامل دادتاازحملات ارتش اردن حمایت کند.

امپریالیزم امریکا بخاطردست بازگذاشتن قتل عام فلسطینی ها به اتحاد شوروی اخطار داد که در صورت مداخله اورابمباردمان هسته وی خواهدکرد. دراین حمله بیشتراز5000 فلسطینی کشته وزیاده از 20000 نفر زخمی گردیدند. این قتل عام درتاریخ بنام( سیپتامبرسیاه ) شهرت دارد. درسال 1973 مصروسوریه بقصد بازپس گرفتن شبه جزیره صنعاوبلندی های گولان براسرائیل حمله کردند. امریکا بکمک اسرائیل شتافته ومبلغ 2.2 میلیارددالررا به اسرائیل کمک فوری نظامی نموده وعساکرش را درحال آماده باش قراردادتا در صورت لزوم وارد منطقه شود . هنگامیکه اتحاد شوروی به خاطر نجات ارتش سوم مصرازنابودی تهدیدبه مداخله کرد نیروی هسته وی امریکا اقدامات دیفکان 3 (DEFCON3 ) را روی دست گرفت واتحادشوروی عقب نشینی نمود.

امپریالیزم امریکا دربین سال های 1973 - 1975 برای تقویه رژیم رضاشاه درایران و تضعیف رژیم متمایل به شوروی درعراق بتقویه شورشیان کردپرداخت. هنگامیکه شاه ایران با رژیم عراق سارش کرده وبجان کرد ها افتادند ، امریکا کمک هایش رااز شورشیان قطع نموده وآنها رابزیرتیغ جلادان عراقی تنها گذاشت.

دربین سالهای 1979 - 1984 امپریالیزم امریکا ملشیای مخالف رژیم طرفداراتحاد شوروی را دریمن جنوبی تقویه ودرامور داخلی یمن شدیدا مداخله کرد.

 

4-    سقوط رژیم شاه درایران و تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان

 

درسال 1978 ( 1357 ) دربحبوحه اوجگیری جنبش خلق ایران امپریالیزم امریکا به پشتیبانی بی قید وشرط از شاه منفور پرداخته واورابه قصابی خلق ایران تشویق نمود.

درماه آگست سال 1978 پولیس دروازه سینما"رکس"رادرآبادان بسته و400 نفر را زنده در آتش سوزاند. در8 سیپتامبر همانسال رژیم شاه به پشتیبانی امپریالیسم امریکا برخلق آتش گشوده ودرمیدان ژاله درتهران جمعیت تظاهرکنندگان راقتل عام کرد.

درسال 1979 امپریالیزم امریکا با توطئه کودتا چینی کوشش کردتا رژیم منفور شاه را حفظ کند، اماموفق نگردیده ودر ماه جنوری شاه مجبوربه فرارشده ودرماه فبروری رژیم ارتجاعی خمینی موفق شدکه ثمره خون خلق ایران رابقاپد.

درسال 1979 اضلاع متحده امریکا علنا از رژیم خونریز جمهور اسلامی برای سرکوب مبارزات آزادی خواهانه خلق"کرد" به دفاع برخاسته وسلطه رژیم خونریزخمینی را بر کردستان تائید کرد. در سال 1979 جیمی کارتررئیس جمهور اضلاع متحده امریکا خلیج فارس راشریان حیاتی جریان نفت ومنافع امریکا اعلام نموده واخطار دادکه اضلاع متحده باهرکسی که این شریان رامختل سازد ، واردجنگ خواهد شد.

درهمین سال ( 1979 )جیمی کارتردرپاسخ به مانورنیروی های نظامی اتحادشوروی درشمال ایران ، مخفیانه نیروهای هسته وی اضلاع متحده رادستورآماده باش داده ومخفیانه به اتحادشوروی گفت که حاضر است ازآن استفاده کند.

درسال 1979 امپریالیزم امریکا به تسلیحات دسته های ارتجاعی آدمکش اخوانی افغانستان دست زد. ژیببنیوبریژینیسکی مشاورامور امنیتی اضلاع متحده امریکا می نویسد: " منظورازاین کمک ها عبارت از تحریک کردن نیروهای اتحادشوروی بمداخله کردن درافغانستان بود". بایستی اتحادشوروی راواردمرداب افغانستان میکردیم. در دهه بعدی ایکه جنگ درافغانستان ادامه داشت، امپریالیزم امریکا به تنهایی بیشترازسه میلیارددالر را به دشته های ارتجاعی اخوانی افغانستان کمک کرد درحالیکه بیشتراز سه میلیارددگر راعربستان سعودی به آنها رسانیده بود.

