Tuesday, 07/04/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹
ÓیÇÓی
طومار سیاه

کارنامه توطئه هاوسیاست های جنایتکارانه

نظام سرمایداری

گرد آورنده : ا. ستیز

 

مقدمه :

درپاین فاکت های مسلمی ازسیاست های جنایت کارانه وتوطئه های امپریالیزم وسوسیال امپریالیزم سرمایداری را مطالعه میکنید.این نوشته طی سه بخش منتشرمیگرددکه فصل اول آن درموردسیاست های امپریالیزم اضلاع متحده درجهان میباشد.درفصل دوم سیاست های امپریالیزم اضلاع متحده رادرشرق میانه مطالعه میکنیدوبخش سوم کارنامه سیاستهای توطئه گرانه سوسیال- امپریالیزم اتحادشوروی میباشد.

این فاکت هاروزنه کوچکی است بریک گوشه یی ازتابلوی جنایات جهانی- تاریخی نظام سرمایداری . آنچه راکه"ویکی لیکس"امساال از افغانستان طی 90 هزارصفحه بیرون داد،دراینجافقط دریک سطرگنجانیده شده است.بااین قیاس میتوان کرانه های تجاوزگری واشتهای اشباع ناپذیرسلطه جوئی وغارتگری سرمایداری راتصورکرد.جنایاتی که هیچ نظام اجتماعی درتاریخ بشرنظیرومانندآنراندیده، نظامی که هیچ رژیم اقتصادی- سیاسی درتاریخ قادربه اجرای یک درهزارمیلیونم جنایات آن نبوده است ونظامی که دست طبقات حاکمه گیتی درسراسردوران زندگی اجتماعی بشررادرخونریزی، ویرانگری وقتلعام ازپشت بسته است.

مناسبات تولیدی سرمایداری منبع ومنشای این جنایات است. گرگ های امپریالیست که حامیان این مناسبات میباشند، باچنگ ودندان به جان خلقهای جهان افتاده اند. ستم، استثماروغارتگری این کفتارهای گرسنه،کاردرابه استخوان خلقهای گیتی رسانیده اند.ازآسیای جنوبی گرفته تا سواحل غربی افریقاآتش سوزان جنگ زبانه میکشد. هرروزصدها وهزارهاانسان مظلوم وزحمتکش بخاک وخون می غلطد. پدرها کشته می شوند، اطفال یتیم وزنان درماتم زندگی وخانواده بربادرفته شان سیه پوش میگردند. کفتارهای وحشی درجستجوی ثروت دل کوه هارا می شگافند، دریاهاودریاچه هارابه بسترخشک ریگ وجغل مبدل میسازند،انواع موجودات زنده رابرای ابدازلیست موجودات زنده حذف میکنند و نظام همزیستی موجودات طبیعت رادرمقیاس جهانی برهم میزنند،ملیون هاخانواده زارع، شبان وماهیگیررابرخاکسترسیاه می نشانند. هنگامی که چندی ازقربانیان این آزمندی اشباع ناپذیربه حیث پناه جو،مهاجروکارگربسوی آنهارو می آورند،باغیرانسانی ترین وحتی وحشیانه ترین شکلی موردتحقیر،آزارواذیت پولیس این نظام قرارمیگیرند. بیادبیاوریدخشونت های وحشیانه پولیس فرانسه، استرالیاویونان رابا پناهندگان افغانستانی. یک مرتبه اهانت، تحقیروتوهین پناهنجویان ومهاجرین رادرممالک غربی تجسم کنید.

