Friday, 28/02/2020
ãÇÆæیÓÊ åÇی ÇÝÛÇäÓÊÇä 6 ÌÏی ÓÇáÑæÒ ÊÌÇæÒÓæÓیÇá- ÇãÑیÇáیÒã ÔæÑæی ÈÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä ÑÇ ãÇääÏ 7 ǘÊÈÑ ã͘æã ãی˜ääÏ
جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸
ÓیÇÓی
همکاری باسنتریزم، همکاری با امپریالیزم است،

 

همکاری باسنتریزم، همکاری با امپریالیزم است،

 

نوشته : ح. دهقانپور

 

سنتریزم شکلی ازاپورتونیزم است وحرف لنین رانباید فراموش کرد که میگفت بدون مبارزه بااپورتونیزم مبارزه باامپریالیزم ممکن نیست. عکس این حکم نیزدرست است ویقینا میتوان گفت که"همکاری با سنتریزم، همکاری باامپریالیزم وارتجاع است".زیراسنتریزم عالی ترین مرحله تکاملی کمونیزم علمی راانکارمیکندوبرنده ترین سلاح سیاسی-ایدئولوژیک پرولتاریارانمیگذاردکه درمبارزه علیه امپریالیزم جایگاه تاریخی اشرابگیرد.این به معنی حمایه امپریالیزم ودفاع ازارتجاع است. به این دلیل بدون اتخاذموضع قاطع علیه اپورتونیزم درمجموع وسنتریزم بطورخاص، هرگزنمیتوان ازمبارزه علیه امپریالیزم وارتجاع حرف زد.

 

سنتریزم مسلکی افغانستان دروضعیت بدی قراردارد.دوری ازافغانستان،کهولت سن،مریضی،عقبماندگی فرهنگی، بیگانگی با زبان جامعه ای که درآن زندگی میکند، بی خبری ازوقوع حوادث وتحولات داخل جنبش کمونیستی جهان، درموازات تمام اینهابی ارتباطی با نیروهای پوتنسیال انقلابی وبه ویژه جوانان داخل کشورونداشتن تشکیلات اورادرحصارشکست ناپذیری قرارداده است. تنهاارتباط اوباجهان ازطریق انترنت وبه ویژه وب سایت "بابا"است. وب سایت"بابا"یگانه وسیله تخریب مائویزم دردست سنتریزم مسلکی افغانستان قراردارد. به این دلیل نیروهای انقلابی وکمونیست بایدمتوجه این نکته باشندکه تماس شان باوب سایت"بابا"بمعنی تماس گرفتن بامرکزتبلیغات سنتریزم ضد انقلابی است.

 

برخوردنادرست به اپورتونیزم تنهااین نیست که درمقابل موضع سیاسی- ایدئولوژیک آن سکوت اختیارکرد، بلکه این نیزبرخوردنادرست وغیرانقلابی است که نوشته ها ومضامین انقلابی رادردستگاه های انتشاراتی آنهابه نشرسپرد. اینکاراین دستگاه هاراکه دیگرعملابه زباله دان بیهوده گوئی های اپورتونیست های ایرانی وافغانستانی مبدل شده،ازمنزوی شدن نجات میدهد، برای آنهاآبرووحیثیت می آوردوآنهارادرمبارزه علیه انقلابیون کمونیست وملی- دموکرات های انقلابی کمک میکند. انتشارنوشته های ملی- دموکرات های انقلابی دروب سایت"بابا"،این وب سایت را حمایه وآنراغیرمستقیم تشویق میکندتادرنشرافکارضدمائویزم وضدکمونیزم جدوحهدبیشترکند. ازجانب دیگراین کاردرذات خود ازنظرایدئولوژی، اپورتونیزم است. زیرایک امرانقلابی رابه وسیله ضدانقلاب انجام میدهد.(سرنگون ساختن ارتجاع یک امرانقلابی است ولی کودتاگری یک وسیله ضدانقلابی). تنهانوشتن مضامین انقلابی آدم راانقلابی نمیسازدبلکه انقلابی کسی هست که عمل انقلابی راازاول تاآخربه شکل انقلابی وباوسایل ووسایط انقلابی انجام دهد.