درنوامبر سال 1979 ملیشیای اسلامی بپشتیبانی رژیم خمینی سفارت امپریالیزم امریکا رادرتهران اشغال واز امریکاخواست که شاه سابق رابرای محاکمه به ایران تحویل دهد. سفارت امریکا و52 نفراز دیپلومات های امریکائی مدت 444 روزدرایران باقی ماندند. این امرکه موجب شرم وخجالت امریکا درصحنه بین المللی شده وباعث شد که امریکا بر علیه ایران باردگروارداقدامات شود. یکی ازاین اقدامات دست زدن به نجات دیپلومات های امریکایی ازایران بود که ناکام شد.

در ماه دسامبر 1979 ارتش سوسیال- امپریالیزم اتحادشوروی واردافغانستان گردید واینکشور را که از نظرامریکائی ها منطقه بیطرف در میان پاکستان امریکائی درجنوب واتحاد شوروی در شمال قرار داشت اشغال و رژیم خونریز حفیظ الله امین را سرنگون ساخت.

درسال 1980 اضلاع متحده امریکا دست به سازمان دادن"نیروهائیکه بسرعت بتواندواردنبردشوند"زده و برتقویه نیروهای دریایی واکمالات بیشترتسلیحاتی ونظامی اش افزود. امپریالیزم امریکا در همین سال به تقویه نظامی دولت های مزدورمانندرژیم ترکیه، پاکستان وعربستان سعودی پرداخت. بتاریخ 12 سیپتامبرسال 1980نظامیان ترکیه کودتاودست بسرکوب خونبارانقلابیون ترکیه ومبارزین آزادی خواه"کرد" زد. زیرنام "باثبات ساختن ترکیه" امپریالیزم امریکا با این کودتا، ترکیه رابه عنوان یکی ازعمده ترین متحدخویش حفظ کرد.

درتابستان سال 1980 امپریالیزم امریکا تحت اداره جیمی کارتردست بتهدید ایران زد ، طرفداران رونالدریگان که ازگروگانگیری رژیم جمهوری اسلامی ایران جانبداری میکردند، بارژیم خمینی مخفیانه واردمعامله شدند. این معامله به رژیم جمهوری اسلامی وعده دادکه اگررژیم آخندهای ایران گروگانهارابازهم دیرترنگهدارند، امریکاازطریق اسرائیل به ایران اسلحه خواهندفرستاد.

بتاریخ 22 سپتامبر 1980 عراق به اشاره وکمک امپریالیزم اضلاع متحده امریکا به ایران حمله و دست بیک جنگ خونبار هشت ساله زد. اضلاع متحده دراین میان ایران راکمک نظامی نموده وبرای تداوم جنگ، عراق رابا دادن اطلاعات نظامی ، پول وجانبداری های دیپلوماتیک امدادکردومطیع ساختن هردوکشوررا در مدار امپریالیزم امریکا عملی ساخت. درسال 1981 اضلاع متحده امریکابرای تهدید معمرالقذافی درجنوب بحیره مدیترانه درسواحل لیبی دست بمانورنظامی زده وعمدا واردحریم فضائی لیبی شد. دراین میان یکی ازهواپیماهای لیبی یک موشک رابه سوی هواپیمائی متجاوز امریکائی شلیک کردوطیارات امریکائی دوهواپیمائی لیبی راهدف قرار داده وسقوط داد.

امپریالیزم امریکا تحت اداره رنالدریگان درسال 1981 رژیم های متحدش چون ترکیه ، کوریای جنوبی و اسرائیل راتشویق نمود که عیله رغم ممنوعیت فروش سلاح های ساخت امریکا به ایران ، به اینکشور اسلحه بفروشند.

درسال 1982 بعدازدریافت اجازه ازاضلاع متحده امریکا، اسرائیل بخاطرسرکوب فلسطینی هاوسایرنیروهای ضداسرائیل بیشتراز20000 فلسطینی ولبنانی رابقتل رسانیده و اسرائیل جنوب لبنان رااشغال کردکه تا سال 2000 همچنان دراشغال اسرائیل باقی ماند.

بتاریخ 14 سیپتامبر سال 1982 بشیرالجمایل ریس جمهورعامل امریکای لبنان کشته شدوروزبعدازآن اسرائیل بیروت غربی رااشغال واز 16 تا 18 ام سیپتامبرملیشیای فلانژیست بکمک نیروهای نظامی اسرائیل تحت فرمان ایریل شارون واردکمپ های پناهندگان فلسطینی درصبراوشتیلا شده وهزاران زن، کودک وپیرمردان ملکی فاسطینی را قصابی کردند.