راه نجات ازدست این نظام غارتگرتنهاوتنهاازطریق جنگ خلق تحت رهبری طبقه کارگرمیسراست.تنهاازاین راه است که به آزادی واقعی میتوان رسید. امابدون وجودیک جنبش کمونیستی وقبل ازآن بدون وجودیک حزب کمونیست انقلابی هیچگونه جنبش مقاومت انقلابی قابل تصورنیست. ازجائیکه تعدادروشنفکران مزدورواستفاده جوکه امروزانقلابی اندوفردامزدوروپارلمان نشین درتمام ممالک تحت ستم،از روشنفکران انقلابی وضدامپریالیست بمراتب بیشتراند، ازجائیکه تسلیم طلبی،فرصت جوئی ومزدورمنشی خصایل عمده روشنفکران ضد انقلابی اندوازجائیکه این روشنفکران دربطن جوحاکم ضدانقلابی وداشتن امکانات اقتصادی،سیاسی وفرهنگی کارمیکنند؛ آنهامشکل بزرگ شکل گیری و تکوین جنبش های انقلابی میباشند.آنهامانندمیکروب های توبرکلوزسیستم تنفسی راآلوده ونظام جریان خون رازهری میسازند. سمپاشی وتخریب آنهاازظهورجوانقلابی ضدامپریالیستی جلوگیری مینمایند. فرزندان کارگران ودهقانان ملل تحت ستم بجای آنکه بسوی ایده های انقلابی ومبارزه جویانه روآورند، به واسطه این فضابسوی ngo بازی، جامعه مدنی، مبارزه پارلمانی واحزاب سیاسی وابسته کشانیده میشوند.

برای روشنفکرافغانستان که درحال حاضربه تمام معنی درآزمونگاه تاریخ قرارگرفته، بیشترازدوراه وجودندارد. راه انقلاب وآزادی وراه ضدانقلاب ومستعمره بودن. بخشی ضدانقلابی وتسلیم طلب راه شان راانتخاب کرده است. افرادی منسوب به این بخش به بهانه مخالفت با ارتجاع طالبی برچکمه های خون آلودسربازان 43 کشورمتجاوزسرمایداری بوسه میخوابانند،درپارلمان فرمایشی ومزدوررژیم شرکت می جویند، ازطریق خدمت درngo های ویرانگرانه آنها درراه استحکام سلطه امپریالیزم وارتجاع میکوشند. ازراه نیرنگ های"مدنی" ستمگری امپریالیزم را نهادینه میسازند.وبخش بی عرضه آن درغرب یاچپ وراست به غیاث اللغات تاسی جسته وبرای ایجاد تشتت فکری و ذهنیت مجازی واژه درجمله استعمال میکنندویاواژه های درجمله استعمال شده ضدانقلابی دیگران رابه نشرمی سپارند.نقش این موجودات در معادلات اقتصادی- سیاسی جهان کنونی همانانقش کرم ها درمصرف ته مانده های غذادرسبدآشغال میباشند.

امابخش انقلابی نیزراهش راانتخاب کرده است.این بخش که ازنظرکمی بایدخیلی بزرگ باشد،متاسفانه خیلی کوچک است.آنهابجای آنکه متراکم وفشرده دریک صف واحدبرای ایجاد حزب کمونیست انقلابی افغانستان کارکنند، درحالت پراگندگی بسرمیبرند.بخشی ازافرادمنسوب به این بخش علیرغم باورشان به اینکه بدون وجودیک حزب انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمیتواندوجودداشته باشد، بازهم نتنهاهدفمندانه برروی ایجادحزب کمونیست انقلابی افغانستان کارنمیکنند،بلکه حتی آنراشعارهم نمی دهند.

مائویست های افغانستان، معتقدندکه افغانستان برای امپریالیست هاجائی است که ازآنجامیتوان سیاست واقتصاد آسیای جنوبی وآسیای مرکزی را کنترول کردوبرعلاوه آن یک هشتم ثروت تمام دنیادراین سرزمین قراردارد. لذاآنهابه هیچوجه افغانستان رابه رضاورغبت ترک نخواهند گفت. خلق افغانستان یابایدتسلیم شوندکه درآنصورت حرف ازمقاومت و مبارزه خطاست ویا بایدبرای آزادی واستقلال ملی اش مبارزه کنند و امپریالیستهای استعمارگرراازکشورخارج سازند.آنانیکه راه آخرراانتخاب میکنندویاکرده اند،بایدبدانندکه این امربدون وجودیک حزب انقلابی ممکن نیست. کسی که وجود حزب کمونیست انقلابی را درحرف قبول داردولی درعمل برای آن هدفمندانه وبطورمشخص هدفگیرانه کارنمی کند، نتائیج عملی(سیاسی)مخالف بودنش باامپریالیزم وارتجاع درحدوحدودحرف های آرمانگرایانه روشنفکررادیکال خواهدبود نه بیشتراز آن.