 

یک انقلابی که ازموضع انقلابی بانیئت انقلاب کردن می نویسدهرگزوجدان انقلابی اش رابه حدی پائین نمی آوردکه نوشته اش رادر کنار نوشته های سمندروسایرسنتریست هاواپورتونیست های ایرانی وافغانستانی به نشربسپارد. ازجانب دیگریک انقلابی یک انسان عیار وشرافتمند است وباشیوه کاسبکارانه ودکاندارمآبانه درجستجوی سودبردن نمی برآید. تازه این سودبردن وشهرت کمائی کردن ازطریق به نشر سپردن نوشته سازمانش دریک وب سایتی که ماهیتاضدانقلابی وضدمائویزم باشد. چنین کاری همکاری بااپورتونیزم وخیانت به متن و محتوای نوشته ای است که یک سازمان یایک تشکل انقلابی تهیه کرده. به این دلیل میتوان گفت که نشرنوشته های انقلابی دروب سایت "بابا" و"افغانستان آزاد"، ازجانب هرگروه وهرسازمان وهردسته ای که باشد،به معنی نادیده گرفتن ماهیئت اپورتونیستی این وب سایت ها و عمل کاسب کارانه است. این سودبری دکاندارمآبانه به این سکوهای پرتاب ایده های ضدانقلابی حیثیت وآبرومی بخشد؛ درحالیکه حرف ازمنزوی ساختن اپورتونیزم است نه آبرو بخشیدن به آن. ازجانب دیگرنشرمقالات ونوشته های انقلابی دروب سایت"بابا"به این دلیل اپورتونیزم کاسبکارانه بورژوائی است که اختلاف ایدئولوژیک بین انقلاب وضدانقلاب رانادیده میگیردوایدئولوژی انقلابی رافدای هدف "دکانداری"ودسته ای آنی خودمیسازد. تبلیغات هیچ سازمان یادسته یافردنمیتوانددرکنارحملات سنتریستهای افغانستانی وایرانی برمائوتسه دون اثرات انقلابی وبرنده داشته باشد. کسی که تبلیغات این تشکیلات ودسته هاراعلیه امپریالیزم وارتجاع دروب سایتی میخواندکه درآن سنتریستهای افغانستانی وایرانی علیه مائوتسه دون برنطع تخریب نشسته اند، تبلیغات اپورتونیستی آنهارانیزمیخواند.تجربه نشان میدهدکه تبلیغات اپورتونیستی که درمسیرجریان حرکت میکند، بیشترازتبلیغات انقلابی که خلاف جریان است،موثریت دارد. کسی که فکرمیکند از "امکانات"استفاده کرده وتبلیغات خودراانجام داده وسازمان خودرا معرفی کرده است،اشتباه میکند.ممکن است این یک دست آوردآنی ولحظوی برای یک یاچندین بارباشدولی پیشروی این وب سایت درجهتی که طی طریق میکند به زودترین فرصت آنراغیرممکن میسازد. چیزی که در نهایت باقی میماندبی آبروئی وافتضاحی است که نصیب آن سازمان ملی- دموکراتیک میگردد.اگربه این دست آورددقت کنیم می بینیم که این دست آوردضربات بزرگی رابرپیکرجریان انقلابی میزند. دست آوردکاسبکارانه امروزباخت درازمدت فردای کل جنبش انقلابی است.

 

به عنادودشمنی مسئول وب سایت"بابا"بامائویزم نگاه کنید. ببنیدکه اوباچه اشتیاقی ازسمندردعوت میکندکه نوشته 803 صفحه یی ضدانقلابی اش رابرای اوبفرستدتانشرکند. اوباشوق نوشته های سمندرعلیه مائوتسه دون رانشرمیکندوباافرادی که سنتریست نیستند،به حدی کینه داردکه حتی نوشته آنهارابه نام خودشان نشرنمیکند. بطورمثال:نوشته حزب کمونیست(مائویست)افانستان تحت عنوان(حزب كمونيست ايران (م ل م )هم به بيراهه پسا م ل م افتاد)نگاه کنیدوببنیدکه اوچگونه این نوشته رادروب سایتش به نام حزب کمونیست ایران نشرمیکندتاتشتت وابهام ایجاد کند.این نوشته باعین عنوان دروب سایت های شورش www.shoresh.euو3عقرب www.3aaqrab.org نیزنشرشده است ولی بنام خودتشکلی که آنرا نوشته ودروبسایت خودحزب کمونیست(مائویست) افغانستان نیزبه نشررسیده است. وب سایت"بابا"نیزآنرانشرکردولی تحت نام یک"سنددیگرازحزب کمونیست ایران". درگام اول این حرف،صحت ندارد، زیرااین سندازحزب کمونیست ایران نیست،بلکه دررد مواضع جدیداین حزب نوشته شده است. چنین کاری از یک"پرنسیپ" برمیخیزد. "پرنسیپی که همیشه مسئول وب سایت"بابا" آنرامطرح ساخته است. این"پرنسیپ قبول شده!" و"پرنسیپ پسندیده!" اوست.این چه گونه پرنسیپ است؟چه"پرنسیپ ناپسندیده وقبول ناشده"بدتراز این "پرنسیپ قبول شده وپسندیده!"است؟ فقط یک اپورتونیست میتوانداینگونه پرنسیپ داشته باشند.