درسال 1983 اضلاع متحده امریکا بحیث یکی ازنیروهای شرکت کننده درعملیات " حفظ صلح "به لبنان نیروفرستادکه منظورازآن حفظ منافع اضلاع متحده ونیروهای اشغالگراسرائیلی بوده وبعدازعملیات بمبگذاری دربارک عسکری امریکائی عساکرامریکائی ازلبنان خارج میشود.

درسال 1983 بکمک"سیا"جنرال احمددلیمی یکی ازمخالفین مشهوررژیم تحت حفظ امریکایی مراکش بقتل میرسد.

در بهارسال 1983 امپریالیزم امریکا لیستی ازعوامل اطلاعاتی اتحادشوروی را به رژیم جمهوری اسلامی ایران تحویل میدهد.

درسال 1984 امپریالیزم امریکا دو فروند هواپیمای جت ایرانی را بر فراز خیلج فارس سقوط میدهد.

ازسال 1985 1986 اضلاع متحده مخفیانه به ایران سلاح میفرشد. این سلاح هامشتمل بودبرTWO راکت ضد تانک واجزای موشک های هاک. این معامله بخاطر رهائی گروگانهای امریکایی در لبنان وهمچنین متمایل ساختن بیشترایران به سوی امریکا صورت گرفت .

در3 نوامبر سال 1986 نشریه لبنانی موسوم به "الشراح"این معامله را افشاساخت.

امپریالیزم امریکا در سال 1985 اقدام به قتل یکی ازرهبران شیعه لبنان بنام محمدحسین فضل الله نمود که طی آن بیشتر از 80 نفر کشته ولی توطئه ناکام ماند.

در سال 1986 بمبی در یکی از کلوپ های شبانه برلین منفجرشد وبتقیب آن اضلاع متحده امریکالیبی را متهم نموده و تاسیسات نظامی ومناطق مسکونی تریپولی وبنغازی رابمباردمان کردکه طی آن 101 نفربه شمول دختر معمرالقذافی بقتل رسید.

درسال 1987 اضلاع متحده امریکا به خلیج فارس نیروفرستاد تاازاقدام ایران درجهت قطع صادرات نفت عراق جلوگیرکند.

در جریان این عملیات اضلاع متحده امریکا یکی ازهواپیماهای مسافربری ایران رابرفرازخلیج هدف قرارداده و طی آن 290 نفرسرنشینان آنرا به قتل رساند.

درسال 1988 رژیم عراق بااستفاده ازسلاح شیمیایی هزاران نفر را به قتل رساند ودهها دهکده را با بولدوزر بخاک یکسان ساخت. امپریالیزم امریکا کمک هایش بر رژیم عراق راازدیاد بخشید.

درماه جولای سال 1986 رژیم های ایران وعراق بعدازبقتل رسانیدن بیشتراز یک میلیون انسان صلح کرده وبجنگ هشت ساله شان بدون آنکه یکی ازآنها کوچکترین دست آوردی داشته باشد پایان دادند.

درسال 1989 ارتش متجاوزاتحادشوروی افغانستان راترک گفت. جنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان به جنگ بین اضلاع متحده امریکاواتحاد شوروی تبدیل شده بود، بیشترازیکنیم میلیون افغانستانی رابقتل رسانیده ، یک سوم نفوس آنرا آواره و افغانستان را به مرداب جرائیم .کثافات ارتجاع اسلامی مبدل ساخت. دراین جنگ بیشتراز15000 نفر از ارتش اتحاد شوروی به قتل رسیدند.

درماه جولای سال 1990 اپریل کلسپی سفیرامریکا با صدام حسین ملاقات کرد. صدام حسین تهدید کرد که بکویت حمله خواهدکرد ، زیرا کویت بتولیدبیشترازمعیارتعین شده ، نفت پرداخته ودر داخل خاک عراق برمه کاری چا های جدیدرا روی دست گرفته است، اپریل کلسپی به صدام حسین گفت :" ما درمورد نزاع عرب باعرب ، مانند همین جنجال سرحدی شما با کویت هیچ نظری نداریم".

درماه آگست سال 1990 عراق به کویت حمله کرد. اضلاع متحده امریکا درصدد استفاده ازاوضاع جدیدجهانی که درآن اتحاد شوروی نابود شده بود، برآمد، اوعراق رامحکوم ، راه حل دیپلماتیک رامسدودوتحریم عراق راروی دست گرفته وبه عراق حمله کرد.

بتاریخ 6 جنوری سال 1991 بعد ازآماده گی گرفتن 6 ماهه ، نیروهای متحدامپریالیستی دست به عملیات " طوفان صحرا" (دیزرت ستورم)زدند. در ظرف 42 روزنیروهای امپریالیزم امریکا و دگر کشور های امپریالیستی برعراق حمله و بیشتراز88000 تن موادمنفجره رابصورت سیستماتیک برتاسیسات تولیدبرق ، تصفیه آب آشامیدنی عراق پرتاپ کردند.