الینگاریکم اکتبر 2010

 

بخش سوم

طومار سیاه خیانت ها ومداخلات سوسیال- اتحادشوروی درجهان

 

 

1956- ورود یک هزارمستشارنظامی شوروی به مصروفروش اسلحه به این کشور.

اواخردهه 50 شوروی برای نشان دادن حسن نیت نسبت به امپریالیسم فرانسه وتعمیق روابط حسنه آنکشور،ازکمک به کمونیست های الجزایری خودداری کرده و ازآنهاخواست که طرح امپریالیستی شارل دوگل رابپذیرند. درنتیجه کمونیست هادرالجزایرتضعیف شدند وپس ازانقلاب ، حزب کمونیست الجزایربه جزای این امر توسط دولت، غیرقانونی اعلام گردید.

اواخردهه 50 کمونیست های عراقی که قصد داشتند با براه انداختن جنبش توده ای عبدالکریم قاسم راسرنگون سازند توسط شوروی محکوم شدند،چراکه رهبرشوروی درهمان زمان عازم آمریکابود و مایل به خدشه وارد آمدن روابط " حسنه " فی مابین شوروی وآمریکا نبود. نتیجه این عمل تضعیف کمونیست ها درعراق ، کودتای فاشیستی عارف متعاقب آن وبراه افتادن حمام خون کمونیست های عراقی پس ازآن بود.

اواخردهه 50 سرباززدن ازارسال کمک به آلبانی قحطی زده وشرط پذیرفتن پیشنهادات شوروی مبنی بر سرسپرده شدن به سیاست های آن کشوررا مبنای اعطای کمک به آلبانی قراردادن.

1960 طرح ریزی وانجام کودتای نافرجام علیه دولت آلبانی با همکاری رئیس ستاد ارتش آلبانی .

61 1960 دادن رای موافق به قطع نامه سازمان ملل مبنی برایجاد" نیروی حافظ صلح سازمان ملل"(که درجهت برنامه های امپریالیست هابرای سرکوب جنبش های انقلابی عمل میکند)ودرنتیجه شرکت غیرمستقیم درسرنگونی رژیم انقلابی کنگوونیزبقتل رساندن پاتریس لومومبا متعاقب آن .

1961- ایجادپایگاه تهاجمی درکیوبا واستقرارموشک در آنجا.

اوایل دهه 60 حمایت ازدولت فاشیستی"نه وین "دربرماووادارنمودن کمونیستها بحمایت وشرکت در دولت ، و درنتیجه شکاف انداختن درصفوف حزب کمونیست برماوتروریست وآنارشیست خواندن کمونیست های واقعی ومبارزه برما.

1963 - ارتجاعی خواندن تظاهرات مردم در سال1346 وحمایت ازرژیم فاشیستی شاه و" انقلاب سفید " .

1964- براه انداختن جنگ بین هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر.

اواسط دهه 60 ارسال کمک های تسلیحاتی به رژیم عارف درعراق ( قاتل کمونیست های عراقی ) تحت این عنوان که عراق راه رشدغیرسرمایه داری رامی پیماید. خروشچف درپاسخ انتقاددراین رابطه گفت "آیاشما میخواهیدامنیت شوروی بخاطرمنافع موهوم کمونیزم درعراق جنبه ثانوی بخود بگیرد؟"

1966- شوروی آمادگی خودرابرای فروش تسلیحات نظامی به ایران اعلام نمود وازآنسال به بعد رژیم شاه همه ساله مقدار معتنابهی اسلحه از شوروی خریداری می نمود که این اسلحه ها درسرکوب خلق های ایران و منطقه به کار گرفته شدند.

1966- افزایش مستشاران شوروی درمصر به رقم 2500 نفر.

1966-حمایت ازرژیم کودتاگر"سوهارتو" دراندونزی وادامه روابط سیاسی واقتصادی بااین رژیم قتل عام کننده یک میلیون مبارز،به صرف اینکه حزب کمونیست اندونزی به رهبری " آیدیت" گرایشات ضدرویزیونیستی داشت.

70 1966 * در حدود 45 % وام های پرداختی شوروی به عراق صرف ایجاد وسایل وراه های ارتباطی گردید. این مقدارشامل راه آهن بغداد- ام القصرنیزمیگردید. حدود 90% راه آهن عراق توسط شوروی ، چکسلواکی وپولندبناشده واین درجهت سیاست های نظامی شوروی درعراق است. شوروی موافقت عراق رابرای ساختن پایگاه ام القصردرنیزدیکی بصره بدست آورد.

اواخردهه 50 شوروی بااستقرار16 هزارسربازو 4500 کارشناس نظامی ، اقتصادی وفنی ، تسلط کامل بر دوپایگاه ساحلی"پورت سعید "و" اسکندریه"وهمچنین استفاده کامل، آزدانه ودائمی ازکلیه بنادرو فرودگاه های اعظم مصرسعی درکنترل کامل سیاسی این کشو نموده است.

1968- فروش تسلیحات نظامی به ایران به مبلغ 110 میلیون دلار.

1968- حمله وحشیانه به چکسلواکی واشغال آنکشور( به کمک نیروی های پیمان وارسا) .

1968- اعطای وام اقتصادی به رژیم کودتاگرسوهارتو دراندونزی.

1969- تهاجم مسلحانه به جزیره چینی "چن پائو" وبوجود آوردن جنگ مرزی باآن کشور.

1969- پروژه ساختمان راه آهن 770 کیلومتری سه شهرسوریه ( کامینسلیا،آلپو،لاتاکیا) توسط شوروی به پایان رسید. لاتاکیا پایگاه نیروی های شوروی درمدیترانه است . طبق معمول 60% کل راه آهن سوریه بدست شوروی ساخته شده است.

1969- برسمیت شناختن حکومت کودتایی ژنرال " لون نول"آمریکایی درکامبوج وادامه روابط سیاسی اقتصادی با آنکشور.

1970 - مبادرت ورزیدن به انجام یک کودتای نافرجام درسودان ازطریق سازمان ها و احزاب وابسته به خود در دولت وارتش علیه" جعفرنمیری ".

1971- سرکوب جنبش کارگری درپولند .

1971- طرح ریزی یک کودتا درمصربدست " علی صبری " ( رهبر جناح روسی هیئت حاکمه ) علیه " انورالسادات ).

1972 - قرار دادنیکسون برژنف ، مبنی بربازگذاردن مرزهای شوروی برای مهاجران یهودبه اسرائیل ودرحقیقت بر طرف ساختن کمبودنفرات ارتش اسرئیل .

1972 - تحمیل یک قرارداد"همکاری 15 ساله باسوریه بدنبال بازدید" مازاروف " بعنوان رئیس یک هیئت نمایندگی حزب کمونیست شوروی ؛ در جهت هرچه وابسته ترکردن سوریه به شوروی.

1972- تحمیل یک قرارداد"همکاری " و " مودت " 15 ساله به مصربااهدافی استعماری. شوروی تضمین شودبلافاصله 60هواپیمای میگ به مصرتحویل دهدولی به خاطرسیاست " نه جنگ ، نه صلح " شوروی درخاورمیانه و برهم نزدن تعادل قوا بین اعراب واسرائیل این قول وقرارهرگز جامه عمل نپوشید.

اوایل دهه 70 * ساختن پایگاه نظامی در" هدیده "درجمهوری عربی یمن واستقراربخشی ازنیروی نظامی خودرا دراین منطقه مهم استراتژیک .

اوایل دهه 70 * شوروی بادادن 85 میگ به عراق قدرت نیروی هوایی عراقی را به سه برابرسابق رساند. بیش از 3 هزار کارشناس نظامی شوروی کل نیروی هوایی ، دریایی وزمینی ارتش عراق را زیرنظر و تعلیم دارند.

1973- نیروی دریایی شوروی بندرلاتاکیادرسوریه را به عنوان پایگاه خود بطور کامل دراختیار گرفت.