بتاریخ 22 فبروری امپریالیزم امریکا ومتحدینش جنگ صدساعته زمینی شان راآغازکردند، واحدهای تادندان مسلح آن درجنوب عراق تااعماق خاک اینکشورنفوذ کرد. طی این جنگ ببین 100000 تا 200000 عراقی به قتل رسید.

دربهار سال 1991 رژیم صدام حسین با شورش اهل تشیع درجنوب و کردها در شمال عراق روبرو شد. امپریالیزم امریکا نخست شورشیان را تشویق وبعدا وقتی با مسله بی ثباتی منطقه روبرومی شودترس برداشته و از کمک کردن به آنها ابا ورزید. امپریالیزم امریکاازدست یابی شورشیان به تسلیحات قبضه شده ازنیروهای عراقی جلوگیری کرده وگذاشت که هلیکوپترهای عراقی آنهارابه آتش بکشد.

در سال 1991 عراق با پذیرش معاهده آتش بسی که از جانب سازمان ملل متحدپیشنهاد شده بود، ازکویت خارج شد، اما اضلاع متحده امریکاوانگلستان تحریم اقتصادی ویران کننده ایرادرعراق عملیس ساختند. اضلاع متحده امریکا دو قسمت بزرگ خاک عراق رادرشمال وجنوب آن برای پروازهواپیماهای عراقی ممنوع اعلام کردند.

درسال 1992 نیروی دریایی اضلاع متحده امریکا به بهانه"اعاده نظم"وفراهم کردن تسهیلات برای کمک های انسان دوستانه ! واردمگادیشودرسومالی شد. هدف اصلی اضلاع متحده امریکاازاینکارعبارت ازبرطرف کردن محمد عیدیدجنگ سالارمعروف وانتصاب یک رژیم گوش به فرمان امپریالیزم امریکا بود.

درماه جون سال 1983 بعداز چندین مرتبه برخورد، هلیکوپترهای امپریالیزم امریکا طرفداران عیدیدرا به آتش بسته و تعدادزیادی رابه قتل رساند. دراکتبرهمانسال ، زمانیکه نیروهای امپریالیزم امریکا میخواست دونفر از همکاران نزدیک عیدیدرااختطاف کند، بین آنهاوطرفداران عیدیدجنگ شدید درگرفت که طی آن 5هلیکوپترامریکائی سقوط، 8 نفرسرباز کشته و 73 نفردگرزخمی شدند. دراین جنگ بین 500 تا 1000 نفر سومالیائی نیز کشته وتعداد زیادی زخمی گردیدند.

درماه مارچ سال 1992 وزارت دفاع امریکا"رهنمای پلان دفاعی"دوره بعدازسقوط شوروی راتعبیه کردکه درآن گفته میشود:" اهداف ما در شرق میانه آسیای جنوبی اینست که مابایدیگانه نیروی حاکم خارجی درتمام منطقه باقی مانده و دسترسی امپریالیزم امریکا وممالک غربی رابه نفت این منطقه تضمین نمائیم".

در سال 1983 امپریالیزم امریکا از طریق ناروی اسرائیل وسازمان آزادی بخش فلسطین رابرسرمیز سازش کشانید. این سازش که سلطه امریکا واسرائیل را تقویه میکند ، برای فلسطینی ها فقط یک توته کوچکی از سرزمین تاریخی آنها را پس میدهدآنهم ازوسط پاره گشته و دردونقطه که بواسطه اسرائیل محاصره شده ، واقع گردیده است. برای برگشت بیشتر از4 میلیون فلسطینی پناهنده که درساحل غربی ونوارغزه بسرمیبرند ، هیچگونه تدارکی گرفته نمیشود.

درسال 1993 اضلاع متحده امریکاعراق را بموشک می بندد. بهانه این حمله موشکی راتصمیم عراق درجهت قتل جورج بوش رئیس جمهورامریکا در دو ماه قبل می آورند.

در سال 1995 اضلاع متحده امریکاایران را متهم به تمویل تروریزم نموده و در ادامه تحریم تجارتی وفروش نفت، اینبار ببهانه کوشش درجهت بدست آوردن سلاح هسته وی ومشکل ایجاد کردن درپروسه صلح خاورمیانه تحریم راتقویه میکند.

درسال 1995 ترکیه به پشتیبانی اضلاع متحده امریکا حمله بزرگی راباشرکت دادن 3500 عسکردرکردستان عراق انجام میدهد.

درسال 1998 کنگره امریکا پیشنهاد"آزادی عراق "راتصویب وبیشترازصدمیلیون دالررادراختیار مخالفین رژیم عراق میگذارد.

پایان بخش دوم