1973- کودتادرافغانستان، سرنگون ساختن ظاهرشاه وروی کارآوردن داوود خان .

1974- مسلح کردن ارتش سومالیابه سلاح های شوروی و تعلیم دادن 1500 سربازسومالیایی در شوروی .

1974- براه انداختن جنگ بین یوگادن وسومالیا وفروش اسلحه به هردوطرف منازعه .

1977- براه انداختن کودتادرافغانستان،سرنگون ساختن رژیم داودخان و روی کارآوردن رژیم مزدور وجنایتکار خلق وپرچم.

1977-کودتای"منگستیو هیلاماریان" دراتیوپی که ازنقطه نظرحرکت نفوذی شوروی دراین کشور نقطه عطف محسوب می شد. ازاین به بعد بودکه شوروی ازحمایت جنبش وانقلاب مسلحانه اریتره- اتیوپی دست برداشت.اتیوپی یکی ازملیتاریزه ترین کشورهای دنیاست(122 سربازدرمقابل یک داکتر)

1977- تحویل فوری سلاح های جنگی به ارزش 300 میلیون دلارازسوی سوسیال امپریالیستها و سگهای زنجیریشان بدولت منگیستو( شامل سلاح های سنگین برای ارتش منظم ، توپخانه ، تانک ، هواپیما ...)

1977 براه انداختن جنگ اتیوپی وسومالیا .

1978- براه انداختن دومین کودتا دریمن جنوبی توسط دولت "سالم ربیع علی"چهره ملی ورئیس جمهور یمن جنوبی ومخالف وابسته شدن به سوسیالیسم ؛ وبالاخره اعدام وی . شوروی واقمارش بیش از80 % منابع پولی ومالی یمن جنوبی را تامین می کردند ( صدور سرمایه امپریالیستی ) .

1978- پیاده کردن طرح اشغال کامبودیاتوسط دولت دست نشانده شوروی درویتنام .

1978- دخالت مستقیم مستشاران شوروی وکیوبایی دراریتره ، گسیل 13 ژنرال و250 افسرروسی وبیش از2 هزارسربازکیوبایی بدان کشور.

1979- سرنگون ساختن" حفیظ الله امین" جلاد خلق افغانستان وروی کارآوردن ببرک کارمل شیاد ومهین فروش پرچمی نوکری وابسته تر به شوروی وتجاوزنظامی مستقیم به خاک افغانستان بکمک 20 فرقه سربازروسی وسرکوب وسیع خلق افغانستان.

1979- اعزام 1350 مستشاروکارشناس پیمان وارسابه عراق.

1979- انعقادیک قرارداداسارتباربایمن جنوبی. این قرارداد20 ساله که یمن جنوبی رابعدازکیوبادرغرب ویتنام درشرق ، سومین ژاندارم منطقه ای شوروی تبدیل میکرددارای مشخصات زیر است :-

- افزایش نظامیان شوروی و کوبایی در آن کشور

-افزایش نفرات ارتش یمن جنوبی به بیش ازدو برابر

- ادغام ارتش یمن درارتش های پیمان وارسازیرنظارت فرماندهی بوداپست.

- استفاده نیروهای شوروی ازپایگاه های که شوروی هادریمن جنوبی ساخته اندازجمله پایگاه عظیمی درنزدیکی عدن ونیزپایگاه حضرالموت.

- استفاده ازارتش یمن جنوبی درتشکیل نیروهای ضربتی (بخش دیگراین نیروها که شامل 7 فرقه است ، درتاشکند و بلغاریامستقرمیباشند).

- استقرارزیردریایی های هسته ای شوروی درآبهای یمن جنوبی واستفاده ازبنادراین کشور.

- ایجادانبارهای اسلحه دریمن جنوبی(علاوه برلبیا) برای تجاوزات منظقه ای .

- تخصیص 730 میلیون دلارکمک اقتصادی شوروی به یمن جنوبی .

1985- مبادرت به انجام یک کودتای دیگردریمن جنوبی توسط "عبدالفتاح اسماعیل "( عامل مسکو،قاتل ربیع علی ، که از 1980 تا 1984 در شوروی در تبعید بسر میبرد و در این سال به یمن جنوبی باز گشته بود ) علیه " پرزیدنت علی ناصرمحمد"( که نسبت به کشور های عرب غرب گرای منطقه تمایل نشان داده بود ).

* بستن قراردادهای تجاری استعماری با کشورهای اروپای شرقی و کشورهای تحت ستم سه قاره.

* برخوردمحافظه کارانه و فرصت طلبانه واعمال سیاست"نه جنگ ، نه صلح " درخاورمیانه نسبت به مسئله اعراب و اسرائیل و استفاده شدید تجاری از جنگ خاورمیانه برای بفروش رساندن تسلیحات نظامی خویش.

* استفاده شدیدتجاری از فروش تسلیحات نظامی به دو طرف درگیرجنگ ایران وعراق و شعله ورنگاه داشتن آتش جنگ .

* فروش 250 تانک ( تی 54 )و(تی 55)، 42هیلیکوپترایم 18 ، 32هواپیمای جنگنده سوخوی به رژیم ارتجاعی پروودراختیارقراردادن 160 مستشارنظامی به این کشورکه همه اینها درراه سرکوب جنبش (راه درخشان ) مورد استفاده قرارمی گرفت.

* شوروی هامستقیما اداره پایگاه دریایی وهوایی " کام ران بی " درویتنام را به عهده گرفتند که ا آن طریق می توانستندازچین تاسنگاپوررا زیرضربه گرفته وقدرت دریایی شوروی راازغرب اقیانوس آرام تا اقیانوس هند گسترده بدهند.

* شوروی درطی چند دهه بیست و هفت کشورخارج ازپیمان وارسارابه تسلیحات روسی مجهزساخت. در13 کشورخارج ازپیمان وارسا آموزش نظامی بوسیله کارشناسان شوروی انجام می شد. علاوه براین 200 هزارپرسنل نظامی شوروی در9 کشورخارج ازپیمان وارسا مستقر بود.( بدون به حساب آوردن افغانستان ) .

* شوروی دارای زرادخانه هسته ای عظیمی دراروپابود. نزدیک به 1000 موشک کوتاه بردو1000 راکت سنگین میان برد.بمب افگن های با ظرفیت حمل 1900 کلاهک هسته ای ، 243 موشک 20 ایس ایس ، وبالاخره انواع سلاح های بیولوژیک ، شیمیایی بود.

* نیروی زمینی شوروی دراروپامشتمل بودبر؛ - 30 فرقه دراروپای شرقی و72 فرقه مستقردرجمهوری های اروپایی شوروی که مجموعا 1 تا4/1 میلیون نظامی رادربرمیگیرفت. بدنه نیروی زمینی شوروی را50 هزارتانک تشکیل می دادکه ازاین تعداد19500 عراده آن مستقیما در اروپای شرقی مستقربودند. شوروی درمرزهای ایران وترکیه 24 فرقه سربازرامسقترکرده بود که 300 هزارسربازرادربرمیگیرفت.

* نیروی هوایی شوروی مشتمل بودبر1350 جنگنده بمب افگن، 2050 بازدارنده و550 هواپیمای شناسایی.

* نیروی دریایی شوروی مشتمل بودبر؛ 289 رزم ناوبزرگ ، 350 زیردریایی تهاجمی ، 62 زیردریایی هسته ای مجهزبه 950 موشک هسته ای ،2 ناوهواپیما برو2 ناوهلیکوپتر بردار.

* شوروی درعرصه شرقی108 موشک 20 ایس ایس ، وبین 50 تا 60 بمب افگن بک فایرمستقر کرده بود

سرانجام این غول پاگلین که بنام سوسیالیزم ، خلقهای جهان را سرکوب میکرد نتوانست درمقابل برادر بزرگش یعنی امپریالیزم سرمایداری تاب بیاورد ودر ساس 1992 بطورکامل صحنه گیتی را ترک گفته وبه گورستان تاریخ سپرده شد. سرنوشت برادر بزرگش یعنی امپریالیزم امریکا نیز ازاین بهتر نیست.

پایان